SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Practical Aspects of Education of the Deaf A - ACN100232
Title: Praktické aspekty vzdělávání neslyšících A
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Incompatibility : ACN100224, ACN100228
Pre-requisite : ACN100231
N//Is incompatible with: ACN300470
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (31.01.2020)
Vybrané metodické a didaktické otázky vyučování (se zvl. důrazem na vyučování jazykové) u neslyšících dětí, žáků a studentů (dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením) a jejich odraz v edukační praxi.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (01.02.2019)

Cílem předmětu je na pozadí naší současné školské praxe utřídit, prohloubit, rozšířit a utvrdit a kontextuálně ukotvit stávající poznatky z přecházejících lingvisticky, kulturně a zejm. pedagogicky orientováných předmětů oboru Čeština v komunikaci neslyšících, zvl. důraz je kladen na jazykové vzdělávání.

Course completion requirements - Czech
Last update: Bc. Kateřina Bělehrádková (13.05.2020)

Aktualizace Podmínek zakončení předmětu kvůli koronavirovým opatřením (LS 2019/2020):

Zápočet: Splnění všech úkolů, úspěch u závěrečného testu (jeho součástí je i diskuse nad testem; test se odevzdává a diskuse nad ním probíhá ve zkouškovém období, tzn. student má na splnění této části atestace tři pokusy, k nimž se zapisuje v SIS). Úkoly a veškeré instrukce ke kurzu jsou ukládány v Moodlu.

Zkouška: Rozprava nad seznamem prostudované literatury. Atestace proběhnou na dálku formou "telekonference".

 

____________________________________________________________________________

Zápočet: Aktivní účast v semináři, na exkurzích a ped. výstupech (účast min. 75 %), plnění průběžně zadávaných úkolů, zápočtový test.

Zkouška: Rozprava nad seznamem prostudované literatury.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (31.01.2020)

Vybraná doporučená literatura (seznam je pouze orientační, jeho cílem je studenta nasměrovat při vlastním výběru studijní literatury): 

ANDERSON, J. Deaf Student Mis-Writing, Teacher Mis-Reading English Education and the Deaf College Student. Burtonsville, MD: Linstok Press, 1993.

ANDREJSEK, J. Maturitní zkouška z českého jazyka v úpravě pro neslyšící ve světle testování češtiny jako cizího jazyka. Diplomová práce. Praha: FF UK, 2015.

ANDREJSEK, J. Státní maturitní zkouška z českého jazyka pro neslyšící studenty. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2010.

BEDŘICHOVÁ, Z. Jazyk jako stigma? Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických. Praha: FF UK, 2013.

BENEDIKTOVÁ, D. Pracovní návody z hlediska porozumění textu. Diplomová práce. Praha: FF UK, 2013.

BLATNÁ, R., ČERMÁK, F. (eds) Jak využívat Český národní korpus. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 

BOTLÍK, O., SOUČEK, D. Komentované výsledky projektu Kalibro: Školní rok 2010/2011 – žáci 9. ročníku. Praha, 2011. [a další předměty a ročníky]

CARTER, R., LONG, M. N. Teaching Literature. New York. Longmann Publishing, 1991.

Celé Česko čte dětem. [online; cit. 2020-01-31]. Dostupné z: <https://celeceskoctedetem.cz/>.

CORDER, S. P. The significance of learner’s errors. International Review of Applied Linguistics. Harmondsworth : Penguin, 1967, s. 161-170.

CZVV. Jednotná přijímací zkouška [online]. c2019 [cit. 2020-01-31]. Dostupné z WWW: <https://prijimacky.cermat.cz/>.

CZVV. Maturitní zkouška [online]. c2019 [cit. 2020-01-31]. Dostupné z WWW: <https://prijimacky.cermat.cz/>.

CZVV. Závěrečná zkouška. [online]. c2019 [cit. 2020-01-31]. Dostupné z WWW: <https://maturita.cermat.cz/>. 

ČERVINKOVÁ, I. Některé možnosti úprav textů pro neslyšící čtenáře. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2–3, s. 187–190.

ČERVINKOVÁ, I. Stavba slova v učebnicích českého jazyka pro ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2–3, s. 146–153.

ČERVINKOVÁ, I. Předjetí hluchoty v úpravách českého učebního textu. Diplomová práce. Praha: FF Univerzita Karlova v Praze, 2001.

Čeština ve výuce neslyšících – elektronický sborník (Soubor článků sebraných k příležitosti ukončení lektorského kurzu pro pedagogy.) Praha: Jazykové centrum Ulita, 2011.

