Introduction into Indonesian Studies II. - AEIN100024
Title: Úvod do studia indonesistiky II.
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (15.02.2016)
Úvod do studia indonesistiky podává základní údaje o tomto oboru a je nezbytným základem pro následné
samostatné studium. Pozornost bude věnována zejména metodologii vědy, kvalitativnímu a kvantitativnímu
výzkumu a zejména pak schopnosti správně a působivě prezentovat.
Hlavní tematické okruhy:
 Základy metodologie vědy.
 Základní přístupy kvalitativního a kvantitativního výzkumu.
 Metody získávání dat.
 Prezentace (jaká média využít, jak zahájit prezentaci, jak přesvědčit posluchače, jak vhodně zakončit
prezentaci, jak naložit s otázkami posluchačů, atd.).
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (15.02.2016)

Student by měl na hodinách aktivně spolupracovat s vyučujícím a plnit zadané úkoly týkající se techniky práce, jako vyhledávání různých pramenů v knihovnách, na internetu apod. Předpokladem pro úspěšné zakončení předmětu je i pravidelná docházka. Atestace bude udělena za napsání cca 10-ti stránkové seminární práce.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (15.02.2016)

Základní studijní literatura: Čmejrková, S., Daneš, F.,Světlá, J., Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999. Disman, M., Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha 2002. Dubovská, Z., Petrů, T., Z. Zbořil, Dějiny Indonésie. Lidové noviny, Praha 2005. Eco, U., Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997. Hendl, J., Kvalitativní výzkum. Základy metody a aplikace. Portál, Praha 2005. Sgall, P., Panevová, J.: Jak psát a nepsat česky. Praha 2004. Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000. Šmilauer, V., Technika filologické práce. Praha 1955. Články o Indonésii v časopisu Nový Orient Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: . Další doporučená literatura: Ensikopedi Nasional Indonesia (Jilid 1 - 18). PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta 1988. Geertz, C., Interpretace kultur. SLON, Praha 2000.