SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Languages ​​of Communication of the Czech Deaf in Contrast II - ACN510011
Title: Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu II
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Klára Richterová
Teacher(s): PhDr. Klára Richterová
Pre-requisite : ACN510010
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (24.01.2020)
Předmět Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu II navazuje na kurs Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu I a věnuje se kontrastivnímu funkčnímu pohledu na český znakový jazyk a češtinu.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Klára Richterová (01.02.2020)

Cílem je prohloubení teoretických poznatků o strukturních odlišnostech českého znakového jazyka a češtiny.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Klára Richterová (01.02.2020)

Zápočet: aktivní práce v semináři, plnění průběžně zadávaných úkolů.

Zkouška (písemná): ověřuje znalost odpřednášené látky a zadané četby; minimální úspěšnost 70 %.

 

 

Literature - Czech
Last update: PhDr. Klára Richterová (01.02.2020)

ČECHOVÁ, M., a kol.: Čeština – řeč a jazyk. 3., upr. vyd. Praha: SPN. 2011.

ČERMÁK, F. : Jazyk a jazykověda. 4., dopl. vyd. Praha: Karolinum,  2011.

KARLÍK, P. –  NEKULA, M. –  RUSÍNOVÁ, Z. (ed.): Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2001.

KARLÍK, P. – NEKULA, M. – PLESKALOVÁ, J. (ed.): Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2016; dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/.

ADAM, R.: Language contact and borrowing. In: PFAU, R. – M. STEINBACH, M. – WOLL, B. (ed.) Sign Language: An international handbook. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012, s. 841-861.

BRENNAN, M.: Word Formation in British Sign Language. Stockholm: University of Stockholm, 1990.

JOHNSTON, T. –  SCHEMBRI, A.: Australian Sign Language (An introduction to sign language linguistics). Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

KLIMA, E. S. –  BELLUGI, U.: The Signs of Language. Harvard University Press: Cambridge, MA 1979.

KUBIŠTOVÁ, J.: Výzkum slovosledných tendencí v českém znakovém jazyce . Praha: FF UK 2013 [diplomová práce]

MEIR, I. Question and Negation in Israeli Sign Language. Sign Language & Linguistics 7 (2), 2004, s. 97 – 124.

NEIDLE, C. – KEGL, J. A. – MACLAUGHLIN, D. – BAHAN, B. – LEE, R.: The Syntax of American Sign Language: Functional Categories and Hierarchical Structure. MIT Press: Cambridge, MA, 2000.

ZESHAN, U. (ed.): Interrogative and Negative Constructions in Sign Languages. Sign Language Typology Series No. 1. Nijmegen: Ishara Press, 2006.

Další literatura bude podle potřeb doplňována v průběhu kurzu.

 

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Klára Richterová (01.02.2020)

Předmět Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu II navazuje na kurz Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu I a věnuje se kontrastivnímu funkčnímu pohledu na český znakový jazyk – v širším rámci cizích znakových jazyků – a češtinu. Pozornost se přitom soustředí zejména na vybrané jevy roviny lexikální (vč. aktuálních změn ve slovní zásobě) a na syntaktickou stavbu obou jazyků. 

Tematické okruhy:

Stratifikace lexikonu v (Č)ZJ vs. v češtině

Obohacování slovní zásoby v (Č)ZJ vs. v češtině

Negace v (Č)ZJ vs. v češtině

Znakosledné tendence v (Č)ZJ vs. slovosledné tendence v češtině

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html