SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Foreign Language – English – Exam B2 - ACN300307
Title: Cizí jazyk – Angličtina – Zkouška B2
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: combined
Hours per week, examination: 0/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Hana Hejlová
Interchangeability : ASZAJ1000
Z//Is interchangeable with: ASZAJ1000, ASZAJ1100
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (15.09.2019)
Zkouška z angličtiny na úrovni B2 dle CEFR v modifikované podobě pro neslyšící a nedoslýchavé studenty. Další informace na webu Ústavu jazyků a komunikace neslyšících: https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/sluzby/anglictina-a-cestina-pro-neslysici-studenty/.

Zkouška je určena pro studenty UK v Praze, kteří jsou evidovaní jako studenti se speciálními potřebami v kategorii B1 a B2 dle Dodatku č. 2 k "Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT ze dne 28. 1. 2011", resp. jejich aktuální verzi, viz https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/sluzby/evidence-neslysicich-a-nedoslychavych-studentu-uk/.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (18.10.2016)

Předmětem a cílem zkoušky je prověřit studentovy znalosti anglického jazyka zkouškou na úrovni B2 dle CEFR. Kromě slovní zásoby a gramatiky je důraz kladen na akademické dovednosti se zaměřením na specifické problémy četby odborných textů, a to dovednosti receptivní (četba) i produktivní (psaní). Předmětem zkoušky je pouze psaná angličtina.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (18.10.2016)

Hodnocení

Každá z jednotlivých částí zkoušky je hodnocena známkou podle následující stupnice:

50 % - 59 % = výsledná známka 4/neprospěl

60 % - 73 % = výsledná známka 3/dobře

74 % - 87 % = výsledná známka 2/velmi dobře

88 % - 100 % = výsledná známka 1/výborně

Výsledná známka je průměrem všech čtyř známek z jednotlivých částí zkoušky. Pokud student v jedné z částí neuspěje, je neúspěšným v celé zkoušce.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (18.10.2016)
Rozsah gramatiky a slovní zásoby:

MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: a Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Learners of English : with Answers. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

OXENDEN, Clive, Christina LATHAM-KOENIG a Paul SELIGSON. New English File: Pre-intermediate : Student's Book. 1. pub. Oxford: Oxford University Press, 2007.

OXENDEN, Clive a Christina LATHAM-KOENIG. New English File: Intermediate : Student's Book. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2007.

OXENDEN, Clive, Christina LATHAM-KOENIG. New English File:Upper-intermediate : Student's book. 1. pub. Oxford: Oxford University Press, 2008.

PHILPOT, Sarah, Liz SOARS a John SOARS. New Headway Academic Skills: Reading,Writing, and Study skills : level 3 : student's book. 1st publ. 2006, [print] 2010. Oxford: Oxford University Press, 2010.

MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B1: Grammar & Vocabulary]. Oxford: Macmillan, 2008.

MANN, Malcolm a TAYLOR-KNOWLES, Steve. Destination B2. Macmillian, 2008.

VINCE, Michael. First Certificate Language Practice. Macmillian, 2009.

SWAN, Michael. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press, 1997.

REDMAN, Stuart. English Vocabulary in Use (Pre-Intermediate&Intermediate). Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

www.helpforenglish.cz

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (18.10.2016)
Zkouška se skládá z těchto částí:

1. Písemná část (délka písemné části cca 3 hod. čistého času):

a) četba s porozuměním (60 minut)

b) gramatický test (60 minut)

c) samostatný písemný projev (kompozice) v rozsahu 200 - 250 slov (60 minut)

Z každé části musí studenti získat minimálně 60 % bodů.

Pokud student napíše jednu z částí na méně než 60 %, znamená to, že u zkoušky neuspěl a musí opakovat celou zkoušku znovu. Jednotlivé části zkoušky nemusí být skládány v uvedeném pořadí.

V části a) četba s porozuměním a části b) gramatický test není dovoleno užívání slovníku. V části c) samostatný písemný projev je dovoleno používat tištěné slovníky (ne elektronické).

2. Ústní část:
a) překlad původního odborného textu (délka cca 20 - 30 minut) ze studovaného oboru na základě domácí přípravy (40-50 normostran)

Zkoušející určí při zkoušce studentovi část textu, kterou má přeložit z angličtiny do češtiny nebo českého znakového jazyka (komunikační kanál dle výběru studenta).

b) sumarizace odborného textu a konverzace o přečteném textu
Tato část ústní zkoušky probíhá v psané angličtině formou chatu. Zkoušející klade otázky, student na ně odpovídá.

K ústní části zkoušky postupují jen ti studenti, kteří uspěli u části písemné. Studenti u ní nesmějí používat žádné slovníky. Na každou z těchto podčástí se studenti mohou krátce připravit. Není dovoleno používat slovníky.

Výběr textu: Odborný text v rozsahu 40-50 normostran si student volí sám. Doporučujeme vhodnost textu předem konzultovat se zkoušejícím. Autorem textu musí být rodilý mluvčí, nikoli cizinec, byť i dlouhodobě žijící v anglicky mluvících zemích. Text nesmí být překladem z jiného jazyka a nesmí být přeložen do češtiny. Text může být složen z více pramenů, u fotokopií je třeba přiložit i titulní list publikace se jmény autorů. Ke zkoušce student přinese text čistý, bez pomocných poznámek.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (03.10.2019)

* Konání zkoušky

Ke zkoušce se mohou přihlásit všichni neslyšící, nedoslýchaví a ohluchlí studenti všech fakult UK evidovaní jako studenti se speciálními vzdělávacími potřebami zařazení do kategorie B1 a B2 dle Dodatku č. 2 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT ze dne 28. 1. 2011 (a z let následujících). Studenti mimo FF UK mohou tuto zkušku na FF UK vykonat pouze na základě žádosti schválené svou domovskou fakultou. Pokud chcete zkoušku uznat místo jiné zkoušky vypisované Vaší fakultou, kontatujte prosím dr. Hudákovou (andrea.hudakova@ff.cuni.cz).

Neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům Filozofické fakulty UK může být tato zkouška uznána jako zkouška z cizího jazyka (angličtiny) v rámci společného základu. V tomto případě je nutno podat žádost o modifikaci zkoušky. V pořípadě dalších dotazů kontaktujte dr. Hudákovou (andrea.hudakova@ff.cuni.cz).

 

Podmínkou účasti v kurzu je Vypracovaná funkční diagnostika: http://ujkn.ff.cuni.cz/sluzby/funkcni-diagnostika, zařazení studenta do kat. B1 nebo B2. Studenti PedF musí svůj záměr navštěvovat tento kurz konzulzovat se svou fakultní kontaktkní osobou pro studenty se spec. potřebami.

Pokud chcete kurz uznat místo jiného kurzu vypisovaného Vaší fakultou, kontatujte prosím dr. Hudákovou - domluví se s Vámi, jak postupovat.

 

Podmínkou k přihlášení ke zkoušce není absolvování výuky angličtiny v rámci kurzů realizovaných UK v Praze.

Ukázková varianta zkoušky je k dispozici po domluvě s vyučujícími.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html