SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
PVS/VS Introduction to Ethnolinguistics - ACN300595
Title: PVS/VS Úvod do etnolingvistiky
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 10 (10)
Min. number of students: 4
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (15.09.2019)
Základy současné etnolingvistiky a slovesné folkloristiky.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (15.09.2019)

Studenti mají získat základní vhled do současné etnolingvistiky a slovesné folkloristiky a zkušenost s vlastní analýzou a interpretací českého jazykového a folklorního materiálu na základě některých etnolingvistických metod (zejm. rekonstrukce stereotypu na základě jazykového a folklorního materiálu).

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. (31.08.2019)

* Z odborné literatury (výběr):
Bartmiński, Jerzy: Čím se zabývá etnolingvistika? Slovo a smysl, roč. 4, č. 8, 2007, s. 299 - 309.
Bartmiński, Jerzy: Jazyk v kontextu kultury. Praha: Karolinum, 2015. (Zejm. stati Lidový umělecký styl a Formy přítomnosti sacrum ve folkloru.)
Beneš, Bohuslav (ed.): Česká lidová slovesnost. Výbor pro současného čtenáře. Praha: Odeon, 1990.

Bogatyrev, Petr: Souvislosti tvorby. Cesty k struktuře lidové kultury a divadla. Praha: Odeon, 1971. (Zejm. stať Folklor jako zvláštní forma tvorby, s. 36-47.)
Brouček, Stanislav - Jeřábek, Richard: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1 - 3. Praha: Mladá fronta, 2007.
Číhal, Petr (ed.): Zoomorfní tematika v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2013. (Vybrané stati.)
Janeček, Petr: Černá sanitka a jiné děsivé příběhy. Praha: Plot, 2006. (+ další díly, včetně doslovů)
Janeček, Petr (ed.): Folklor atomového věku: Kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. Praha, Národní muzeum - Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 2011. https://fhs.cuni.cz/FHS-545-version1-folklor_atomoveho_veku_janecek.pdf
Kajfosz, Jan: Pranostika jako relikt magického obrazu světa. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny, 2006 (8) /č. 2, s. 22 - 34.
Luffer, Jan: Katalog českých démonologických pověstí. Praha: Academia, 2014.
Mrhačová, Eva: Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999.
Navrátilová, Alexandra: Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2004.
Niebrzegowska - Bartmińska, Stanisława: Konstitutivní hodnoty polského lidového snáře. SaS, 71, 2010, č. 4, s. 310 - 316.
Propp, Vladimir Jakovlevič: Morfologie pohádky a jiné studie. Praha: H+H, 2008.
Tolstoj, Nikita I.: Magie slova a textu. Praha: Karolinum, 2015.
Votruba, Adam: Namažeme školu špekem. Současná folklorní poezie pro děti. Praha: Plot, 2009.
Vaňková, Irena: Přichyl ucho k zemi blíž. Erbenova Kytice a sémiotické principy magického obrazu světa. In: Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. Referáty z vědecké konference konané ve dnech 15. - 16. dubna 2011 na Malé Skále. 2. díl. (Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 14.) Semily - Turnov 2011, s. 46 - 65.
Vaňková, Irena: Vánoce jako klíčové slovo české kultury (První poznámky k etnolingvistickému výzkumu). Didaktické studie, 6, č. 1, 2014, s. 135 - 149.
Vaňková, Irena - Nebeská, Iva - Saicová Římalová, Lucie - Šlédrová, Jasňa: Co na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha: Karolinum, 2005.
Slovníky českého jazyka (výkladové, onomaziologické, frazeologické, etymologické aj.)
Sbírky českého a moravského folkloru (Erben, Bartoš, Sušil aj.)

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. (31.08.2019)

* Podmínky k atestaci:
- aktivní účast (75 %) a průběžná práce během semestru (četba zadaných textů, diskuse)
- zpracování etnolingvistického / folkloristického tématu do podoby referátu s handoutem (podle dohody v intencích koncepce semináře)
- vytvoření krátkého písemného popularizačního textu podle dohody (na základě výběru v rámci společného tématu semináře)

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. (31.08.2019)

Seminář má ukázat základní obrysy dnešní etnolingvistiky v užším i širším pojetí, tj. jednak se zaměřením na slovesný folklor (tradiční i moderní), jednak obecně na vztah jazyka a kultury, resp. na zkoumání jazykového obrazu světa a jazykových stereotypů.

V centru pozornosti bude pojem magického obrazu světa spolu s magickou sémiotikou (s konkretizací na Erbenově Kytici a dalším vybraném materiálu - pověsti, balady, snáře, vykládací karty).

Studenti by měli získat přehled o různých oblastech slovesných folklorních textů (v širokém smyslu slova), o specifice folklorních žánrů (tradičního i moderního folkloru) a o místě folkloru v českém obrazu světa; osvojí si též v praxi etnolingvistické metody rekonstrukce stereotypu na základě jazykových a folklorních dat.
V této perspektivě se budeme věnovat společnému projektu - etnolingvistické analýze a interpretaci obrazu určitého výseku světa v češtině a českém folkloru (např. zvířata, rostliny, pokrmy, časové úseky, svátky, nadpřirozené postavy ap.).

Registration requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. (31.08.2019)

* Komu je seminář určen:
Seminář je určen zejména bohemistům a studentům filologických oborů vůbec, ale i všem ostatním zájemcům. V případě zájmu studentů lze postupovat kontrastivně a v intencích semináře zkoumat paralely v libovolném jiném jazyce a kultuře (včetně českého znakového jazyka a kultury Neslyšících).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html