History of German speaking countries - ADE120003
Title: Dějiny německy mluvících zemí
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.
Interchangeability : ADE110003
WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Přednáška uvádí do dějin a kultury německé jazykové oblasti od nejstarších dob spojených s germánskými kmeny v Evropě a stěhováním národů až po znovusjednocení Německa v r. 1990, a to se zřetelem ke stěžejním kapitolám dějin jednotlivých německy mluvících zemí. Důraz je přitom kladen na historické souvislosti v rámci německé jazykové oblasti. Zároveň jsou zohledněny oborové jazykově-historické a literárně-historické aspekty a historická terminologie v německém jazyce. Nedílnou součástí předmětu je výklad historických vazeb českých zemí a německé jazykové oblasti v kontextu dějin střední Evropy.
Přednáška probíhá v češtině.
Last update: Vodrážková Lenka, PhDr., Ph.D. (21.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu je získat přehled o historických souvislostech v německé jazykové oblasti a rozšířit znalosti o historicko-politickém a kulturním vývoji německy mluvících zemí ve vztahu k paralelním událostem evropských dějin, a to s přihlédnutím ke kulturnímu, literárně-historickému a jazykově-historickému kontextu, aby získané poznatky představovaly jednu z výchozích bází pro kulturně a literárně-historicky zaměřené kurzy v rámci filologického studia.

Last update: Vodrážková Lenka, PhDr., Ph.D. (21.09.2023)
Course completion requirements - Czech

·      Aktivní účast na přednášce (povinný kurz; max. 3 absence).

·      Průběžná práce s doporučenou odbornou literaturou.

·      Souhrnný písemný test k jednotlivým tematickým okruhům přednášky (historické a kulturní souvislosti, osobnosti, terminologie).

Last update: Vodrážková Lenka, PhDr., Ph.D. (21.09.2023)
Literature - Czech

Kouřimská, M. a kol.: Zur Geschichte und Kultur der deutschsprachigen Länder. Praha: VŠE, 1991 (skripta).

Meyer, W. H.; Kreis, G.: Dějiny Švýcarska. Praha: NLN 2019.

Meyer, H. (ed.): Die Schweiz und ihre Geschichte. Zürich 1998.

Müller, H. (ed.): Dějiny Německa. Praha: NLN, 1995.

Schoeps, H.-J.: Dějiny Pruska. Praha 2004.

Veber, V. a kol.: Dějiny Rakouska. Praha: NLN, 2002.

Doporučené aktuální internetové zdroje k jednotlivým tematickým okruhům v rámci prezentací.

Last update: Vodrážková Lenka, PhDr., Ph.D. (21.09.2023)
Syllabus - Czech

Hlavní tematické okruhy:
1. Římsko-germánské období. Stěhování národů: příčiny a důsledky. Doba Karla Velikého. Vznik Německé říše. Ottonská dynastie.
2. Kultura vrcholného středověku za dynastie Štaufů: rytířství a rytířská etika; dvorská kultura: minnesang a jeho jazyk, hlavní představitelé. Historické okolnosti vzniku Švýcarského spříseženství.
3. Pozdní středověk (čeští králové jako římští císaři) do nástupu Martina Luthera. Rod Habsburků v dějinách německé jazykové oblasti do jeho nástupu na český trůn. Umění gotiky a renesance, německý humanismus. Reformace v Německu a ve Švýcarsku a šíření reformace v Evropě; Augsburský náboženský mír a konfesijní rozdělení Německa. Třicetiletá válka: příčiny, průběh, s důrazem na fázi tzv. českého povstání, a její důsledky. Politické poměry v Evropě na prahu novověku; kultura baroka.
4. Období absolutismu. Osvícenský absolutismus. Habsburkové. Vzestup Pruska a Bedřich Veliký. Myšlenkové prameny osvícenství. Počátky klasické německé filozofie.
5. Národní hnutí v Evropě a jejich typy. Německé země po Francouzské revoluci. Napoleonské války. Zánik Svaté říše římské. Vznik Rakouského císařství. Situace ve Švýcarsku.
6. Vídeňský kongres. Svatá aliance. Německý spolek. Metternich. Specifika biedermeieru. Německá jazyková oblast po Vídeňském kongresu do doby předbřeznové. Posilování německého nacionalismu. Romantismus v německé filozofii a umění.
7. Zostření politického boje. Písemnictví ve službách politiky. Liberalismus. Marxismus. Revoluce 1848. Občanská válka ve Švýcarsku.
8. Důsledky revolučního vystoupení. Bach a Bismarck. Rakousko-pruský dualismus. Narůstání rozporů mezi Rakouskem a Pruskem. Celková společenská, politická a hospodářská situace. Prusko-rakouská válka 1866. Pruská hegemonie v Německu. Rakousko-uherské vyrovnání 1867 a jeho důsledky pro české země.
9. Prusko-francouzská válka. Založení Německé říše. Říšská ústava. Vilémovská doba v Německu.
10. Politické poměry v Evropě v předvečer 1. světové války; 1. světová válka a její výsledky (mírové smlouvy ve Versailles a v St. Germain).
11. Období mezi dvěma světovými válkami v Německu a v Rakousku: ústava Výmarské republiky, nástup nacismu, ideologie NSDAP; obsazení Porýní a připojení Rakouska (Anschluss), Mnichovská dohoda.
12. 2. světová válka a její výsledky; konference na Jaltě a v Postupimi.
13. "Nultá hodina" - Německo a Rakousko po r. 1945; politický systém; osobnost Konrada Adenauera.
14. Studená válka a její dopad na Německo: vznik NSR a NDR, blokáda Berlína; neutralita Rakouska; 60. léta 20. stol. - od stavby berlínské zdi po studentské nepokoje; 70. léta 20. stol. v Rakousku ve znamení vlády sociální demokracie (Bruno Kreisky); vztahy mezi NDR a NSR od poč. 70. let do znovusjednocení v r. 1990.

Last update: Vodrážková Lenka, PhDr., Ph.D. (21.09.2023)