SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Graded Paper - Culture - ADE100044
Title: Písemná práce z kultury
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: German
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Filip Charvát, M.A.
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
prof. Manfred Weinberg
Teacher(s): doc. Filip Charvát, M.A.
prof. Manfred Weinberg
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Annotation - Czech
Písemná práce z kultury má doložit schopnost studenta pracovat s odbornou literaturou. Jejím cílem je analýza tématu na
základě sekundární literatury doporučené pedagogem. Práce je průběžně s pedagogem konsultována. Student zodpovídá
za její formální a jazykovou úroveň. Práce má rozsah cca 12 stran. Důraz se klade na pečlivost práce s analyzovanými
doklady a práci s další odbornou literaturou a samostatný přístup, jakož i pojetí kulturněhistorických souvislostí. Tato práce
je přípravou na práci bakalářskou. Je psaná v němčině. Práce musí mít tyto součásti:a. Úvod a expozice problému. b.
Pohled na zpracovávaný jev v sekundární literatuře. c.Analytická část. d.Syntetická část. e. Shrnutí. f. Bibliografie.
Last update: Zbytovský Štěpán, Mgr., Ph.D. (08.08.2008)
Literature - Czech

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J., Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.

ÚGS má pro studenty k dispozici: http://german.ff.cuni.cz/index.php?id=92728 - Citování elektronických zdrojů podle mezinárodní normy ISO 690-2

Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: .

Last update: Zbytovský Štěpán, Mgr., Ph.D. (08.08.2008)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html