SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction into Aesthetics - AES100101
Title: Úvod do estetiky
Guaranteed by: Department of Aestetics (21-KEST)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.
prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
Annotation - Czech
Přednáška uvádí do oboru cestou explikace základních pojmů a kategorií, zdůvodňuje současnou podobu a
potřebu oboru estetika v kontextu humanitních i přírodních věd a roli estetického prožitku v žitém světě. Představuje
způsoby rozlišení estetické recepce od běžné percepce a ukazuje estetickou dimenzi života jako nepominutelnou
součást lidského potenciálu.
Náplní semináře bude četba textů vztahujících se k tématům přednášek, především k problematice estetického
postoje a estetického předmětu. Četba každého z probíraných textů bude sdílet základní strukturu. První setkání
bude věnováno historickým souvislostem probíraného textu a tematizování jeho základní struktury, v druhém
setkání budou podrobně probírána hlavní témata textu a třetí setkání bude věnováno zpětné vazbě na krátké
kontrolní písemné práce („response papers“), které budou studenti s předstihem odevzdávat vyučujícímu.
Last update: Paštěka Václav, Mgr. (04.08.2022)
Aim of the course - Czech

V rámci semináře bude hlavní pozornot věnována pojmu estetické distance a debatě, která se v průběhu 20. století kolem tohoto pojmu rozvíjela. Posluchači si budou moci na základě seznámení se s touto polemikou seznámit s povahou estetického bádání.

Last update: KUBAS9AF (05.10.2012)
Course completion requirements - Czech

Zápočet bude udělován za přednesení referátu nebo napsání seminární práce.

Last update: KUBAS9AF (05.10.2012)
Literature - Czech

Literatura povinná:

 • Bullough, Edward: “Psychická distance” jako faktor v umění a estetický princip. Estetika, 1995, roč.

32, č. 1, s. 10-30.

 • Casebier, Allan: The Concept of Aesthetic Distance. Personalist, roč. 52, 1971, s. 70-91.
 • Dickie, George: The Myth of Aesthetic Attitude. In: Margolis, J. (ed.): Philosophy Looks at the

Arts, Temple University Press, Philadelphia 1987, s. 100-116.

 • Hanfling, Oswald: Five Kinds of Distance. The British Journal of Aesthetics, 2000, roč. 40, č. 1, s.

89 -102.

 • Heckmann, W., Lotter, K.: Estetický slovník. Praha: Svoboda 1995.
 • McGregor, Robert: Art and the Aesthetic. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, roč. 32, č.

4, 1973-74. s. 549-559.

 • Ingarden, Roman. O poznávání literárního díla. Praha: Československý spisovatel, 1967.
 • Morpurgo-Tagliabue, Q: Současná estetika. Praha: Odeon 1985.
 • Ortega y Gasset, José. Eseje o umení. Bratislava: Archa, 1994.
 • Souriau, Étienne: Encyklopedie estetiky. Praha: Victoria Publishing 1944.
 • Stolnitz, Jerome: The Aesthetic Attitude. In: Stolnitz, Jerome: The Aesthetics and Philosophy of Art

Criticism. University of Rochester, Boston 1960, s. 29-42.

 • Tatarkiewicz, W.: Novoveká estetika. Bratislava: Tatran 1991.
 • Worringer, Wilhelm. Abstrakce a vcítění: příspěvek k psychologii stylu. Praha: Triáda, 2001.
 • Zuska, V. (ed.): Umění, krása, šeredno. Antologie z estetiky 20. století. Praha: Karolinum, 2003.

Literatura doporučená:

 • Adorno, Theodor, W.: Estetická teorie. Praha: Panglos, 1997.
 • Barrett, C. (ed.): Collected Papers on Aesthetics. Oxford: Blackwell 1965.
 • Carroll, N.: Philosophy of Art. A Contemporary Introduction. London: Routledge, 2000.
 • Coleman, F. J. (ed.): Aesthetics. Contemporary Studies in Aesthetics. New York: McGraw-Hill

1968.

 • Cooper, D. (ed.): A Companion to Aesthetics. London: Blackwell, 1992.
 • Croce, B.: Brevíř estetiky. Praha: Orbis, 1927.
 • Dawson, Sheila: „Distancing“ As an Aesthetic Principle. Australasian Journal of Philosophy, 1961,

roč. 39, č. 1, s. 55-74.

 • Dickie, G.: Aesthetics. An Introduction. New York: Bobbs-Merill, 1971.
 • Hospers, J.: Understanding the Arts. Englewood Cliffs. Prentice-Hall, 1982.
 • John, E.: Einführung in die Ästhetik. Leipzig, 1978.
 • Kelly, M. (ed.): Encyclopedia of Aesthetics. Oxford University Press, 1998.
 • Kostelanetz, R. (ed.): Esthetics Contemporary. New York: Prometheus Books, 1989.
 • Lind, R. W.: Attention and the Aesthetic Object. Journal of Aesthetics and Art Criticism, roč.

XXXIX, 1980, s. 131-142.

 • Margolis, J. (ed.): Philosophy Looks at the Arts. Philadelphia: Temple University Press, 1987.
 • Morawski, S.: Inquiries into the Fundamentals of Aesthetics. Cambridge, Mass.: The MIT Press,

1973.

 • Osborne, H. (ed.): Aesthetics. London: Oxford University Press, 1972.
 • Ossowski, S.: The Foundations of Aesthetics. Warszawa: Polish Scient. Publ., 1978.
 • Philipson, M., Gudel, P. J. (eds.): Aesthetics Today. New York: Meridian, 1980.
 • Saw, R. L.: Aesthetics. An Introduction. London: Macmillan, 1972.
 • Sheppard, A.: Aesthetics. An Introduction to the Philosophy of Art. Oxford University Press,

1987.

 • Sparshott, F. E.: The Structure of Aesthetics. London: Routledge and Kegan Paul, 1963.
 • Stolnitz, J. (ed.): Aesthetics. New York: Macmillan, 1965.
 • Tomas, Vincent: Aesthetic Vision. The Philosophical Review, 1959, roč. 68, č. 1, s. 52-67.
 • Zuska, V. (ed.): Estetika na křižovatce humanitních disciplin. Praha: Karolinum, 1997.

Last update: Paštěka Václav, Mgr. (10.10.2022)
Teaching methods - Czech

Seminář se bude o pírat o četbu a interpretaci vybraných odborných textů k tématu estetické distance, přičemž každý text bude v úvodu příslušného semináře představen v referátu vybraného studenta.

Last update: KUBAS9AF (05.10.2012)
Registration requirements - Czech

Kurz je úvodní, nepředpokládá tedy žádnou předchozí obeznámenost s látkou. Je určen primárně studentkám a studentům prvního ročníku bakalářského studia oboru Estetika. Požadována nicméně bude pasivní znalost anglického jazyka.

Last update: KUBAS9AF (05.10.2012)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html