SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Seminar of Medieval Art I: (Bc from 2016) - ADU100472 (Bc from 2016)
Title: Seminář umění středověku I: (Bc od 2016)
Guaranteed by: Institute of Art History (21-UDU)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
Pre-requisite : ADU100202
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (14.09.2020)
Seminář středověkého umění I 2020/2021
Umění doby husitské, utrakvisté a katolíci, umění za vlády Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad.
Náplň středověkého semináře navazuje na a pokračuje v tématech z minulého roku. Pozornost bude zacílena na názory husitských reformátorů na umění a jejich odpůrců (diferenciace, problém teorie a praxe) a na problematiku umění husitské doby (malba desková, knižní a nástěnná, plastika). Dotkneme se také problematiky liturgie u utrakvistů a funkci děl v sakrálních prostorách té doby. Diskutována bude úloha objednavatelů. Součástí semináře budou návštěvy chrámů (např. Týn), stálých expozic (NGP, MHMP) a aktuálních výstav (Madona Plzeňská).

1. Názory husitských reformátorů na výtvarné umění (Matěj z Janova, Mistr Jan Hus, Mikuláš z Drážďan, Jan Rokycana)
2. Husitské obrazové polemiky a utrakvistická ikonografie
3. Devoční kopie Madony Svatovítské a Madony Roudnické jako fenomén, otázka malovaných rámů
4. Mistr Rajhradského oltáře, otázky původu, datace
5. Mistr Týnské kalvárie, otázky původu, datace
6. Sochařství 2. čtvrtiny a kolem poloviny 15. století v Čechách
7. Znojemský oltář
8. Zrod grafiky a její vliv na umění v letech 1400-1450
9. Král Ladislav Pohrobek jako objednavatel uměleckých děl (tzv. Český oltář v Cáchách), iluminované rukopisy.
10. Malířství knižní a deskové za vlády Jiřího z Poděbrad
11. Týnský chrám v 15. stol.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html