SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Czech Language for the Deaf as a Foreign Language II - ACN510013
Title: Čeština pro neslyšící jako cizí jazyk II
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Pre-requisite : ACN510012
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (31.01.2020)
Vhled do dalších oblastí problematiky výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka u neslyšících žáků.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (31.01.2020)

Poskytnout studentům aktivní vhled do dalších oblastí výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka a přimět je k přemýšlení nad specifickou situací - v teoretické i praktické rovině - češtiny jako druhého/cizího jazyka ve vzdělávání neslyšících žáků, a to i s hledem na osvojování, výuku a užívání českého znakového jazyka. 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (31.01.2020)

Aktivní účast v semináři (min. 75 %), plnění průběžně zadávaných úkolů, seminární práce, úspěch u závěrečného testu (jeho součástí je i diskuse nad testem; test se odevzdává a diskuse nad ním probíhá ve zkouškovém období, tzn. student má na splnění této části atestace tři pokusy, k nimž se zapisuje v SIS).

Literature - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (31.01.2020)

Vybraná doporučená literatura (seznam je pouze orientační, jeho cílem je studenta nasměrovat při vlastním výběru studijní literatury): 

ANDERSON, J. Deaf Student Mis-Writing, Teacher Mis-Reading English Education and the Deaf College Student. Burtonsville, MD: Linstok Press, 1993.

ANDREJSEK, J. Maturitní zkouška z českého jazyka v úpravě pro neslyšící ve světle testování češtiny jako cizího jazyka. Diplomová práce. Praha: FF UK, 2015.

ANDREJSEK, J. Státní maturitní zkouška z českého jazyka pro neslyšící studenty. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2010.

BEDŘICHOVÁ, Z. Jazyk jako stigma? Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických. Praha: FF UK, 2013.

BENEDIKTOVÁ, D. Pracovní návody z hlediska porozumění textu. Diplomová práce. Praha: FF UK, 2013.

BLATNÁ, R., ČERMÁK, F. (eds) Jak využívat Český národní korpus. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 

BOTLÍK, O., SOUČEK, D. Komentované výsledky projektu Kalibro: Školní rok 2010/2011 – žáci 9. ročníku. Praha, 2011. [a další předměty a ročníky]

BUCHTELA, K. Multimediální výukové programy v teoretické a praktické výuce na SOU a SOŠ. Bakalářská práce. Brno: PedF Masarykova univerzita v Brně, 2010.

CARTER, R., LONG, M. N. Teaching Literature. New York. Longmann Publishing, 1991.

Celé Česko čte dětem. [online; cit. 2020-01-31]. Dostupné z: <https://celeceskoctedetem.cz/>.

CORDER, S. P. The significance of learner’s errors. International Review of Applied Linguistics. Harmondsworth : Penguin, 1967, s. 161–170.

CZVV. Maturitní zkouška [online]. c2019 [cit. 2020-01-31]. Dostupné z WWW: <https://prijimacky.cermat.cz/>.

CZVV. Jednotná přijímací zkouška [online]. c2019 [cit. 2020-01-31]. Dostupné z WWW: <https://prijimacky.cermat.cz/>.

CZVV. Závěrečná zkouška. [online]. c2019 [cit. 2020-01-31]. Dostupné z WWW: <https://maturita.cermat.cz/>. 

ČECHOVÁ, M., STYBLÍK, V. Čeština a její vyučování. Praha: SPN, 1998. ISBN 80-85937-47-6.

ČERMÁK, F. Jazykový korpus: Prostředek a zdroj poznání. Slovo a slovesnost, 1995, roč. 56, s. 119–140.

ČERVINKOVÁ, I. Některé možnosti úprav textů pro neslyšící čtenáře. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2–3, s. 187–190.

ČERVINKOVÁ, I. Stavba slova v učebnicích českého jazyka pro ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2–3, s. 146–153.

