SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
PVS/VS Communication approaches in the Deaf education B - ACN300468
Title: PVS/VS Komunikační systémy neslyšících ve vzdělávání B
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ACN100230
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Incompatibility : ACN100230
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (25.01.2020)
Komunikační prostředky Neslyšících; augmentativní a alternativní komunikace.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (31.01.2020)

Cílem předmětu je přivést studenty - na základě kritické práce se zdroji a vlastní praktické zlušenosti - k uvědomění si možností, limitů a uplatnitelností různých komunikačních prostředků N/neslyšících; pochopení rozdílů mezi prostředky komunikace, komunikačními metodami a vzdělávacími metodami a pochopení vztahů mezi prostředky komunikace N/neslyšících a různými formami alternativní a augmentativní komunikace.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (26.01.2018)

Zápočet: aktivní účast v semináři a na exkurzích (účast min. 75 %), plnění průběžně zadávaných úkolů, úspěch u zápočtového testu.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (31.01.2020)

Vybraná doporučená literatura (seznam je pouze orientační, jeho cílem je studenta nasměrovat při vlastním výběru studijní literatury):

BONDY, A., FROSTL, L. Vizuální komunikační strategie v autismu. Praha: Grada, 2007.

ČADILOVÁ, V, ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení. Praha: Portál, 2008.

GROMA, M. Používanie manuálnych znakových systémov nepočujúcich nepočujúcimi žiakami pri osvojovaní a reprodukcii učebného textu. Bratislava: PedF UK, 1999.

HEVIER D. a kol. Päť prštekov na ruke. Obrázková kniha posunkovej reči pre najmenšie deti s poruchami sluchu. Bratislava: Buvik, 1994.

HORÁKOVÁ, M. Techniky vizualizace – logopedická část. Praha: ČKTZJ, 2008.

HUDÁKOVÁ, A. Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu. [Disertační práce] Praha: UK, 2008.

HUDÁKOVÁ, A. Prstová abeceda pro tlumočníky. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. [+ odpovídající DVD]

JANN, P. K nutnosti nového pragmatismu: Výstavba řeči u neslyšících podle heidelberského spolkového kongresu 1997. Hörgeschädigten Pädagogik, duben 1998. [zpráva o Spolkovém kongresu svazu německých učitelů sluchově postižených, 8.–10. 5. 1997; bibliografické údaje o německém originálu jsou neúplné; v knihovně Informačního centra o hluchotě FRPSP pod signaturou 3985 L 32. 82]

JANOTOVÁ, N. Výuka výslovnosti u sluchově postižených. In Janotová, N., Řeháková, K. Surdopedie. Komunikace sluchově postižených I. Praha: SPN, 1990, s. 3–71.

JANOTOVÁ, N. Odezírání u sluchově postižených. Praha: Septima, 1999.

JANOTOVÁ, N. Reedukace sluchu sluchově postižených dětí v předškolním věku. Praha: Septima, 1996.

JANOTOVÁ, N. Rozvíjení zrakového vnímání a odezírání sluchově postižených dětí. Praha: Septima, 1996.

JANOVCOVÁ, L. Alternativní a augmentativní komunikace. Brno: Paido, 2003.

KALENDOVÁ, J. Postupná modifikace českého znakového jazyka v komunikaci s neslyšícími s progredující vadou zraku. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2016.

KEREKRÉTIOVÁ, A. a kol. Logopédia. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016.

KNAPCOVÁ, M. Výměnný obrázkový komunikační systém - VOKS. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2006.

KOMORNÁ, M., KOTVOVÁ, M. Praktický kurz znakované češtiny. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. [+ odpovídající DVD]

KRACÍKOVÁ, D., POTMĚŠIL, M. Vztah schopnosti odezírat k intelektu. Výzkumná zpráva č. Z-043/A. Praha: Laboratoř elektronických smyslových náhrad, 1990.

KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. Praha: Karolinum, 2002.

KRAHULCOVÁ-ŽATKOVÁ, B. Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených. Praha: Karolinum, 1996.

KŘUPALOVÁ, M. Je znakový jazyk pro neslyšící nenahraditelný? Děti a my, 2001, roč. 31, č. 1, s. 39. [reakce na rozhovor s A. Hudákovou Dvořáková, A. Znakový jazyk je pro neslyšící nenahraditelný. Děti a my. 2000, roč. 30, č. 4, s. 37].

KUBOVÁ, L. Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí. Praha: TECH-MARKET, 1996.

KUBOVÁ, L. Piktogramy  učebnice. Praha: Tech-market, 1997.

LAUDOVÁ, L. Augmentativní a alternativní komunikace. Praha: Portál, 2003.

