SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar of gothic and renaissance Art I: Sculpture, Painting, Architecture 13.-16. Century and their Contexts (Bc from 2016) - ADU100440 ((Bc from 2016))
Title: Seminář umění mezi gotikou a renesancí I: Sochařství, malířství, architektura 13.-16. století a jejich kontexty (Bc od 2016)
Guaranteed by: Institute of Art History (21-UDU)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Ing. Petr Macek, Ph.D.
PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
Pre-requisite : ADU100202
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Seminář Umění středověku II. - Od gotiky k renesanci

doc. PhDr. Michaela Ottová – PhDr. Petr Macek - PhDr. Jan Klípa

Sochařství, malířství, architektura 13. a 16. století a jejich kontexty

Seminář bude věnován aktuálním otázkám studia všech uměleckých druhů v kontextech jejich umístění (sakrální a profánní prostor), funkce (oltářní nástavec, kultické dílo, dekorace apod.) a objednavatelských strategií. Pozornost bude věnována zejména ohlasům klasické a poklasické gotiky v českých zemích (13. století a první polovina stol. 14.) a též závěru středověku a období tzv. české a saské renesance. Nabídka témat k referátům není uzavřena, záleží na dohodě s pedagogy.

Aktivity semináře:

- komentované exkurze po sbírkách Národní galerie ( Anežský klášter, sbírka grafiky a kresby, Schwarzenberský palác)

- cvičení z formální analýzy a datování uměleckých děl – tzv. execierung

- exkurze zaměřené na lokality dle výběru referátů

- exkurze zaměřené na nově objevené lokality s románským uměním (Stará Boleslav, Plasy)

- reading group - společné čtení a recenze článků, knih a výstavních katalogů

- studentské prezentace referátů věnovaných buď monografickému studiu konkrétních uměleckých děl nebo jiným speciálním otázkám po kontextu uměleckých děl ve středověku a raném novověku (architektonický, ikonograficko-ikonologický, objednavatelský, funkční, technologický, liturgický, kultovní, kulturněhistorický kontext apod.) - pokračování z loňského roku...

Návrhy témat referátů - monografické studie uměleckých děl

13. a 1. polovina 14. století

Anežský klášter

Zvíkovsko-písecká huť

Bezděz

Komenda sv. Kateřiny v Chomutově

Kouřim

Trůnící madony 13. století

Madona z Rouchovan

Madona ze Strakonic

Cisterciácký klášter v Sedlci u Kutné hory

Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě

Farní kostel sv. Bartoloměje v Kolíně n. Labem (loď)

Nejstarší české madony (Starobrněnská, Mostecká, případně Zbraslav, Veveří)

Tzv. Predela roudnická a kulturní mecenát Jana IV. z Dražic

Knižní malba ve svatojiřském skriptoriu (13. stol. + Pasionál ab. Kunhuty)

Zlatnictví ze svatojiřského pokladu (Strahovské plenáře, Relikviář sv. Jiří, sv. Ludmily, herma sv. Ludmily)

Ostatkový kříž Přemysla Otakara II. z Řezna


16. století

Ústí nad Labem, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Most, děkanský kostel Panny Marie

Švihov, hrad

Jihočeská pozdní gotika (přehled a charakteristika regionu)

Pozdní gotika - Morava a Čechy (podobnosti i odlišnosti)

České pozdněgotické křídlové oltáře a jejich konfesijní kontext

Mistr Litoměřického oltáře

Chomutov, portál weitmilovského zámku

Renesanční radnice v Litoměřicích

Renesanční oltáře ve východních Čechách (Hradec Králové, Chrudim, Čáslav, Nový Bydžov)

Umělecký mecenát saské šlechty v severozápadních Čechách (páni z Bünau, Salhauesenu, Schlickové)

Mistr Slavětínského oltáře

Zámecké kaple 16. století

Last update: Adamcová Kateřina, Mgr., Ph.D. (19.09.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html