ČERVINKOVÁ, I. Předjetí hluchoty v úpravách českého učebního textu. Diplomová práce. Praha: FF Univerzita Karlova v Praze, 2001.

Čeština ve výuce neslyšících – elektronický sborník (Soubor článků sebraných k příležitosti ukončení lektorského kurzu pro pedagogy.) Praha: Jazykové centrum Ulita, 2011.

ČŠI. Česká školní inspekce. [online]. [cit. 2018-01-06]. Dostupné z WWW: < http://www.csicr.cz>. [informace o projektech PISA, PIRLS, TIMSS, ICILS, TALIS, NIQES, Kompetence I a Kompetence II]

Čtenářská gramotnost a jazykové vyučování. [online; cit. 2020-01-31]. Dostupné z: <http://www.ctenarska-gramotnost.cz/>.

Čtení pomáhá. [online; cit. 2020-01-31]. Dostupné z: <http://www.ctenipomaha.cz/>.

Čtením a psaním ke kritickému myšlení. [online; cit. 2020-01-31]. Dostupné z: <http://www.kritickemysleni.cz/facelift_index.php>.

DAŇOVÁ, M. Metodika úpravy textů. Praha: Grada, 2008. 

DOSTÁL, J. Učební pomůcky a zásada názornosti, Olomouc: Votobia, 2008.

Evropské jazykové portfolio pro studenty ve věku 15–19 let. Praha: Scientia, 2001.

Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně ve věku 11–15 let. Praha: Fortuna, 2001.

Evropské jazykové portfolio pro žáky do 11 let. Plzeň: Fraus, 2002.

FABIÁNKOVÁ, B., HAVEL, J., NOVOTNÁ, M. Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy. Brno: Paido, 1999.

FALTÍNOVÁ, R. Upravený Čapek. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2–3, s. 196–200.

FUKOVÁ, V. Výuka českého jazyka v 1.–3. ročníku základních škol pro sluchově postižené – popis současného stavu a možnosti inovace. Diplomová práce. Praha: FF UK, 2013.

GARDNER, P. S. New Directions. Reading, Writing, and Critical Thinking. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

GAVORA, P. Žiak a text. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel´stvo, 1992. 

GAVORA, P., KRČMÁRIKOVÁ, M. Detské predstavy o gramotnosti. Čeština doma a ve světě, 1999, roč. 7, č. 1, s. 24–29.

GREGER, D. Možnosti zjišťování a měření obtížnosti didaktického textu. Disertační práce. Praha: PedF Univerzita Karlova v Praze, 2005.

GROSJEAN, F. Bilingualism, biculturalism, and deafness. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 13, 2010, n. 2, 133-145.

HARMER, J. How to teach English. England: Addison Wesley Longman Limited, 1998.

HAUSENBLAS, O. Vrátíme smysl hodinám češtiny? Praha: PedF UK, 1997.

HENDRICH, J. Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988.

HRABAL, V., LUSTIGOVÁ, Z., VALENTOVÁ, L. Testy a testování ve škole. Praha: PedF UK, 1992.

HRDLIČKA, M. Cizí jazyk čeština. Praha: ISV, 2002.

HRDLIČKA, M. Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka (K prezentaci gramatiky českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince).  Praha: Karolinum, 2009.

HRDLIČKA, M. Kapitoly o češtině jako cizím jazyku. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010.  

HRDLIČKA, M. Předložky ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Praha: Karolinum, 2000.

HUDÁKOVÁ, A. Čtení s porozuměním vyžaduje znalost jazyka. In Červenková, A. (ed). Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem. Praha: FRPSP, 1999, s. 2527.

HUDÁKOVÁ, A. De-Sign Bilingual. Gong, 44, 2016, č. 10–12, s. 37.

HUDÁKOVÁ, A. Jaké mají vaše děti učebnice? Gong, 42, 2014, č. 1–3, s. 43.

HUDÁKOVÁ, A. Jednotné zkoušky aneb „Nějak se to udělá“. Gong, 42, 2014, č. 10–12, s. 16.