LOMBERSKÁ, I. Pohyb a jeho modifikace v českém taktilním znakovém jazyce. [Bakalářská práce]. Praha: FF UK, 2014.

LUDÍKOVÁ, L. Vzdělávání hluchoslepých I. Praha: Scientia 2000.

MACUROVÁ, A., ZBOŘILOVÁ, R. a kol. Jazyky v komunikaci neslyšících. Český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018.

MAKOVSKÁ, L. Baby Signs. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2010.

MALÝ, K. Hluchoněmost. Praha: Fr. Urbánek, 1907.

MALÝ, K. Odezírání, most mezi ohluchlými a slyšícími. Praha: Spolek o péči o slabomyslné, 1940.

Metodika vzdělávání neslyšících žáků-uživatelů českého znakového jazyka: čeština, český znakový jazyk. Praha: NÚV, 2018 a dále. [online; cit. 2019-01-21]. Dostupné z: <https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?t=63OPTgySoukxAKQCvMpt>. In: různí autoři: Metodické podpory pro výuku žáků se sluchovým postižením: češtnina jako druhý jazyk, angličtina, český znakový jazyk. NÚV/NPI ČR, Praha : průběžně od 2018. Dostupné z: <https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=1https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=142434243>. 

MIKLA, A. Orálna reč a vzdelávanie nepočujúcich. Bratislava: SPN, 1989.

MOTEJZÍKOVÁ, J. Vývoj mluveného jazyka u neslyšících a nedoslýchavých dětí - přístupy a metody. InfoZpravodaj, 2006, roč. 14, č. 1, s. 16–18.

MOUDRÁ, M. Osvojování českého znakového jazyka slyšícím nemluvícím chlapcem v pubescentním a adolescentním věku. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2012.

National Cued Speech Asociation. [on-line; cit. 2014-07-13]. Dostupné z www: <http://www.cuedspeech.org>. 

PÁNEK, P. Komunikace učitelů ve středních školách pro sluchově postižené v ČR. Diplomová práce. Praha: UK, 2014.

POTMĚŠIL, M. Návrh metodiky testování schopnosti neslyšících odezíratVýzkumná zpráva č. Z - 006/A. Praha: ČSAV, 1986.

POTMĚŠIL, M. Prstová abeceda. Praha: FRPSP, 1992.

POTMĚŠIL, M. Testování schopnosti neslyšících odezíratVýzkumná zpráva č. Z - 020/I. Praha: ČSAV, 1988. 20 s. + přílohy.

POUL, J. Nástin vývoje vyučování neslyšících. Brno: MU v Brně, 1996.

PULDA, M. Sluchová výchova u sluchově postižených dětí. Brno: PedF MU, 1999.

PULDA, M. Surdopedie se zaměřením na raný a předškolní věk. Brno: MU, 1992.

ROUČKOVÁ, J. Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením. Praha: Portál, 2006.

RUPERT, J. Cued Speech. Practice Manual A. West Coast Program, 1989. [publikováno jako součást William-Scot, B., Kipila, E. L. Cued Speech. Booster Booklet (for Cued Speech instructors and/or Cued Speech workshop leaders). Washington, D. C.: Gallaudet University, nedatováno]

SAAK  společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. [on-line; cit. 2014-07-13]. Dostupné z www: <http://www.saak-os.cz/>. 

SOURALOVÁ, E. Vzdělávání hluchoslepých II. Praha: Scientia, 2001.

SOVÁK, M. a kol. Stati o reedukaci sluchu. Praha: SPN, 1978.

SOVÁK, M. a kol. Logopedie: Metodika a didaktika. Praha: SPN, 1987.

SOVÁK, M. a kol. Stati o reedukaci sluchu. Praha: SPN, 1978.

STRNADOVÁ, V. Hádej, co říkám aneb Odezírání je nejisté umění. Praha: Ministerstvo zdravotnictví, 1998. 

STRNADOVÁ, V. Odezírání jako schopnost. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

STRNADOVÁ, V. Současné problémy české komunity neslyšících I. Hluchota a jazyková komunikace. Praha: FF UK, 1998.

SVAČINA, S. Základy řečové výuky na školách pro neslyšící děti. ČSSI, Český svaz sluchově postižených, 1973.

SVOBODOVÁ, K. Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. Praha: Septima, 2005.

SZEPANKOVSKI, B. Chirografia – systém znakov napomáhajúci odzeranie z úst. In Baláž, J. a kol. Interpersonálna komunikácia a jej poruchy. Bratislava: SPN, 1988.

ŠAROUNOVÁ, J. Metody alternativní a augmentativní komunikace. Praha: Portál, 2014.

