SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Languages ​​of Communication of the Czech Deaf in Contrast I. - ACN500211
Title: Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu I.
Guaranteed by: Institute of Czech and Deaf Studies (21-UBN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Hana Dufková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Hana Dufková, Ph.D.
Pre-requisite : ACN500202
Is pre-requisite for: ACN500212
Annotation - Czech
DOPLNÍ A.H.
Last update: Hudáková Andrea, Mgr., Ph.D. (03.10.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je prohloubit informace o vzájemných vztazích (shodách a rozdílech) jazyků a umělých znakových systémů užívaných v komunikaci českých neslyšících.

Last update: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (09.10.2023)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast a průběžná práce v semináři, četba odborných textů a studium materiálů, plnění zadávaných úkolů.

 

Last update: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (09.10.2023)
Literature - Czech

Literatura bude v průběhu kurzu dplňována, texty budou k dispozici na moodlu:

BAKER, A. - VAN DEN BOGAERDE, B. - PFAU, R. - SCHERMER, T. (eds.) The Linguistics of Sign Languages: an Introduction. Amsterdam/Philadephia: John Benjamins Publishing Company, 2016, s. 325-336

ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 1997, s. 128-142, 276-283.

HOMOLÁČ, J. (ed.) Komunikace neslyšících. Sociolingvistika. Praha: FFUK, 1998, s. 5-55, 57-89.

KARLÍK, P. – NEKULA, M. – PLESKALOVÁ, J. (eds.) Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2016; hesla (a hesla s nimi související) bilingvismus, osvojování druhého jazyka

https://www.czechency.org/slovnik/

KOTVOVÁ, M. - KOMORNÁ, M. Praktický kurz znakované češtiny. Praha: ČKTZJ, 2008.

KOMORNÁ, M. Psaná čeština českých neslyšících - čeština jako cizí jazyk. Praha: ČKTZJ, 2008.

MACUROVÁ, A. Psaná čeština českých neslyšících. In Uličný, O. a kol. Preliminária k Moderní mluvnici češtiny. Olomouc: FF UP v Olomouci, 2015, s. 161-173.

MACUROVÁ, A. - HÁNKOVÁ, D. Chyby v psané češtině českých neslyšících. Speciální pedagogika, 2011, 21, 3, s. 178-190.

RICHTEROVÁ, K. Korpus DEAF - psané texty českých neslyšících. SALI, 2011, 1, s. 65-78.

SUTTON-SPENCE, R. - WOLL, B. The Linguistics of British Sign Language. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998, s. 166-171, 174-195.

ZIEBIKEROVÁ, W. Interference z českého znakového jazyka do psané češtiny českých neslyšících. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, FFUK, 2009.

Dle potřeby mluvnice češtiny, další hesla z Nového encyklopedického slovníku, příp. další bakalářské a diplomové práce zaměřené k probíraným otázkám.

 

Last update: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (09.10.2023)
Syllabus - Czech

Cílem předmětu je (v návaznosti na předchozí studium) prohloubit a usouvztažnit poznatky o rozdílných rysech českého znakového jazyka a češtiny, a to i v opoře o zahraniční odbornou literaturu věnovanou vztahům znakového jazyka a příslušného jazyka mluveného. Kontrastivně jsou nahlíženy i rozdílné způsoby užívání znakového a mluveného jazyka v různých typech komunikačních situací, a to jak strukturně, tak ve vztahu k odlišným jazykovým, komunikačním, sociologickým a strategickým kompetencím slyšících a neslyšících Čechů/Češek. Předmět bude fungovat i jako podpora obecnělingvistického základu u studia diplomových témat.

Okruh témat, kterým se budeme věnovat: a) typologie jazyků: nastolení kontextu; b) jazykové univerzálie, situace jazyků ve světě; c) kontrastivní lingvistika, jazykový kontakt, areálové svazy a kontakty jazyků; d) znakové jazyky v kontrastu ve světě, typy a příklady kontaktu s mluvenými jazyky; e) jazyk jako komunikační prostředek, komunikační situace osob s vadou sluchu × komunikační situace slyšících, bilingvismus; f) strukturní rysy jazyků: fonologie, morfologie, syntax, prvky koheze a koherence textu/projevu; g) strukturní rysy jazyků: slovní a znaková zásoba, ikonicita jako fenomén v ČZJ a principy ikonicity v češtině; h) pragmatická složka komunikace v češtině a ČZJ: zdvořilost, presupozice, mluvní akty, očekávání v komunikaci; i) kontrast komunikace N/neslyšících naživo a v online prostředí, elektronická komunikace N/neslyšících.

 

 

Last update: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (09.10.2023)
Entry requirements - Czech
Předmět je určen pouze studentům studijního programu Čeština v komunikaci neslyšících (NMgr.), pro něž je pevnou součástí studijního plánu. Ostatní studenti jej mohou navštěvovat pouze po domluvě s vyučující.
Last update: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (09.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html