SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
PVS/VS Methodology of Teaching and Educating the Deaf B - ACN300469
Title: PVS/VS Didaktika výchovy a vzdělávání neslyšících B
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ACN100231
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Incompatibility : ACN100231
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (20.09.2019)
V semináři jsou studenti – na základě poznatků obecně pedagogických – konfrontováni s vybranými problémy didaktiky výchovy a vzdělávání Neslyšících (a obecněji žáků se sluchovým postižením) - to vše obecně i v podmínkách současného českého vzdělávacího systému.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (20.09.2019)

Seznámit studenty se základními obecně pedagogickými a obecně didaktickými principy a přimět je k zamyšlení o propojení těchto obecných zásad se specifickou situací při vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením; zasadit tuto problematiku do podmínek současného českého vzdělávacího systému.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (21.09.2018)

Zápočet: Aktivní účast v semináři a na exkurzích (účast min. 75 %), účast na pedagogických výstupech, plnění průběžně zadávaných úkolů, úspěch u zápočtového testu (jeho součástí je i diskuse nad testem; test se odevzdává a diskuse nad ním probíhá ve zkouškovém období, tzn. student má na splnění této části atestace tři pokusy, k nimž se zapisuje v SIS). 

Literature - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (22.09.2019)

Vybraná doporučená literatura (seznam je pouze orientační, jeho cílem je studenta nasměrovat při vlastním výběru studijní literatury):

CARLGREN, F. Výchova ke svobodě: Pedagogika Rudolfa Steinera. Praha: Baltazar, 1991.

CERNEY, J. Deaf education in America: voices of children from inclusion settings. Washington, D.C.: Gallaudet University Press, 2009.

CÍCHOVÁ HRONOVÁ, A., ZBOŘILOVÁ, R. (eds.) Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením: Čeština jako druhý jazyk, Elektronická publikace, část 1, s. 52–59 [online; cit. 2019-07-02]. Dostupné z: <https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?t=63OPTgySoukxAKQCvMpt>.

ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1993.

ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2007.

ČAPEK, R. Líný učitel. Cesta pedagogického hrdiny. Praha: Raabe, 2018.

ČAPEK, R. Líný učitel. Jak učit dobře a efektivně. Praha: Raabe, 2017.

ČAPEK, R. Moderní didaktika. Lexikon výukových a hodnotících metod. Praha: Grada, 2015.

ČAPEK, R. Odměny a tresty ve školní praxi. Praha: Grada, 2014.

ČAPEK, R. Učitel a rodič. Praha: Grada, 2013.

Čeština ve výuce neslyšících – elektronický sborník (Soubor článků sebraných k příležitosti ukončení lektorského kurzu pro pedagogy.) Praha: Jazykové centrum Ulita, 2011.

DVOŘÁKOVÁ, M. Projektové vyučování v české škole: vývoj, inspirace, současné problémy. Praha: Karolinum, 2009.

FABER, A., MAZLISH, E. Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly. Brno: CPres, 2013. [nebo jiné publikace těchto autorek]

FENSTERMACHER, G. D., SOLTIS, J. F. Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál, 2008.

FEŘTEK, T. Co je nového ve vzdělávání. Praha: Nová Beseda, 2015.

GARDOŠOVÁ, J., DUJKOVÁ, L. Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro předškolní vzdělávání. Praha: Portál, 2003.

GRAY, P. Svoboda učení. Praha: PeopeComm, 2016. 

HAVLÍNOVÁ, M. Zdravá mateřská škola. Praha: Portál, 1995.

HODGKINSON, T. Líný rodič. Brno: JOTA, 2011.

HUDÁKOVÁ, A. (ed.) Neslyšící pedagogové1. pololetí školního roku 2011/2012. Přehled. Praha: FF UK, Ústav jazyků a komunikace neslyšících, 2012.

CHVÁTALOVÁ, P. Několik poznámek k uplatnění neslyšících pedagogů v procesu bilingvální výchovy a vzdělávání neslyšících žáků. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2-3, s. 234-236

JUNGOVÁ, V. Inkluze a integrace dětí se sluchovým postižením v ZŠ hlavního vzdělávacího proudu - vývoj situace v ČR v posledních 30 letech. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2014.

KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.

KASTNEROVÁ, E. Pohled slyšících vedoucích pracovníků na zaměstnávání neslyšících pedagogů na školách pro sluchově postižené. Bakalářská práce. Olomouc: UPOL, 2015.

KOLÁŘ, Z., VALIŠOVÁ, A. Analýza vyučování. Praha: Grada Publishing, 2009.

KOPŘIVA, P., NOVÁČKOVÁ, J. NEVOLOVÁ, D., KOPŘIVOVÁ, T. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2008.

KOŠŤÁLOVÁ, H., MIKOVÁ, Š., STANG, J. Školní hodnocení žáků se zaměřením na slovní hodnocení. Praha: Portál, 2012.

LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006.

LECHTA, V. Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál, 2010.

MAKOVSKÁ, L. Rozumí neslyšící žáci učebním textům? Diplomová práce. Praha: FF UK, 2013.

MAŇÁK, J., KNECHT, P. Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 2007. 

MAŇÁK, J., KNECHT, P. Učebnice pod lupou. Brno: Paido, 2006.

Manuál pro tvorbu ŠVP [online; cit. 2019-07-02]. Dostupné z: <http://www.nuv.cz/file/188>.

MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998.

Metodická podpora pro učitele žáků se sluchovým postižením [online]. [cit. 2019-07-02]. Dostupné z: <https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13278>.

MONTESSORI, M. Absorbující mysl. Vývoj a výchova dítěte od narození do šesti let. Praha: SPS – nakladatelství světových pedagogických směrů, 2003. (nebo jiná publikace M. M.)

MOORES, D. F., MEADOOW-ORLANS, K. P. Educational and Developmental Aspects of Deafness. Washington, D.C.: Gallaudet University Press, 1990.

MüHLFEIT, J., NOVOTNÁ, K. Odemykání dětského potenciálu. Každé dítě je originál. Brno: Management Press, 2018.

MUKNŠNÁBLOVÁ, M. Péče o dítě s postižením sluchu. Praha: Grada, 2014. 

NEILL, A.S. Summerhill. Praha: PeopeComm, 2013. 

Obsahová analýza učebnic pro základní školy: Závěrečná zpráva. Praha: Člověk v tísni, 2002. 

PÁNEK, P. Komunikace učitelů ve středních školách pro sluchově postižené v ČR. Diplomová práce. Praha: UK, 2014.

POL, M. Waldorfské školy: izolovaná alternativa, nebo zajímavý podnět pro jiné školy? Brno: Masarykova univerzita, 1995.

PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2004.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002.

PRŮCHA, J. Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno : Paido, 1998. 

PRŮCHA, J., KOŤÁTKOVÁ, S. Předškolní pedagogika: učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Praha: Portál, 2013.

SHERMAN, T.; HOMOLÁČ, J. "Maybe the worst thing is that I speak with a Czech accent": Language and trajectories of young Vietnamese in the Czech Republic (v tisku).

SCHIMUNEK, Franz-Peter. Slovní hodnocení žáků. Praha: Portál, 1994.

ŠORMOVÁ, K., ČEBESTA, K. a kol. Korpusy v jazykovém vyučování. Praha: FF UK, 2019. [online; cit. 2019-01-22]. Dostupné z: <https://e-shop.ff.cuni.cz/fcgi/verso.fpl?fname=eo2_priloha&id=107370>.

TITĚROVÁ, K. (ed.) Hledá se dvojjazyčný asistent. Zkušenosti s dojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem. Praha: META, 2014. 

TITĚROVÁ, K. a kol. Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Systémová doporučení. Praha: META, 2014.

Učím s radostí. Praha: Kritické myšlení, o. s., a Step by Step v Agentuře Strom, 2003 .

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012.

VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2010.

VAŠUTOVÁ, J. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido, 2004.

VOJTOVÁ, M. Asistent pedagoga ve školách pro sluchově postižené v České republice. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2011.

VYBÍRALOVÁ, M. Společné působení několika pedagogů v jedné třídě: východiska, cíle, kompetence. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2014.

VYBÍRALOVÁ, M. Společné působení několika pedagogů v jedné třídě: východiska, cíle, kompetence. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2014.

