SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Basics of Czech Sign Language II - ACN300397
Title: Základy českého znakového jazyka II
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / 10 (20)
summer:unknown / unknown (20)
Min. number of students: 4
State of the course: taught
Language: Czech Sign Language
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Radka Nováková
Teacher(s): Zlatuše Kurcová
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Jazykové kurzy
Pre-requisite : ACN300396
Interchangeability : ABO10133
P//Is pre-requisite for: ACN300398
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (15.09.2019)
Český znakový jazyk, jeho lexikální i gramatická stránka a způsoby užívání.

Kurz navazuje na kurz Základy českého znakového jazyka I a je následován kurzem Základy českého znakového jazyka III.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (15.09.2019)

Upevnění a prohloubení zkušeností s  českým znakovým jazykem a s jeho specifiky vyplývajícími z jeho existence ve 3D, produkování rukama a dalšími částmi těla a vnímání očima. Studenti by si měli být vědomi vybraných rozdílů mezi strukturou a fungováním češtiny a českého znakového jazyka (v oblasti gramatiky, lexika atd.). Měli by ovládat základní překladatelské postupy mezi těmito dvěma jazyky. 

Course completion requirements - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (21.09.2018)

1.     Aktivní účast v kurzu (účast min. 75 %).

2.     Písemný zápočtový test (min. úspěšnost 75 %) 

Studentům doporučujeme, aby se aktivně účastnili událostí a nejrůznějších akcí v neslyšící společnosti, aby se snažili sebevzdělávat a poznávat komunitu Neslyšících i v době mimo výuky. 

Literature - Czech
Last update: UCJCIHAK (04.09.2014)

Tištěná média:

SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika - český jazyk × český znakový jazyk. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, P., OKROUHLÍKOVÁ, L. Rysy přirozených jazyků. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

Elektronická média:

Kol. autorů. Minikurz českého znakového jazyk. FF UK v Praze, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, obor Čeština v komunikaci neslyšících [2013-3-9]. Dostupné z: <http://ucjtk.ff.cuni.cz/cnes/?q=node/728>.

Kol. autorů. Multimediální cvičebnice pro předmět Český znakový jazyk. [DVD-ROM]. Praha : FF UK, 2011.  (dostupné také z webu oboru Čeština v komunikaci neslyšících: <http://ucjtk.ff.cuni.cz/cnes/>)

NOVÁKOVÁ, R. Kultura neslyšících. [DVD]. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

NOVÁKOVÁ, R., TIKOVSKÁ, L. Vizualizace prostoru a klasifikátory v českém znakovém jazyce-praktická cvičení. [DVD]. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (21.09.2018)

V kurzu bude lektor používat český znakový jazyk, důraz bude kladen na přirozenost komunikace. Cílem není, aby si frekventanti kurzu osvojili co největší množství jednotlivých znaků, ale aby pochopili základní strukturní a funkční specifika českého znakového jazyka. Výuka bude probíhat přímo v českém znakovém jazyce (bez výchozího nebo zprostředkujícího českého jazyka), ale ověřování pochopení bude probíhat mj. i tak, že studenti budou projev v českém znakovém jazyce překládat do češtiny (viz Podmínky zakončení předmětu); u cizinců neznalých češtiny lze domluvit modifikaci překladových aktivit.

 

Výuka bude probíhat v následujících tematických okruzích, jimiž se bude prolínat i výuka gramatiky (např. specifické užití mimiky, tvorba otázek, záporu…). 

1. Opakování z kurzu Základy českého znakového jazyka I

2. Oblečení

3. Povolání

4. Cestování

5. Obrázkové příběhy 


Kurz navazuje na kurz Základy českého znakového jazyka I a je následován kurzem Základy českého znakového jazyka III. Žádný z těchto kurzů ale nemá ambice poskytnout frekventantům intenzivní výuku českého znakového jazyka - k tomu slouží speciální instituce.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (26.01.2018)

Určeno pro studenty UK (bez ohledu na studovaný obor), jejichž prvním jazykem není český znakový jazyk a kteří úspěšně absolvovali kurz Základy českého znakového jazyka I. Není určeno pro studenty oboru CNES.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html