PVS/VS Czech langage exercise III - ACN300601
Title: PVS/VS Cvičení z českého jazyka III
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 1 (1)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Lucie Stanovská
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (15.09.2019)
Předmět Cvičení z českého jazyka obsahově navazuje na předmět Doplňková čeština 2, jehož cílem je upevnit kompetence neslyšících studentů v ČJ - s akcentem na oblast lexikologie a slovotvorby - a dále je praktickou výukou rozvíjet.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (15.09.2019)

Cílem předmětu Cvičení z českého jazyka je především praktické procvičování probíraných jevů se zaměřením na individuální problémy studentů.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (20.06.2019)

Zápočet:

-          aktivní účast v semináři i domácí přípravě

-          přítomnost na min. 75 % vyučovacích hodin

-          plnění průběžných úkolů, dodržování termínů odevzdání úkolů

-          vedení sešitu/portfolia se studijními materiály, pracovními listy, vlastními texty a úkoly, slovní zásobou atd.

-          znalost doporučené studijní literatury

Literature - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (20.06.2019)

BISCHOFOVÁ, J. - HASIL, J. - HRDLIČKA, M. - KRAMÁŘOVÁ, J. Čeština pro středně a více pokročilé. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2012, 322 s. ISBN 978-80-246-1793-0.

BISCHOFOVÁ, J. - HRDLIČKA, M. a kol. Čeština pro cizince a azylanty B1. 1. vyd. Brno: SOZE, 2008, 199 s.

ČERMÁK, F. a kol. Slovník české frazeologie a idiomatiky 1.-4 . díl. 1. vyd. Praha: Leda, 2009, 3584 s. ISBN 978-80-7335-215-8.

HERCIKOVÁ, B. Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, 124 s. ISBN 978-802-4615-707.

KRAUS, J. Písemnosti v našem životě. 2. upr. vyd. Praha: Fortuna, 2005, 159 s. ISBN 80-716-8920-3.

Lexikologie pro základní školy [CD-ROM]. Praha: FF UK, 2003.

MACUROVÁ, A. - HOMOLÁČ, J. - SCHWABIKOVÁ, A. - VAŇKOVÁ, I. Umíme číst a psát česky: učebnice češtiny pro neslyšící. 1. vyd. Praha: Divus, 1998, 141 s. ISBN 80-902379-8-3.

MACUROVÁ, A. - HUDÁKOVÁ, A. - OTHOVÁ, M. Rozumíme česky: učebnice pro neslyšící. 1. vyd. Praha: DIVUS, 2003, 168 s. ISBN 80-867-9214-5.

MALIŠ, O. - MACHOVÁ, S. - SUK, J. Současný český jazyk: Lexikologie : (nauka o tvoření slov, lexikografie, slang). 2. dopl. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1997, 87 s. ISBN 80-7184-222-2.

NEKOVÁŘOVÁ, A. Čeština pro život 2: 15 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2012, 357 s. ISBN 978-80-87481-52-3.

NEKOVÁŘOVÁ, A. Čeština pro život: 15 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2006, 255 s. ISBN 80-869-0323-0.

OUŘEDNÍK, P. Aniž jest co nového pod sluncem: slova, rčení a úsloví biblického původu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1994, 261 s. ISBN 80-204-0469-4.

ZAORÁLEK, J. Lidová rčení. 4. vyd. Praha: Academia, 2000, 744 s. ISBN 80-200-0824-1.

 

Běžné středoškolské a vysokoškolské učebnice češtiny, příručky, mluvnice, slovníky.

Pracovní listy vytvořené učitelem podle aktuální jazykové úrovně a studijních potřeb frekventantů předmětu.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Lucie Stanovská (02.10.2019)

Seminář obsahově navazuje na předmět Doplňková čeština 3 (ACN100219). Cílem je především praktické procvičení probíraných témat.

 

Komunikačním jazykem předmětu Cvičení z českého jazyka III je český znakový jazyk a psaná čeština. Část výuky je možné vést formou e-learningu.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (15.09.2019)

Předmět je určen především pro neslyšící studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících, pro něž je primárním jazykem český znakový jazyk. Neslyšící studenti jiných oborů FF či fakult UK, pro něž je primárním jazykem český znakový jazyk, mohou kurz navštěvovat po dohodě s vyučující. Studenti PedF UK mohou kurz navštěvovat ještě pod omluvě s fakultní kontaktní osobou pro studenty se speciálními potřebami.