SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Czech Sign Language and the other Sign Languagues in the World - ACN510009
Title: Český znakový jazyk a znakové jazyky ve světě
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Klára Richterová
Teacher(s): PhDr. Klára Richterová
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (24.01.2020)
Komparativní studium znakových jazyků, a to jak z hlediska synchronního, tak z hlediska diachronního.
Aim of the course - Czech
Last update: NOVAR8AF (05.01.2018)

Studenti si prohloubí a usouvztažní znalosti, které dosud získali v lingvistických disciplínách. Sekundárním, praktickým cílem je pak vést studenty k užívání elektronických databází shromažďujících odbornou literaturu k předmětu studia.

Course completion requirements - Czech
Last update: NOVAR8AF (05.01.2018)

Zápočet: aktivní práce v semináři, plnění průběžně zadávaných úkolů

Zkouška (písemná): ověřuje znalost odpřednášené látky a zadané četby (minimální úspěšnost 70 %).

Získání zápočtu je podmínkou pro skládání zkoušky.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Klára Richterová (01.02.2020)

BAKER, A. – NYST, V. (2003): The Phonology of Name Signs: A Comparison between the Sign Languages of Uganda, Mali, Adamorobe and The Netherlands. In A. Baker – B. van den Bogaerde – O. Crasborn (Eds.): Cross-linguistic Perspectives in Sign Language Research. Selected Papers from TISLR 2000. Hamburg, s. 71-79.

BICKFORD, J. A. (2005): The Signed Languages of Eastern Europe. SIL International and University of North Dakota. dostupné z http://www.sil.org/silesr/2005/silesr2005-026.pdf

FALTÍNOVÁ, R. (2005): Propriálně pojmenovací akty v českém znakovém jazyce. Praha: FF UK [diplomová práce].

JOHNSTON, T. - SCHEMBRI, A. (2007): Australian Sign Language (An introduction to sign language linguistics). Cambridge: Cambridge University Press.

JOHNSTON, T. - SCHEMBRI, A. (2010): Variation, lexicalization and grammaticalization in signed languages. Langage et société 131, 1, s. 19-35.

KOUBERTIS, V. - HOFFMEISTER, R. J. (2002): Name Signs in Greek Sign Language. American Annals of Deaf 147, 3, s. 35-44.

LUCAS, C. - VALLI, C. (2003): What’s your sign for pizza? : an introduction to variation in American Sign Language.  Washington, D.C. : Gallaudet University Press, 2003.

MAJOR G. - NAPIER, J. - FERRARA, L. - JOHNSTON, T. (2012). Exploring lexical gaps in Australian Sign Language for the purposes of health communication. Communication & Medicine, Vol. 9, No. 1, s. 37-47.

McKEE D. - McKEE R., MAJOR G. (2008): Sociolinguistic Variation in NZSL Numerals. In R. M. de Quadros (ed.), TISLR 9, s. 296-313.

McKEE, R. – McKEE, D. (2000): Name Signs and Identity in New Zealand Sign Language. In M. Metzger (Ed): Bilingualism and Identity in Deaf Communities. Washington, s. 3-40.

SCHEMBRI, A. - JOHNSTON, T. (2012): Sociolinguistic aspects of variation and change. In R. Pfau - M. Steinbach - B. Woll (Eds.), Sign Language: An International Handbook. Berlin: Walter de Gruyter, s. 788-816.

SUPALLA, S. (1992): The Book of Name Signs. San Diego: Dawn Sign Press.

ZESHAN, U. - de VOS, C. (eds.) (2012): Sign Languages in Village Communities. Sign Language Typology Series No. 4. Berlin/Nijmegen: De Grutyer Mouton/Ishara Press. 

ZESHAN, U. - PERNISS, P. (eds.) (2008): Possessive and Existential Constructions in Sign Languages. Sign Language Typology Series No. 2. Nijmegen: Ishara Press.

ZIMMER, J. (1989): Toward a description of register variation in American sign language. In C. Lucas (Ed.), The sociolinguistics of the deaf community. San Diego, CA: Academic Press, s. 253-272.

 

Další literatura bude podle potřeb doplňována v průběhu kurzu.

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Klára Richterová (01.02.2020)

Kurz se věnuje komparativnímu studiu znakových jazyků, a to jak z hlediska synchronního, tak z hlediska diachronního. V synchronní perspektivě budou probírány vybrané jevy a problémy z roviny morfologické, lexikální a syntaktické, jež souvisejí s typickými rysy znakových jazyků, zvl. s jejich vizuálně-motorickou povahou, simultánností, příp. existencí v prostoru. Vývoj znakových jazyků bude pojednán v širším kontextu vývoje historického, sociálního a kulturního. Kurz je koncipován jako kombinace výkladu vyučující, referátů studentů, diskuse nad předčtenými texty a dílčích výzkumných sond studentů.

Tematické okruhy:

Historie a příbuznost znakových jazyků

Posesivní a existenciální konstrukce ve znakových jazycích

Variantnost ve znakových jazycích

Name Signs

Vesnické znakové jazyky

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html