WAUTERS, L., KNOORS, H. Social Integration of Deaf Children in Inclusive Settings. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, roč. 13, 2008, č. 1, s. 21-36.

WENKE, H., RÖHER, R. Ať žije škola. Daltonská výuka v praxi. Brno: Paido, 2000.

ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2001.

ZELINKOVÁ, O. Pomoz mi, abych to dokázal: pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes. Praha: Portál, 1997.

ZVONEK, A. Sluchově postižený pedagog. Diplomová práce. Brno: PedF MU, 2001.

 

Další zdroje informací: webové stránky škol pro sluchově postižené, články, studentské práce (zejm. bakalářské, diplomové a disertační), legislativní normy související s probíranými tématy, časopisy (zejm. Gong, Infozpravodaj/Dětská sluch, Unie, Speciální pedagogika, Sign Language Studies, Sign Language & Linguistics, American Annals of the Deaf, Journal of Deaf Studies and Education), vzdělávací programy, učebnice a učební pomůcky, počítačové programy, relevantní webové stránky (včetně zahraničních) aj.

 

K předmětu je založen kurz v Moodlu (www.dl1.cuni.cz), kde jsou průběžně vyvěšovány aktuální informace, další studijní texty a pokyny pro práci v semináři.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (22.09.2019)

Předmět navazuje na většinu oborových předmětů vyučovaných v prvním a druhém ročníku bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících (zejm. na předměty Výchova a vzdělávání neslyšících a Komunikační přístupy ve vzdělávání neslyšících) a zároveň je druhým ze třech předmětů Pedagogického modulu. 

V semináři jsou studenti – na základě poznatků obecně pedagogických – konfrontováni s vybranými problémy didaktiky výchovy a vzdělávání Neslyšících (a obecněji žáků se sluchovým postižením). V tomto procesu je činných mnoho proměnných (u žáků se sluchovým postižením obecně více než u žáků bez sluchového postižení). Proto jsou studenti v rámci seminárních diskusí vedeni ke kritické práci s texty, materiály a zdroji; cílem je přitom směřování k efektivnímu a pro každého konkrétního neslyšící žáka přínosnému výchovně vzdělávacímu procesu - a to jak v obecném rámci, tak v současném českém vzdělávacím systému.

Součástí předmětu jsou:

a) exkurze do škol pro sluchově postižené v České republice, které studenti v rámci svého dosavadního studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících ještě nenavštívili, a jejich následná reflexe,

b) vlastní pedagogické výstupy (v rámci tzv. dětské univerzity FF UK apod.) a jejich následná reflexe.

 

Základní tematické okruhy (okruhy se vzájemně prolínají)

- základní obecně pedagogické a obecně didaktické poznatky, principy a zásady a jejich aplikace do vzdělávání Neslyšících (obecněji dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením)

- moderní vs. tradiční pedagogické přístupy

- transmisivní vs. konstruktivní vyučování

- tzv. alternativní pedagogické směry, domácí vzdělávání, komunitní školy atd. 

- učební styly a strategie

- osobnost pedagoga

- vyučovací styly učitele

- obecné a speciální didaktické zásady

- výukové a vzdělávací cíle

- škola jako systém

- organizace a systém vzdělávání/výuky

- organizační formy vzdělávání/výuky

- příprava a struktura vyučovací jednotky

- pedagogické hodnocení

- učebnice, učební materiály a nástroje a učební pomůcky

- spolupráce učitele s tlumočníkem, asistentem pedagoga nebo osobním asistentem; párová výuka

- práce v týmu

- spolupráce školy a rodičů

- poradenské služby ve vzdělávání

- funkce školy a vzdělávání v širších souvislostech (šikana, žáci s odlišným mateřským jazykem etc.)

- různé programy ve vzdělávání (Rodiče vítáni, Skutečně zdravá škola etc.)

- psychohygiena, syndrom vyhoření

- financování vzdělávání/škol u nás

- pedagogická dokumentace

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (20.09.2019)

Kurz je určen pro studenty 3. a vyšších ročníků bakalářského studia, popř. pro studenty navazujícího magisterského studia, kteří nemají jako hlavní modul tzv. Pedagogický modul.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html