ŠKODOVÁ, E., JEDLIČKA, I. a kol. Klinická logopedie. Praha: Portál, 2007.

ŠUPÁČEK, I. Srozumitelnost řeči neslyšících a těžce nedoslýchavých. In Slaninka, G. Zborník prác zo surdopedagogiky. Bratislava: Krajský pedagogický ústav, 1972.

TARCSIOVÁ, D. Komunikačný systém sluchovo postihnutých a spôsoby prekonávania ich komunikačnej bariéry. Bratislava: Sapientia, 2005.

TICHÁ, B. Znakované systémy angličtiny. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2017.

UHERÍK, A. Hluchota. Reč. Poznanie. Martin: Osveta, 1990.

VANĚČKOVÁ, V. Výchova řeči sluchově postižených dětí v předškolním věku. Praha: Septima, 1996.

VEXIAUOVÁ, A. M. Dej mi ruku, ať mohu mluvit. Vrátit slovo těm, kteří jsou odříznuti od světa. Praha: Nakladatelství ISV, 2003.

VOSTALOVÁ, M. Makaton. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2011.

ZDRUBECKÁ, A. Prstové abecedy a jejich využívání ve vzdělávání v MŠ a ZŠ pro sluchově postižené. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2014.

ZOBAČOVÁ, H., STARÁ, R. Pohádka o koblížkovi. Praha: Pasparta, 2015.

Další odborná literatura, zejm. vybrané studie z časopisů Sign Language Studies, Sign Language & Linguistics, American Annals of the Deaf, Journal of Deaf Studies and Education, Studie z aplikované lingvistiky, Speciální pedagogika, Dětský sluch (InfoZpravodaj), Speciální pedagogika, portálu RVP apod., bakalářské a diplomové práce a legislativní normy související s probíranými tématy, relevantní webové stránky (včetně zahraničních). 

K předmětu je založen kurz v Moodlu (www.dl1.cuni.cz), kde jsou průběžně doplňovány aktuální informace, další studijní texty a pokyny pro práci v semináři.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (31.01.2020)

Cílem předmětu je přivést studenty - na základě kritické práce se zdroji a vlastní praktické zlušenosti - k uvědomění si možností, limitů a uplatnitelností různých komunikačních prostředků Neslyšících; pochopení rozdílů mezi prostředky komunikace, komunikačními metodami a vzdělávacími metodami a pochopení vztahů mezi prostředky komunikace Neslyšících a různými formami alternativní a augmentativní komunikace.

Studenti se seznamují s teoretickými východisky, principy a cíli osvojování a užívání různých způsobů komunikace a jejich začlenění do různých komunikačních a vzdělávacích přístupů. Způsoby komunikace známé ze vzdělávání N/neslyšících (a obecněji dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením) jsou usouvztažňovány a porovnávány se způsoby komunikace užívanými lidmi s tzv. poruchami komunikace, lidmi s kombinovanými postiženími, z nichž jedno je sluchové apod. Se všemi probíranými způsoby komunikace se studenti seznamují teoreticky i prakticky.

 

Součástí předmětu jsou exkurze do škol a organizací, ve kterých se studenti mohou zblízka setkat s probíranými způsoby komunikace, a jejich následná reflexe, např.:

(1) SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK, Jivenská 7, Praha,

(2) Integrační centrum Zahrada a Základní škola Zahrádka, obojí U zásobní zahrady 3, Praha,

(3) Dětský domov a Mateřská škola speciální, Beroun.

(4) Několikadenní exkurze do škol pro sluchově postižené na Moravě či ve vybraných evropských zemích.

Dále jsou součástí předmětu tzv. pedagogické výstupy (příprava, realizace, reflexe) realizované v rámci Dětské univerzity FF UK apod.

 

Základní tematické okruhy (okruhy se vzájemně prolínají):

- komunikace N/neslyšících: poslech, mluvení, odezírání, pomocné artikulační znaky, prstová abeceda (resp. prstové abecedy), český znakový jazyk, znakovaná čeština, manuálně kódovaná angličtina, Cued Speech…

- augmentativní a alternativní komunikace a komunikace osob s poruchami komunikace, lidí s kombinovanými postiženími, z nichž jedno je sluchové apod.: TEACCH program, Makaton, Znak do řeči, Lormova abeceda, komunikační systém Tadoma, taktilní znakový jazyk, znakování ruku v ruce, VOKS/PECS, tzv. facilitovaná komunikace…

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (31.01.2019)

Kurz je určen studentům 2. a vyššího ročníku Bc. studia oboru CNES, kteří tento předmět nemají zapsaný jako "povinný modul".

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html