ČŠI. Česká školní inspekce. [online]. [cit. 2020-01-31]. Dostupné z WWW: <http://www.csicr.cz>. [informace o projektech PISA, PIRLS, TIMSS, ICILS, TALIS, NIQES, Kompetence I a Kompetence II]

Čtenářská gramotnost a jazykové vyučování. [online; cit. 2020-01-31]. Dostupné z: <http://www.ctenarska-gramotnost.cz/>.

Čtení pomáhá. [online; cit. 2020-01-31]. Dostupné z: <http://www.ctenipomaha.cz/>.

Čtením a psaním ke kritickému myšlení. [online; cit. 2020-01-31]. Dostupné z: <http://www.kritickemysleni.cz/facelift_index.php>.

DAŇOVÁ, M. Metodika úpravy textů. Praha: Grada, 2008. 

DOSTÁL, J. Učební pomůcky a zásada názornosti. Olomouc: Votobia, 2008.

Evropské jazykové portfolio pro studenty ve věku 15–19 let. Praha: Scientia, 2001. Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně ve věku 11–15 let. Praha: Fortuna, 2001.

Evropské jazykové portfolio pro žáky do 11 let. Plzeň: Fraus, 2002.

FABIÁNKOVÁ, B., HAVEL, J., NOVOTNÁ, M. Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy. Brno: Paido, 1999.

FALTÍNOVÁ, R. Upravený Čapek. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2–3, s. 196–200.

FUKOVÁ, V. Výuka českého jazyka v 1.–3. ročníku základních škol pro sluchově postižené – popis současného stavu a možnosti inovace. Diplomová práce. Praha: FF UK, 2013.

GARDNER, P. S. New Directions. Reading, Writing, and Critical Thinking. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

GAVORA, P. Žiak a text. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel´stvo, 1992.

GAVORA, P., KRČMÁRIKOVÁ, M. Detské predstavy o gramotnosti. Čeština doma a ve světě, 1999, roč. 7, č. 1, s. 24– 29.

GREGER, D. Možnosti zjišťování a měření obtížnosti didaktického textu. Disertační práce. Praha: PedF Univerzita Karlova v Praze, 2005.

GROSJEAN, F. Bilingualism, biculturalism, and deafness. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 13, 2010, n. 2, 133-145.

HAUSENBLAS, O. Vrátíme smysl hodinám češtiny? Praha: PedF UK, 1997.

HENDRICH, J. Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988.

HRABAL, V., LUSTIGOVÁ, Z., VALENTOVÁ, L. Testy a testování ve škole. Praha: PedF UK, 1992.

HRDLIČKA, M. Cizí jazyk čeština. Praha: ISV, 2002.

HRDLIČKA, M. Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka – K prezentaci gramatiky českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince. Praha: Karolinum, 1999.

HRDLIČKA, M. Kapitoly o češtině jako cizím jazyku. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010.  

HUDÁKOVÁ, A. Jaké mají vaše děti učebnice? Gong, 42, 2014, č. 1–3, s. 43.

HUDÁKOVÁ, A. Jednotné zkoušky aneb „Nějak se to udělá“. Gong, 42, 2014, č. 10–12, s. 16.

HUDÁKOVÁ, A. Obrázkové příběhy & čtení a psaní. In Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce. Opera linguae bohemicae studentium, 1. Praha: UK FF, 1999, s. 45–53.

HUDÁKOVÁ, A. Potřebujeme CEFR pro český znakový jazyk? Gong, 44, 2016, č. 10–12, s. 6.

HUDÁKOVÁ, A. Proč neslyšící neumí česky? Gong, 43, 2015, č. 4–6, s. 16.

HUDÁKOVÁ, A. Žáci s vadami sluchu u státních maturit? Aneb Nakročení k racionální diskusi o vzdělávání žáků s vadami sluchu v České republice. Speciální pedagogika, 14, 2004, č. 3, s. 177–198.

HUDÁKOVÁ, A. Čeština ve vzdělávání žáků s vadou sluchu. Disertační práce. Praha: FF Univerzita Karlova v Praze, 2008.

HUDÁKOVÁ, A. Čtení s porozuměním vyžaduje znalost jazyka. In Červenková, A. (ed). Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem. Praha: FRPSP, 1999, s. 25–27.

HUDÁKOVÁ, A. De-Sign Bilingual. Gong, 44, 2016, č. 10–12, s. 37.

HUDÁKOVÁ, A., NOVÁKOVÁ, R. Společný evropský referenční rámec pro jazyky a český znakový jazyk. Studie z aplikované lingvistiky, 7, 2016, č. 2, s. 115–125.