HUDÁKOVÁ, A. Obrázkové příběhy & čtení a psaní. In Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce. Opera linguae bohemicae studentium, 1. Praha: UK FF, 1999, s. 45–53.

HUDÁKOVÁ, A. Potřebujeme CEFR pro český znakový jazyk? Gong, 44, 2016, č. 10–12, s. 6.

HUDÁKOVÁ, A. Proč neslyšící neumí česky? Gong, 43, 2015, č. 4–6, s. 16.

HUDÁKOVÁ, A. Žáci s vadami sluchu u státních maturit? Aneb Nakročení k racionální diskusi o vzdělávání žáků s vadami sluchu v České republice. Speciální pedagogika, 14, 2004, č. 3, s. 177–198.

HUDÁKOVÁ, A. Čeština ve vzdělávání žáků s vadou sluchu. Disertační práce. Praha: FF Univerzita Karlova v Praze, 2008.

HUDÁKOVÁ, A. Čtení s porozuměním vyžaduje znalost jazyka. In Červenková, A. (ed). Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem. Praha: FRPSP, 1999, s. 25–27.

HUDÁKOVÁ, A. De-Sign Bilingual. Gong, 44, 2016, č. 10–12, s. 37.

HUDÁKOVÁ, A., FILIPPOVÁ, E. Vývoj sociální kognice českých neslyšících dětí - uživatelů českého znakového jazyka a uživatelů mluvené češtiny: adaptace testové baterie. Studie z aplikované lingvistiky, 8, 2017, č. 1, s. 53–64.

HUDÁKOVÁ, A., NOVÁKOVÁ, R. Společný evropský referenční rámec pro jazyky a český znakový jazyk. Studie z aplikované lingvistiky, 7, 2016, č. 2, s. 115–125.

CHMÁTALOVÁ, Z. Plošné testování jazykových dovedností žáků se sluchovým postižením. Diplomová práce. Praha: FF UK, 2015.

CHMÁTALOVÁ, Z. Testy a testování dovedností ve znakovém jazyce u neslyšících dětí. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2011.

CHODĚRA, R. Didaktika cizích jazyků. Úvod do vědního oboru. Praha: Academia, 2013.

CHRÁSKA, M. Didaktické testy ve školní praxi. Brno: Paido, 2002.

JANÍKOVÁ, V. Osvojování cizojazyčné slovní zásoby. Brno, 2005, s. 128–129.

JANOUŠKOVÁ, E. Analýza učebnic zeměpisu. Disertační práce. Brno: PdF MU, 2008. 

KAROLOVÁ, S. Současné pojetí vyučovacího předmětu Znakový jazyk na ZŠ pro SP. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2011.

KERN, R. Literacy and Language Teaching. New York: Oxford University Press, 2000.

KNECHT, P., JANÍK, T. a kol. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2008.

KORSUNSKAJA, B. D. Metodika vyučování řeči neslyšících dětí. Praha: SPN, 1978.

KŘIVÁNEK, Z. Mimotřídní práce v počátečním čtení. Metodická příručka. Praha: PedF UK, 1997.

KŘIVÁNEK, Z., WILDOVÁ R. a kol. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha: PedF UK, 1998.

KŘUPALOVÁ, M. Systém výuky čtení ve speciálních školách pro sluchově postižené v Ivančicích. Speciální pedagogika, 2000, roč. 10, č. 1, s. 20–24.

KUCHLER, K., VELEHRADSKÁ, O. Průzkum čtenářských dovedností na školách pro děti s vadami sluchu. InfoZpravodaj, 1998, roč. 6, č. 1, s. 22–23.

KYLOUŠKOVÁ, H. Jak využít literární text ve výuce cizích jazyků. Brno: PedF MU, 2007.

