SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Graded Paper on Contemporary Theories - AES100113
Title: Písemná práce ze soudobých teorií
Guaranteed by: Department of Aestetics (21-KEST)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2012
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
doc. Tomáš Kulka, Ph.D.
doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět povede studenty k vytvoření samostatné písemné práce na téma související se soudobými estetickými
teoriemi. Rozsah písemné práce je určen na 10 normovaných stran. Seminář seznámí studenty s hlavními fázemi
psaní odborného textu, od vyhledání relevantní literatury, přes její zpracování až k finální prezentaci. Pozornost bude
zaměřena především na přesnou argumentaci, dodržování citačních a jazykových norem a stylistickou úroveň textu.
Každý z uvedených vyučujících má dohled nad písemnými pracemi spadajícími do oblasti jeho specializace.
Last update: Paštěka Václav, Mgr. (04.08.2022)
Literature - Czech

Literatura povinná:

  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997.
  • Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Academia, Praha 2000.

Doporučená literatura:

  • Anne Sheppard, Aesthetics. An Introduction to the Philosophy of Art, Oxford University Press 1987.
  • Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. LEDA, Praha 1999.
  • Meško, D. a kol.: Akademická příručka. Osveta, Martin 2006.
  • Wolfhart Henckmann, W., Lotter, K.: Estetický slovník, Praha 1995.
  • Zuska, V.: Estetika, úvod do tradiční disciplíny, Praha, Triton 2001.
  • ČSN ISO 690 (01 0197). Bibliografické citace: Obsah, forma a struktura.
  • ČSN ISO 690-2 (01 0197). Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části.

Last update: Paštěka Václav, Mgr. (19.10.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html