CHMÁTALOVÁ, Z. Plošné testování jazykových dovedností žáků se sluchovým postižením. Diplomová práce. Praha: FF UK, 2015.

CHMÁTALOVÁ, Z. Testy a testování dovedností ve znakovém jazyce u neslyšících dětí. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2011.

CHODĚRA, R. Didaktika cizích jazyků. Úvod do vědního oboru. Praha: Academia, 2013.

CHRÁSKA, M. Didaktické testy ve školní praxi. Brno: Paido, 2002.

CHVÁTALOVÁ, P. Několik poznámek k uplatnění neslyšících pedagogů v procesu bilingvální výchovy a vzdělávání neslyšících žáků. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2–3, s. 234–236.

JANOUŠKOVÁ, E. Analýza učebnic zeměpisu. Disertační práce. Brno: PdF MU, 2008. 

KAROLOVÁ, S. Současné pojetí vyučovacího předmětu Znakový jazyk na ZŠ pro SP. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2011.

KERN, R. Literacy and Language Teaching. New York: Oxford University Press, 2000.

KNECHT, P., JANÍK, T. a kol. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2008.

KORSUNSKAJA, B. D. Metodika vyučování řeči neslyšících dětí. Praha: SPN, 1978.

KŘIVÁNEK, Z. Mimotřídní práce v počátečním čtení. Metodická příručka. Praha: PedF UK, 1997.

KŘIVÁNEK, Z., WILDOVÁ R. a kol. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha: PedF UK, 1998.

KŘUPALOVÁ, M. Systém výuky čtení ve speciálních školách pro sluchově postižené v Ivančicích. Speciální pedagogika, 2000, roč. 10, č. 1, s. 20–24.

KUCHLER, K., VELEHRADSKÁ, O. Průzkum čtenářských dovedností na školách pro děti s vadami sluchu. InfoZpravodaj, 1998, roč. 6, č. 1, s. 22–23.

KYLOUŠKOVÁ, H. Jak využít literární text ve výuce cizích jazyků. Brno: PedF MU, 2007.

LEESON, L., VAN DEN BOGAERDE, B., RATHMANN, CH., HAUG, T.: Sign languages and the Common European Framework of Reference for Languages. Descriptors and approaches to assessment. [online]. Council of Europe, European Centre for Modern Languages of the Council of Europe. c1994–2020 [cit. 2020-01-31]. Dostupné z WWW: <https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2012-2015/ProSign/tabid/1752/Default.aspx>.

MACUROVÁ, A. ... protože já bavím spolu vypravovat (Komunikace v dopisech českých neslyšících). Slovo a slovesnost, 1995, 56, č. 1, s. 23–33.

MACUROVÁ, A. Lingvistika a cesty ke gramotnosti neslyšících. Speciální pedagogika, 2007, 17, č. 1–2, s. 49–61.

MACUROVÁ, A. Naše řeč? Naše řeč, 1998, 81, č. 4, 179–188.

MACUROVÁ, A. Předpoklady čtení. In Šmídová, M. (ed.) Četba sluchově postižených. Praha: FRPSP, 2000, s. 35–42.

MACUROVÁ, A., HÁNKOVÁ, D. Chyby v psané češtině českých neslyšících. Speciální pedagogika, 2011, 21, č. 3, s. 178–190.

MACUROVÁ, A., ZBOŘILOVÁ, R. a kol. Jazyky v komunikaci neslyšících. Český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018.

MAŇÁK, J., KNECHT, P. Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 2007. 

MAŠÍN, J. Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka. Praha: FF UK v Praze, 2015.

Metodika vzdělávání neslyšících žáků-uživatelů českého znakového jazyka: čeština, český znakový jazyk. Praha: NÚV, 2018 a dále. [online; cit. 2020-01-31]. Dostupné z: <https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?t=63OPTgySoukxAKQCvMpt>. In: různí autoři: Metodické podpory pro výuku žáků se sluchovým postižením: češtnina jako druhý jazyk, angličtina, český znakový jazyk. NÚV/NPI ČR, Praha : průběžně od 2018. Dostupné z: <https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=1https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=142434243>.

MLČÁKOVÁ, R. Grafomotorika a počáteční psaní. Praha: Grada, 2009.

MRKVIČKOVÁ, I. Kategorie pádu jako problém aplikované lingvistiky. Disertační práce. Praha: FF UK, 2006.

NEDBALOVÁ, Ž. Vyjadřování příčiny a důsledku v psané češtině českých neslyšících. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2016.

