SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Diploma Seminar I. - AEIN100058
Title in English: Bakalářský seminář I.
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Interchangeability : AEIN100014
Annotation - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (14.03.2016)
Seminář bude zaměřen na metodické vedení k technice psaní odborně zaměřené práce většího rozsahu v rovině
obecné, i na konkrétní bakalářské práce. Bude požadována schopnost kritického zhodnocení literatury a pramenů
v předběžné shromažďovací fázi i jeho písemná formulace v práci samé.
Studenti nejprve po konzultaci s vyučujícím vyberou téma bakalářské práce, poté na hodině přednesou osnovu a
seznam vybrané literatury.
Jednotlivá témata sylabu a literatura budou specifikovány podle zaměření jednotlivých prací.
Course completion requirements - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (14.03.2016)

K získání atestace musí studenti na hodině prezentovat osnovu práce a seznam literatury. Předpokladem pro úspěšné zakončení předmětu je i pravidelná docházka.

Literature - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (17.03.2016)

Základní studijní literatura Literatura k tématu diplomové práce (bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací). Další odborná literatura: ECO, U.: Jak napsat diplomovou práci, Olomouc: Votobia 1997 ČMEJRKOVÁ, S. - DANEŠ, F. - SVĔTLÁ, J.: Jak napsat odborný text, Praha: Leda 1999 ŠESTÁK, Z.: Jak psát a přednášet o vědě, Praha: Academia 2000 LIŠKA, V.: Diplomová práce, zpracování a obhajoba, Praha: Ivo Ulrych 2003 HOLOUŠKOVÁ, D. - KROBOTOVÁ, M.: Diplomové a závěrečná práce, Olomouc: UP 2002 FILKA, J.: Metodika tvorby diplomové práce, Brno: Knihař 2002 SGALL, P. - PANEVOVÁ, J.: Jak psát a nepsat česky, Praha: Karolinum 2004. Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: http://www.citace.com/.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html