LEESON, L., VAN DEN BOGAERDE, B., RATHMANN, CH., HAUG, T.: Sign languages and the Common European Framework of Reference for Languages. Descriptors and approaches to assessment. [online]. Council of Europe, European Centre for Modern Languages of the Council of Europe. c1994–2020 [cit. 2020-01-31]. Dostupné z WWW: <https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2012-2015/ProSign/tabid/1752/Default.aspx>.

LITTLE, D., PERCLOVÁ, R. Evropské jazykové portfolio, příručka pro učitele a školitele. Praha: MŠMT ČR, 2001.

MACUROVÁ, A. ... protože já bavím spolu vypravovat (Komunikace v dopisech českých neslyšících). Slovo a slovesnost, 1995, 56, č. 1, s. 23–33.

MACUROVÁ, A. Lingvistika a cesty ke gramotnosti neslyšících. Speciální pedagogika, 2007, 17, č. 1–2, s. 49–61.

MACUROVÁ, A. Naše řeč? Naše řeč, 1998, 81, č. 4, 179–188.

MACUROVÁ, A. Předpoklady čtení. In Šmídová, M. (ed.) Četba sluchově postižených. Praha: FRPSP, 2000, s. 35–42.

MACUROVÁ, A., HÁNKOVÁ, D. Chyby v psané češtině českých neslyšících. Speciální pedagogika, 2011, 21, č. 3, s. 178–190.

MACUROVÁ, A., ZBOŘILOVÁ, R. a kol. Jazyky v komunikaci neslyšících. Český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018.

MAKOVSKÁ, l. Rozumí neslyšící žáci učebním textům? Diplomová práce. Praha: FF Univerzita Karlova v Praze, 2013.

MAŇÁK, J., KLAPKO, D. (eds) Učebnice pod lupou. Brno: Paido, 2006.

MAŇÁK, J., KNECHT, P. Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 2007. 

MAŠÍN, J. Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka. Praha: FF UK v Praze, 2015.

Metodika vzdělávání neslyšících žáků-uživatelů českého znakového jazyka: čeština, český znakový jazyk. Praha: NÚV, 2018 a dále. [online; cit. 2020-01-31]. Dostupné z: <https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?t=63OPTgySoukxAKQCvMpt>. In: různí autoři: Metodické podpory pro výuku žáků se sluchovým postižením: češtnina jako druhý jazyk, angličtina, český znakový jazyk. NÚV/NPI ČR, Praha: průběžně od 2018. Dostupné z: <https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=1https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=142434243>.

MLČÁKOVÁ, R. Grafomotorika a počáteční psaní. Praha: Grada, 2009.

MRKVIČKOVÁ, I. Kategorie pádu jako problém aplikované lingvistiky. Disertační práce. Praha: FF UK, 2006.

NEDBALOVÁ, Ž. Vyjadřování příčiny a důsledku v psané češtině českých neslyšících. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2016.

OKROUHLÍKOVÁ, L. Pojetí dějepisu na 2. stupni základních škol pro sluchově postižené. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2002.

PÁNEK, P. Komunikace učitelů ve středních školách pro sluchově postižené v ČR. Diplomová práce. Praha: UK, 2014.

PAVLOVÁ, H. České učebnice prvopočátečního čtení pro neslyšící žáky – od 19. do 21. století. Diplomová práce. Praha: FF UK, 2014.

PLUSKAL, M. Zdokonalení metody pro měření obtížnosti didaktických textů. Pedagogika, č. 1, 1996, s. 62–70. 

POLÁKOVÁ, M. Čtení s porozuměním a čeští neslyšící. Speciální pedagogika, 2001, roč. 11, č. 4, s. 207–219.

POLÁKOVÁ, M. Specifické strategie využívané neslyšícími respondenty v testech čtenářských dovedností. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2–3, s. 168–173.

POLÁKOVÁ, M. Čtení s porozuměním? (Čeští neslyšící a české texty). Diplomová práce. Praha: FF UK, 2000.

PRŮCHA, J. Moderní vzdělávací technologie. Praha: Vysoká škola J. A. Komenského, 2003.

