SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
PVS/VS Introduction to Psycholinguistics - ACN300439
Title: PVS/VS Úvod do psycholingvistiky
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ACN100205
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Incompatibility : ACN100205
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (25.01.2020)
Předmět poskytuje základní uvedení do problematiky oboru - vymezení a stručnou historii disciplíny, přehled aktuálních výzkumných oblastí psycholingvistiky se zvláštním zřetelem ke znakovým jazykům.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. (23.01.2020)

Studenti získají představu o tématech, jimiž se psycholingvistika zabývá, a o metodách, které jsou k tomuto výzkumu využívány

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (25.01.2020)

Aktivní účast a průběžná práce v semináři. Písemný test ověřující znalosti v rozsahu probrané látky.

 
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. (23.01.2020)

Základní literatura:

ALTMANN, Gerry. Výstup na babylonskou věž. Praha: Triáda, 2005.

EYSENCK, Michael W. - KEANE, Mark: Kognitivní psychologie. Praha: Academia, 2010. (vybrané části)

FERNÁNDEZOVÁ, Eva M. - SMITHOVÁ CAIRNSOVÁ, Helen. Základy psycholingvistiky. Praha: Karolinum, 2014. (vybrané části)

FIELD, John. Psycholinguistics. The Key Concepts. London - New York: Routledge, 2004 (nebo jiné vydání; relevantní hesla)

JANOUŠEK, Jaromír. Psychologické základy verbální komunikace. Praha: Grada, 2015. (vybrané části)

WARREN, Paul. Introducing psycholinguistics. Cambridge et al.: Cambridge University Press.

SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie. Osvojování jazyka dítětem. Praha: Karolinum, 2016. (tíž v el. verzi)

Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. On-line: https://www.czechency.org/ (relevantní hesla)

 

Další literatura bude doporučována v průběhu kursu podle zájmu zúčastněných.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. (23.01.2020)

Přednáška uvádí do problematiky oboru, poskytuje základní přehled základních zkoumaných témat a seznamuje s užívanými výzkumnými metodami. V rámci jednotlivých témat je zvláštní pozornost věnována psycholingvistice znakových jazyků.

 

Seminář rozvíjí, popř. prakticky procvičuje látku probíranou na přednášce.

 

Předmět se zabývá následujícími tématy:

Vymezení oboru, základní obrysy jeho historie.

Metody psycholingvistických výzkumů, zdroje dat.

Jazyk a mozek, biologické základy jazyka.

Mentální slovník.

Produkce řeči a její modely.

Porozumění řeči a jeho modely.

Čtení a psaní.

Osvojování prvního jazyka dítětem, vícejazyčnost, osvojování druhého jazyka/učení se cizímu jazyku.

Vybrané jazykové a řečové poruchy u dětí i dospělých.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (24.06.2016)

Kurz není určen jednooborovým studentům bakalářského studia CNES, kteří mají stejný předmět jako povinnou součást studijního plánu. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html