NUV. Nová závěrečná zkouška [online]. c2011–2018 [cit. 2018-01-06]. Dostupné z WWW: <http://www.nuv.cz/t/nzz>.

OKROUHLÍKOVÁ, L. Pojetí dějepisu na 2. stupni základních škol pro sluchově postižené. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2002.

PÁNEK, P. Komunikace učitelů ve středních školách pro sluchově postižené v ČR. Diplomová práce. Praha: UK, 2014.

PAVLOVÁ, H. České učebnice prvopočátečního čtení pro neslyšící žáky – od 19. do 21. století. Diplomová práce. Praha: FF UK, 2014.

PLUSKAL, M. Zdokonalení metody pro měření obtížnosti didaktických textů. Pedagogika, č. 1, 1996, s. 62–70. 

POLÁKOVÁ, M. Čtení s porozuměním a čeští neslyšící. Speciální pedagogika, 2001, roč. 11, č. 4, s. 207–219.

POLÁKOVÁ, M. Specifické strategie využívané neslyšícími respondenty v testech čtenářských dovedností. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2–3, s. 168–173.

POLÁKOVÁ, M. Čtení s porozuměním? (Čeští neslyšící a české texty). Diplomová práce. Praha: FF UK, 2000.

PRŮCHA, J. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média: příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1998.

PTÁČKOVÁ, K. Čtenářství u neslyšících dětí a problematika upravovaných textů. Praha: UK, 2013. 

QUIGLEY, S. P., PAUL, P. V. Language and Deafness. San Diego, CA  College-Hill Press: 1984.

RACKOVÁ, M. České sloveso v psaných projevech českých neslyšících. Diplomová práce. Praha: FF UK, 1996.

RÁDLOVÁ, E. Začínající čtenář se sluchovým postižením a pohádky. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2–3, s. 193–196.

RÁDLOVÁ, E. Percepce psaného textu recipienty se sluchovým postižením. Disertační práce. Olomouc: PedF UK, 2005.

RICHTEROVÁ, K. Korpus DEAF – psané texty českých neslyšících. Studie z aplikované lingvistiky, 2011, roč. 3, č. 1, s. 65–78.

RICHTEROVÁ, K. Vyjadřování času v psané češtině českých neslyšících. Diplomová práce. Praha: FF UK, 2009.

Rosteme s knihou. Kampaň na podporu četby knih. [online; cit. 2020-01-31]. Dostupné z: <http://www.rostemesknihou.cz/cz/o-kampani/aktuality/>.

SCRIVENER, J. Learning Teaching. Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2005.

SCHIRMER, B. B. Language and Literacy Development in Children Who are Deaf. New York: 1994.

SIKOVÁ, K. Předčtenářská gramotnost u dětí se sluchovým postižením. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2014.

SILBERSTEIN, S. Techniques and Resources in Teaching Reading. New York: Oxford University Press, 1994.

SOURALOVÁ, E. Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002.

SOURALOVÁ, E. Úprav textů pro čtení s porozuměním. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2–3, s. 190–193.

STAŇKOVÁ, V. Rozvoj čtenářských dovedností neslyšících žáků a v souladu s referenční úrovní A2. Bakalářská práce. Praha: ÚČJTK, 2012.

STRAKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V. Mezinárodní studie čtenářské gramotnosti a její realizace v České republice. Praha: UIV, 1995. [a další obdobné studie]

ŠEBESTA, K. a kol. Druhý a cizí jazyk. Osvojování a vyučování. Terminologický slovník. Praha: FF UK v Praze, 2014.

ŠEBESTA, K. a kol. Vyučování cizího jazyka. Terminologický slovník. Praha: FF UK v Praze, 2017.

ŠEBESTA, K. Korpusy češtiny a osvojování jazyka. Studie z aplikované lingvistiky, 2010, roč. 2, č. 1, s. 11–33. 

ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha: Karolinum, 1999.

ŠEBESTA, K., ŠKODOVÁ, S. a kol. Čeština – cílový jazyk a korpusy. Liberec: TU, 2012.

ŠEBKOVÁ, H. Psaná čeština českých neslyšících v internetové komunikaci. Diplomová práce, Praha: FF UK, 2008. 

ŠORMOVÁ, K., HUDÁKOVÁ, A. a kol. Čeština jako druhý jazyk. Metodická perspektiva. Praha: FF UK, 2019.

