SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Medieval Aesthetics - AES100104
Title: Středověká estetika
Guaranteed by: Department of Aestetics (21-KEST)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
Annotation - Czech
Výchozím tématem přednášky ke kurzu Středověké estetiky budou dnes již tradiční otázky, zda vůbec existovala
středověká estetika, resp. v jakém smyslu lze o středověké estetice mluvit. V přednáškovém kurzu budou dále
sledovány kořeny středověké estetiky vedoucí na jedné straně k tzv. křesťanské moudrosti vycházející z Nového
zákona a na druhé k antickým autorům, především pak ke vztahu křesťanství a platónské filozofie. Zastřešujícím
tématem kurzu je otázka kontinuity a diskontinuity mezi středověkými představami o kráse a umění a klíčovými
novověkými estetickými pojmy. Poukázáno bude též na vývoj středověkých úvah o kráse, směřující od prvotních,
víceméně z antického světa přejatých forem k vrcholně propracovaným systematickým koncepcím třináctého
století. Odpovídající část přednáškového kurzu bude věnována představení dvou nejdiskutovanějších autorů – Sv.
Augustina jako nejvlivnějšího a nejoriginálnějšího myslitele rané fáze a Sv. Tomáše Akvinského coby
nejvýznamnější postavy vrcholného období středověké filozofie. Vyústěním celého cyklu jsou obecnější otázky
náboženské a poetické imaginace, vztahu mezi náboženskou a estetickou zkušeností, a nakonec otázka po
možnostech chápání „posvátna“ coby estetického pojmu.

Seminář ke kurzu Středověké estetiky rozvíjí jedno ze základních témat přednášky o dějinách středověké estetiky.
Bude věnován rozboru esteticky relevantních textů nejvlivnějšího a nejoriginálnějšího myslitele ranné fáze dějin
středověké filozofie. Cílem semináře je prostřednictvím komentované četby vybraných textů či jejich částí
postihnout základní estetická témata objevující se v Augustinově díle a poukázat na potenciál jeho myšlenek
vzhledem k pozdějšímu vývoji estetického myšlení až do současnosti.
Last update: Paštěka Václav, Mgr. (04.08.2022)
Literature - Czech

Povinná literatura:

 • Aurelius Augustinus: O pořádku. O učiteli. In: K. Svoboda, Estetika sv.
 • Augustina a její zdroje. Praha: Karolinum, 2000.
 • Aurelius Augustinus: Vyznání, Praha: Kalich, 1990.
 • Bachtin, Michail M.: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a

renesance. Praha: Odeon, 1975.

 • Dadejík, Ondřej: Krása zvířat: kdo ji tvoří a pro koho? In: Krása a zvíře.

Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat. O. Dadejík, F.

Jaroš, M. Kaplický (eds.), Praha: Dokořán, 2014, s. 15-32.

 • Eco, Umberto: Umění a krása ve středověké estetice. Praha: Argo, 1998.
 • Eco, Umberto: The Aesthetics of Thomas Acquinas. Harvard University

Press, 1988.

 • Hepburn, Ronald W.: The Reach of the Aesthetic. Aldershot: Ashgate,

2001.

 • Kratochvíl, Zdeněk: Studie o křesťanství a řecké filosofii. Praha: ČKA,

1994.

 • Maritain, Jacques: Umění a scholastika. Olomouc: Knihovna

Filosofické revue, 1933.

 • Petrarca, Francesco: Výstup na Mont Ventoux. Praha: Vyšehrad, 2014.
 • Ricoeur, Paul: Čas a vyprávění I. Praha: Oikoymenh, 2001.

Svoboda, Karel: Estetika sv. Augustina a její zdroje. Praha: Karolinum,

2000.

 • Plotinos: Dvě pojednání o kráse. Praha: Rezek, 1994.
 • Tatarkiewicz, Władyslaw: Dejiny estetiky II. Stredoveká estetika.

Bratislava: Tatran, 1998.

Doporučená literatura:

 • Aurelius Augustinus: Křesťanská vzdělanost. De doctrina christiana.

Praha: Vyšehrad, 2004.

 • Curtius, Ernst Robert: Evropská literatura a latinský středověk. Praha:

Triáda, 1998.

 • Hadot, Pierre: Závoj Isidin. Proměny pojmu přírody. Praha: Vyšehrad,

2010.

 • Hadot, Pierre: Plótinos, čili, prostota pohledu. Praha: OIKOYMENH,

1993.

 • Harrison, Carol: Beauty and Revelation in the Thought of Saint

Augustine. Oxford: Clarendon Press, 1992.

 • Karfíková, Lenka: Anamnésis: Augustin mezi Platónem a Plotínem.

Praha: Vyšehrad, 2015.

 • Karfíková, Lenka: Studie z patristiky a scholastiky I. a II. Praha:

OIKOYMENH, 1997 a 2003.

 • Klima, Gyula et al. (eds.): Medieval Philosophy. Essential Readings

with Commentary. London: Blackwell Publishing, 2007.

 • Kratochvíl. Zdeněk: Filosofie mezi mýtem a vědou. Od Homéra po

Descarta. Praha: Academia, 2010.

 • Kretzmann, N., Stump, Eleonore (eds.): The Cambridge Companion to

Aquinas. Cambridge University Press, 1993.

 • Kretzmann, N., Stump, Eleonore (eds.): The Cambridge Companion to

Augustine. Cambridge University Press, 2001.

 • Le Goff, Jacques: Středověká imaginace, Praha: Argo, 1998.
 • O´Connell, R. J.: Art and the Christian Intelligence in St. Augustine.

Cambridge University Press, 1978.

 • Marenbon, John (ed.): Medieval Philosophy. Routledge History of

Philosophy, Vol. III., London: Routledge, 1998.

 • Pieper, Josef: Scholastika. Osobnosti a náměty středověké filosofie.

Praha: Vyšehrad, 1993.

 • Pieper, Josef: Tomáš Akvinský. Život a dílo. Praha: Vyšehrad, 1997.
 • Sousedík, Stanislav: Jsoucno a bytí. Úvod do četby sv. Tomáše

Akvinského. Praha: ČKA, 1992.

 • Štěpánová, Petra: Antické a biblické pojetí krásna jako základ evropské

kultury. Brno: PETRA, 2010.

 • Tatarkiewicz, Władysław: A History of Six Ideas. An Essay in Aesthetics.

The Hague: Martinus Nijhoff, 1980.

Last update: Paštěka Václav, Mgr. (19.10.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html