PRŮCHA, J. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média: příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1998.

PTÁČKOVÁ, K. Čtenářství u neslyšících dětí a problematika upravovaných textů. Praha: UK, 2013. 

QUIGLEY, S. P., PAUL, P. V. Language and Deafness. San Diego, CA  College-Hill Press: 1984.

RACKOVÁ, M. České sloveso v psaných projevech českých neslyšících. Diplomová práce. Praha: FF UK, 1996.

RÁDLOVÁ, E. Začínající čtenář se sluchovým postižením a pohádky. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2–3, s. 193–196.

RÁDLOVÁ, E. Percepce psaného textu recipienty se sluchovým postižením. Disertační práce. Olomouc: PedF UK, 2005.

RIES, L., KOLLÁROVÁ, E. Svět cizích jazyků. Bratislava: Didaktis, 2004.

RICHTEROVÁ, K. Korpus DEAF – psané texty českých neslyšících. Studie z aplikované lingvistiky, 2011, roč. 3, č. 1, s. 65–78.

RICHTEROVÁ, K. Vyjadřování času v psané češtině českých neslyšících. Diplomová práce. Praha: FF UK, 2009.

Rosteme s knihou. Kampaň na podporu četby knih. [online; cit. 2020-01-31]. Dostupné z: <http://www.rostemesknihou.cz/cz/o-kampani/aktuality/>.

SCRIVENER, J. Learning Teaching. Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2005.

SCHIRMER, B.B. Language and Literacy Development in Children Who are Deaf. New York: 1994. 

SIKOVÁ, K. Předčtenářská gramotnost u dětí se sluchovým postižením. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2014.

SILBERSTEIN, S. Techniques and Resources in Teaching Reading. New York: Oxford University Press, 1994.

SOURALOVÁ, E. Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002.

SOURALOVÁ, E. Úpravy textů pro čtení s porozuměním. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2–3, s. 190–193.

SOVÁK, M. a kol. Logopedie: Metodika a didaktika. Praha: SPN, 1987.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002.

STAŇKOVÁ, V. Rozvoj čtenářských dovedností neslyšících žáků a v souladu s referenční úrovní A2. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2012.

STRAKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V. Mezinárodní studie čtenářské gramotnosti a její realizace v České republice. Praha: UIV, 1995. [a další obdobné studie]

ŠEBESTA, K. a kol. Vyučování cizího jazyka. Terminologický slovník. Praha: FF UK v Praze, 2017.

ŠEBESTA, K. Korpusy češtiny a osvojování jazyka. Studie z aplikované lingvistiky, 2010, roč. 2, č. 1, s. 11–33. 

ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha: Karolinum, 1999.

ŠEBESTA, K., ŠKODOVÁ, S. a kol. Čeština – cílový jazyk a korpusy. Liberec: TU, 2012.

ŠEBKOVÁ, H. Psaná čeština českých neslyšících v internetové komunikaci. Diplomová práce, Praha: FF UK, 2008. 

ŠORMOVÁ, K., HUDÁKOVÁ, A. a kol. Čeština jako druhý jazyk. Metodická perspektiva. Praha: FF UK, 2019.

ŠORMOVÁ, K., ŠEBESTA, K. a kol. Korpusy v jazykovém vyučování. Praha: FF UK, 2019. [online; cit. 2020-01-31]. Dostupné z: <https://e-shop.ff.cuni.cz/fcgi/verso.fpl?fname=eo2_priloha&id=107370>.

ŠUSTEROVÁ, P. Logopedie na 1. stupni ZŠ pro sluchově postižené. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2015.

TITĚROVÁ, K. (ed.) Hledá se dvojjazyčný asistent. Zkušenosti s dojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem. Praha: META, 2014. 

TITĚROVÁ, K. a kol. Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Systémová doporučení. Praha: META, 2014.

UR, P. A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

VALE, D., FEUNTEUN, A. Teaching Children English. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

VALKOVÁ, J. Komunikační přístup a učebnice češtiny pro nerodilé mluvčí. Praha: FF UK, 2014.

