SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
PVS/VS Cognitive Linguistics and Cognitive Poetics - ACN300613
Title: PVS/VS Kognitivní lingvistika a kognitivní poetika
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (10)
Min. number of students: 4
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. (31.01.2020)

Seminář seznamuje s podstatou kognitivnělingvistických a kognitivněpoetických přístupů k uměleckému textu a umožňuje si tyto přístupy vyzkoušet na vybraných textech (zejména básnických) v analytické a interpretační praxi.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. (31.01.2020)

Obeznámit se s podstatou kognitivnělingvistických a kognitivněpoetických přístupů k uměleckému textu (metafora a metaforické extenze, rekonceptualizace, poetická ikoničnost, konotace) a vyzkoušet je na vybraných textech v analytické a interpretační praxi.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. (31.01.2020)

1) Aktivní účast (četba, domácí příprava, úkoly, poučená účast v debatě) - 75%

2) Referát s handoutem na semináři, písemná intepretace jedné básně či drobnější prózy na základě probíraných principů („případová studie“)

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. (01.02.2020)

BRÔNE, G. – VANDAELE, J. (eds.): Cognitive Poetics: Goals, Gains, and Gaps. Berlin: Walter de Gruyter, 2009.

ČERVENKA, M.: Styl a význam. (Studie o básnících.) Praha: Československý spisovatel, 1991.

DANAHER, D.: Cognitive Poetics and Literariness: Metaphorical Analogy in Anna Karenina. In: Danaher, D., van Heuckelom, Ch.  Perspectives on Slavic Literature. Amsterdam: Pegasus, 2007. 1–19. Dostupné na: http://cokdybysme.net/pdfs/akmetacp.pdf

DANAHER, D.: Ideology as Metaphor, Narrative, and Performance in the Writings of Václav Havel. Slovo a smysl, 2015, 12, č. 23, s. 115–127. Dostupné na: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/97055

FILAR, D.: Teoria narracyjności w semantyce: „wielkie” i „małe” narracje językowe a językowy obraz świata. In: A. Piasecka, I. Blumental (eds.): W kręgu zagadnień semantyki i stylistyki tekstu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014, s. 35–46.  

Dostupné na: http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/27527/35-46%20Dorota%20Filar_Teoria%20narracyjnosci%20w%20semantyce.pdf?sequence=1&isAllowed=y

FILAR, D.– PIEKARCZYK, D. (eds.): Narracyjność języka i kultury. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2014.

FREEMAN, M. H.: The Fall of the Wall Between Literary Studies and Linguistics: Cognitive Poetics. In: Gitte Kristiansen, Michel Achard, René Dirven, and Francisco Ruiz de Mendoza, eds. Applications of Cognitive Linguistics: Foundations and Fields of Application, 403-428. Berlin: Mouton de Gruyter, 2007, s. 403 - 428. Dostupné na:

https://www.researchgate.net/publication/228300388

GIBBS, R.: The Poetics of Mind. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

HAUSENBLAS, K.: Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Eds. A. Macurová, P. Mareš. Praha: Univerzita Karlova – Filozofická fakulta, 1996.

HAUSENBLAS, K: Zobrazení prostoru v Máchově Máji + příloha Abecední index slov v Máji s jejich frekvencí (1967). Miscellanea. Eds. D. Čapková, A. Macurová. Praha: Univerzita Karlova – Filozofická fakulta, 2003, s. 179–246.

JAKOBSON, R.: Lingvistika a poetika.  In: Poetická funkce. Ed. M. Červenka. Jinočany: H & H, 1995, s. 74–105.

KOŽMÍN, Z.: Interpretace básní. Brno: Masarykova univerzita, 2005.

LAKOFF, G. – JOHNSON, M.: Metafory, kterými žijeme. Brno: Host, 2002.

LAKOFF G. - TURNER, M.: More than Cool Reason. A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago–London 1987.

PAJDZIŃSKA, A.: Definicje poetyckie. In: J. Bartmiński, R. Tokarski (eds.): O definicjach i definowaniu. Lublin 1993.

PAJDZIŃSKA, A. – TOKARSKI, R. (eds.): Semantyka tekstu artystycznego. Lublin 2001.

STICH, A.: Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi (lingvoliterární studie). Praha: Torst, 1996.

STOCKWELL, P.: Cognitive Poetics: An introdiction. London: Routledge, 2002.

TOKARSKI, R.: Konotace – prototypy – otevřené definice. In: Čítanka textů z kognitivní lingvistiky II, Ed. L. Saicová Římalová. Praha: UK – Filozofická fakulta, 2007, s. 13–25.

TSUR, R.: Aspects of Cognitive Poetics. 2003. Dostupné na: http://cogprints.org/3239/

http://cogprints.org/3239/1/Aspects_of_Cognitive_Poeti.html

TSUR, R.: Toward a Theory of Cognitive Poetics. (Second, expanded and updated edition). Brighton and Portland: Sussex Academic Press, 2008.

TURNER, M.: Literární mysl. Brno: Host, 2005.

VAŇKOVÁ, I.: Kognitivní lingvistika, řeč a poezie. (Předběžné poznámky.) Česká literatura, 53, 2005, 5, s. 609–636.

VAŇKOVÁ, I.: Nádoba plná řeči. (Člověk, řeč a přirozený svět.) Praha: Karolinum, 2007.

VAŇKOVÁ, I.: Slovo v poezii. Inspirace kognitivnělingvistické. In: Fedrová, S.  (ed.), Česká literatura – rozhraní a okraje. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?) Praha: Akropolis – Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2010, s. 425–437.

VAŇKOVÁ, I.: What Words Tell Us: Phenomenology, Cognitive Linguistics, and Poetry. In: Głaz, A. – Danaher, D. – Łozowski, P. (eds.): The Linguistic Worldview. Ethnolinguistics, Cognition, and Culture. London: Versita, 2013.

VAŇKOVÁ, I.: Lingvista a poezie. Poznámky nejen ke studiu konotací. Jazykovědné aktuality, 2014, 51, 3-4, s. 106–118. Přístupné z: http://jazykovednesdruzeni.cz/JA15_12.pdf

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. (31.01.2020)

V kurzu se studenti seznámí se základními principy kognitivní lingvistiky, které lze využít při interpretaci uměleckého textu, a s přístupy spojujícími lingvistický a literárněvědný pohled na umělecký text, s nimiž přichází kognitivní poetika.

Prvním okruhem práce bude společná četba některých textů z oblasti angloamerické kognitivní lingvistiky a poetiky (poetická ikoničnost, konceptuální metafory a metaforické extenze, teorie mentálních prostorů a blendů, "příběhovost" jazyka a významu) a polské kognitivní sémantiky (jazykový obraz světa a tzv. kreativní text, zejména se zaměřením na konotace, dále „malé“ a „velké“ narace apod.). V teoretické rovině bude poukázáno na posun "od recepce ke kognici" a na různá pojetí vztahu mezi jazykem "běžným" a "básnickým".

Druhou (snad podstatnější) linií semináře bude interpretační práce, tj. využití kognitivnělingvistických přístupů při výkladu vybraných textů moderní české poezie a prózy, a to podle individuálního zájmu vyučující i studentů.

Teoretická a interpretační pozornost bude soustředěna zejm. na metaforu a na fenomén tzv. poetické definice.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html