SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Introduction into Indonesian Studies I. - AEIN100023
Title in English: Úvod do studia indonesistiky I.
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Annotation - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (15.02.2016)
Úvod do studia indonesistiky podává základní údaje o tomto oboru a je nezbytným základem pro následné
samostatné studium. Během přednášek budou studenti seznámeni se způsobem psaní odborných prací a
informačními zdroji.
Hlavní tematické okruhy:
 Vymezení oboru a cíle studia.
 Historie indonesistiky v ČR i ve světě.
 Práce s odborným textem.
 Způsoby psaní anotace, recenze, referátu, citace, atd.
 Informační zdroje – knihovny, příručky, periodika, internet. Seznámení s knihovnou Ústavu jižní a centrální Asie
a Ústavu etnologie.
Course completion requirements - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (15.02.2016)

Student by měl na hodinách aktivně spolupracovat s vyučujícím a plnit zadané úkoly týkající se techniky práce, jako vyhledávání různých pramenů v knihovnách, na internetu apod. Předpokladem pro úspěšné zakončení předmětu je i pravidelná docházka. Atestace bude udělena za prezentování krátkého referátu.

Literature - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (15.02.2016)

Základní studijní literatura: Čmejrková, S., Daneš, F.,Světlá, J., Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999. Disman, M., Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha 2002. Dubovská, Z., T. Petrů, Z. Zbořil, Dějiny Indonésie. Lidové noviny, Praha 2005. Eco, U., Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997. Hendl, J., Kvalitativní výzkum. Základy metody a aplikace. Portál, Praha 2005. Sgall, P., Panevová, J.: Jak psát a nepsat česky. Praha 2004. Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000. Šmilauer, V., Technika filologické práce. Praha 1955. Články o Indonésii v časopisu Nový Orient Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: . Další doporučená literatura: Ensikopedi Nasional Indonesia (Jilid 1 - 18). PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta 1988. Geertz, C., Interpretace kultur. SLON, Praha 2000.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html