VANĚČKOVÁ, V. Příprava na čtení sluchově postižených dětí v předškolním věku. Praha: Septima, 1996.

VÁVROVÁ, P. a kol. Přístup k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Komparace národních politik. Praha: META, 2015.

Včelka. Procvičujte s dětmi čtení každý den. [online; cit. 2019-01-22]. Dostupné z: <https://www.vcelka.cz/cs/>.

WEINHÖFER, M. Metoda tvorby učebnic zeměpisu pomocí analýzy učebnic zeměpisu a RVP ZV. Disertační práce. Brno: MU, 2011.

WHITE, R., ARNDT, V. Process Writing. New York. Longmann Publishing, 1991.

WRIGHT, A. Pictures for Language Learning. New York: Cambridge University Press, 1989.

ZÝKOVÁ, M. Sloveso v psané češtině neslyšící mládeže. Speciální pedagogika 1997, 7, č. 3, s. 16–25.

 

Literatura doporučená v předmětu čeština pro neslyšící jako cizí jazyk I. 

Analyzované učebnice, učební pomůcky, texty, testy (SCIO, Kalibro…) atd.

Další odborná literatura, zejm. vybrané studie z časopisů Sign Language Studies, Sign Language & Linguistics, American Annals of the Deaf, Journal of Deaf Studies and Education, Cizí jazyky, Čeština doma a ve světě, Studie z aplikované lingvistiky, Speciální pedagogika, Dětský sluch (InfoZpravodaj), Časopis pro moderní filologii, Český jazyk a literatura aj., příspěvky z portálu Učitelů češtiny jako cizího jazyka, portálu RVP apod., bakalářské a diplomové práce a legislativní normy související s probíranými tématy. 

K předmětu je založen kurz v Moodlu (www.dl1.cuni.cz), kde jsou průběžně vyvěšovány aktuální informace, další studijní texty a pokyny pro práci v semináři.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (31.01.2020)

Kurz poskytuje vhled do dalších oblastí problematiky nabývání prvního a druhého/cizího jazyka – s akcentem na češtinu a český znakový jazyk – a metodiku a didaktiku jejich výuky. Navazuje na kurz Čeština pro neslyšící jako cizí jazyk I. a stejně jako on staví na praktických znalostech češtiny a českého znakového jazyka a na teoretických poznatcích z obecné lingvistiky, bohemistiky, lingvistiky znakových jazyků, lingvistiky českého znakového jazyka, psycholingvistiky, sociolingvistiky, lingvodidaktiky aj. Obecné poznatky jsou aplikovány na situaci neslyšících dětí, žáků a studentů, a to vždy v kontextu obecných specifik vzdělávání této jazykové minority.

 

Hlavní tematické okruhy (okruhy se prolínají):

1.    Jazyky a jejich místo ve vzdělávání neslyšících dětí, žáků a studentů v našem vzdělávacím systému;

2.    Jazyky a jejich místo v rámcových/školních vzdělávacích programech;

3.    Varialibilita přístupů a metod ve vzdělávání obecně a ve vzdělávání jazykovém;

4.    Funkční gramotnost, texty (a jejich adaptace) ve vzdělávání obecně a ve vzdělávání jazykovém;

5.    Učebnice, učební materiály a učební pomůcky; 

6.    Testování jazykových a komunikačních kompetencí (s konkrétními příklady vztahujícími se k testování kompetencí v češtině/mluvených jazycích a v českém znakovém jazyce/znakových jazycích);

7.    Didaktická prezentace vybraných jazykových a řečových jevů – systém jazyka a jeho užívání;

8.    Vybrané studie z oblasti osvojování/výuky prvního jazyka a jazyka druhého/cizího u neslyšících dětí (češtiny/mluvených jazyků a českého znakového jazyka/znakových jazyků);

9.    Aktuální témata.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html