English for the Deaf and Hard-of-Hearing 3+ - ACN300622
Title: Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 3+
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (2)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Hana Hejlová
Teacher(s): Mgr. Hana Hejlová
Pre-requisite : ACN300310
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Hana Hejlová (14.01.2020)
Kurz je určený výhradně neslyšícím a nedoslýchavým studentům všech fakult Univerzity Karlovy, jejichž
kompetence v angličtině odpovídají úrovni A2/B1 dle CEFR, nebo studentům, kteří úspěšně absolvovali kurz
Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 3.

Kurz se soustředí výhradně na psanou angličtinu, a to jak na kompetenci receptivní (četbu), tak produktivní (psaní).

Kurz je součástí uceleného kurzu Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé 1-6.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Hana Hejlová (29.01.2020)

Cílem kurzu je dovést studenty na úroveň A2/B1 dle CEFR.

Ucelený kurz Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé 1-6  si klade za cíl připravit studenty ke zkoušce B2.

Course completion requirements - Czech
Last update: Bc. Kateřina Bělehrádková (13.05.2020)

 

 

Aktualizace Podmínek zakončení předmětu kvůli koronavirovým opatřením (LS 2019/2020):

Zápočet: 1. odevzdání min. 50 % domácích úkolů, které jsou každý týden vkládány do sdílené tabulky, ke které mají přístup studenti i vyučující. Jejich oprava je zasílána emailem nebo přes whatsup konkrétnímu studentovi. 2. napsání dvou testů - midterm testu a závěrečného testu - minimálně na 70 %. Testy jsou jsou posílány emailem a prostřednictvím Skypu, studenti jsou s výsledky seznámeni individuálně emailem nebo přes whatsup.

___________________________________________________________________________________

Kurz je zakončen zápočtem, který je udělován na základě splnění všech následujících podmínek:

- vypracování úvodního testu s úspěšností minimálně 70% 
- minimálně 70% docházky
- odevzdání minimálně 70% domácích úkolů
- napsání 2 testů (testu uprostřed semestru a závěrečného testu), minimálně na 70% 
- aktivní práce v hodině.

 

Úvodní test musí student odevzdat vyučujícímu do konce 2. týdne semestru. Test ověřuje znalost gramatických jevů a slovní zásoby, která byla probírána v předchozím kurzu. Student jej připravuje doma a k jeho vypracování je možné použít veškeré dostupné příručky.

Test uprostřed semestru píší studenti v 5.-6. týdnu semestru během pravidelné výuky. Druhý a třetí termín je vypisován mimo pravidelnou výuku a je nutné splnit tuto povinnost do konce 7. týdne semestru.

Závěrečný test studenti píší v posledním týdnu semestru během pravidelné výuky, druhý a třetí termín je vypisován na zkouškové období.

Pro test uprostřed semestru a závěrečný test mají studenti tři pokusy: první termín a dva opravné termíny. 

Literature - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (24.01.2020)

.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Hana Hejlová (14.01.2020)

Gramatika:
- opakování gramatiky na úrovni A2/B1, sjednocení znalostí
(přítomný čas prostý a průběhový; minulý čas prostý - nepravidelná slovesa; modální slovesa; neurčitá zájmena; počitatelnost a nepočitatelnost)
- New English File: Intermediate, lekce 3-4
(minulý čas prostý a průběhový; budoucnost pomocí "going to" a "will"; předpřítomný čas prostý a průběhový; modální slovesa - vyjádření názoru, podmínkové věty 1 a 2, časové věty)

Slovní zásoba:
- New English File: Intermediate, lekce 3-4
(rozšiřování slovní zásoby, frázová slovesa; adjektiva vyjadřující pocity; adjektiva zakončená na -ed vs. zakončená na -ing; sloveso "get")
- kultura neslyšících v České republice, Spojených státech a Velké Británii

Čtení:
- texty z New English File: Intermediate, lekce 3-4
- texty z New Headway Academic Skills : Reading, Writing, and Study Skills 2, lekce 1-5
- texty o neslyšících v České republice, Spojených státech a Velké Británii

Písemný projev:
- New Headway Academic Skills : Reading, Writing, and Study Skills 2, lekce 1-5
(formální a neformální email, popis, článek, pozvánka)

Konverzace probíhá formou chatu.

Komunikačním kanálem celého kurzu Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé 1-6 je mluvená čeština a český znakový jazyk.

Výuka probíhá buď ve dvou douhodinových blocích, či v jednom čtyřhodinovém boku týdně.Předpokládá se také domácí příprava a samostudium studenta v rozsahu minimálně 3 hodin týdně.

Den a čas výuky skupiny této pokročilosti je sestavován na základě rozvrhů jednotlivých studentů, které mají zapsány v SIS, a to zpravidla první den semestru. Výuka v prvním týdnu semestru může být z tohoto důvodu nahrazena buď výukou po chatu, či výukou v dalších týdnech během semestru (dle preference skupiny). Studenti budou o začátku výuky informováni emailem.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (24.01.2020)

Kompetence v angličtině odpovídající úrovni A2/B1 dle CEFR, nebo úspěšné absolvování kurzu Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 3. Za úspěšné absolovování kurzu se považuje buď získání zápočtu, nebo splnění všech povinností pro udělení zápočtu vyjma 70% docházky.

Vypracovaná funkční diagnostika: http://ujkn.ff.cuni.cz/sluzby/funkcni-diagnostika, zařazení studenta do kat. B1 nebo B2. Studenti PedF musí svůj záměr navštěvovat tento kurz konzulzovat se svou fakultní kontaktkní osobou pro studenty se spec. potřebami.

Pokud chcete kurz uznat místo jiného kurzu vypisovaného Vaší fakultou, kontatujte prosím dr. Hudákovou - domluví se s Vámi, jak postupovat.

U studentů, kteří se hlásí do kurzů AJ organizovaných ÚJKN FF UK, předpokládáme zájem o zapsání do těchto kurzů a současně souhlas s podmínkami vytváření rozvrhů jednotlivých skupin AJ. Rozvrhy pro jednotlivé skupiny jsou vytvářeny na základě oficiálních rozvrhů jednotlivých studentů a časových možností vyučujících. Vzhledem ke složitosti celého procesu není možné brát v potaz individuální časové preference studentů.