SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Graded Paper in German Literature or History of Culture - ADE120027
Title: Hausarbeit zur deutschen Literatur und Kulturgeschichte
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: German
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Manfred Weinberg
doc. Filip Charvát, M.A.
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Annotation - Czech
Písemná práce z literatury má doložit schopnost studenta pojednat odborné téma na základě práce s literárními texty, uměleckými artefakty či jiným materiálem na základě plánu a sekundární literatury domluvených s vybraným pedagogem.

Student zodpovídá za formální a jazykovou úroveň textu o ca. 8-10 stranách.

Důraz se klade na jasné metodologické zakotvení, pečlivost analýz, kritickou práci s odbornou literaturou a samostatný přístup, jakož i pojetí kulturněhistorických souvislostí pojednávaného tématu.
Vypracováním PP si student osvojí formulační dovednosti a postupy při sestavování strukturovaného textu. Připravuje se tak na vypracování obsáhlejší práce bakalářské.

Práce je psaná v němčině a musí mít náležitosti odborného textu včetně jasné formulace pojednávaného problému, cíle práce, smysluplné struktury a solidní jazykové úrovně.
Last update: Weinberg Manfred, prof. (18.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html