ŠORMOVÁ, K., ŠEBESTA, K. a kol. Korpusy v jazykovém vyučování. Praha: FF UK, 2019. [online; cit. 2020-01-31]. Dostupné z: <https://e-shop.ff.cuni.cz/fcgi/verso.fpl?fname=eo2_priloha&id=107370>.

ŠUSTEROVÁ, P. Logopedie na 1. stupni ZŠ pro sluchově postižené. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2015.

TITĚROVÁ, K. (ed.) Hledá se dvojjazyčný asistent. Zkušenosti s dojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků s odlišným mateřským jazykem. Praha: META, 2014. 

TITĚROVÁ, K. a kol. Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Systémová doporučení. Praha: META, 2014.

VALKOVÁ, J. Komunikační přístup a učebnice češtiny pro nerodilé mluvčí. Praha: FF UK, 2014.

VANĚČKOVÁ, V. Příprava na čtení sluchově postižených dětí v předškolním věku. Praha: Septima, 1996.

VÁVROVÁ, P. a kol. Přístup k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Komparace národních politik. Praha: META, 2015.

Včelka. Procvičujte s dětmi čtení každý den. [online; cit. 2019-01-22]. Dostupné z: <https://www.vcelka.cz/cs/>.

WEINHÖFER, M. Metoda tvorby učebnic zeměpisu pomocí analýzy učebnic zeměpisu a RVP ZV. Disertační práce. Brno: MU, 2011.

WHITE, R., ARNDT, V. Process Writing. New York. Longmann Publishing, 1991.

WRIGHT, A. Pictures for Language Learning. New York: Cambridge University Press, 1989.

ZÝKOVÁ, M. Sloveso v psané češtině neslyšící mládeže. Speciální pedagogika 1997, 7, č. 3, s. 16–25.

 

Další odborná literatura, zejm. vybrané studie z časopisů Sign Language Studies, Sign Language & Linguistics, American Annals of the Deaf, Journal of Deaf Studies and Education, Cizí jazyky, Čeština doma a ve světě, Studie z aplikované lingvistiky, Speciální pedagogika, Dětský sluch (InfoZpravodaj), Časopis pro moderní filologii, Český jazyk a literatura aj., příspěvky z portálu Učitelů češtiny jako cizího jazyka, portálu RVP apod., bakalářské a diplomové práce a legislativní normy související s probíranými tématy, relevantní webové stránky a elektronické zdroje; různé (zahraniční i české) materiály, knihy, aplikace atd. určené neslyšícím dětem-uživatelům znakových jazyků a/nebo jejich rodičům a pedagogům.

K předmětu je založen kurz v Moodlu (www.dl1.cuni.cz), kde jsou průběžně doplňovány aktuální informace, další studijní texty a instrukce pro práci v semináři.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (31.01.2020)

Předmět má dva dílčí - avšak vzájemně propojené - cíle: (1) Vést studenty ke stále kvalifikovanějšímu a systematičtějšímu pohledu na vzdělávání (s akcentem na vzdělávání jazykové) neslyšících dětí, žáků a studentů (dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením). Navazuje při tom nejen na ostatní předměty Pedagogického modulu, ale i na předměty Psaná čeština českých neslyšících, Úvod do psycholingvistiky aj. Poznatky a dovednosti ze všech těchto předmětů integruje, usouvztažňuje a prohlubuje. (2) Propojení teoretické výuky s praktickými zkušenosti z exkurzí a vlastních pedagogických výstupů směřuje soustavně k tomu, aby studenti vstupovali do vzdělávacího procesu stále uvědoměleji a s rozmyslem, aby věděli, jaké jsou jejich vzdělávací cíle (při vědomí možností a limitů daných konkrétní situací), jakými způsoby jich chtějí dosáhnout a proč zvolili právě tyto cíle a postupy.

V semináři jsou studenti konfrontováni s různými pojetími jazykové výuky ve vzdělávání neslyšících dětí, žáků a studentů (dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením). V úvahu jsou přitom brány proměnné jako aktuální jazykové, kompetence dítěte/žáka a kompetence očekávané, metody jazykové výuky a metody výuky prvpopočátečního čtení a psaní (a vztahy mezi těmito dvěma faktory), uplatňované komunikační přístupy (monolingvální a monokulturní vs. bilingvální a bikulturní), užívané komunikační systémy, relace mezi jazykovou výukou a logopedickým tréninkem, celkový pedagogický přístup (transmitivní vs. konstruktivní) atd.

 

Součástí předmětu jsou:

a) exkurze do škol, ve kterých se vzdělávají neslyšící děti, žáci a studenti (děti, žáci a studenti se sluchovým postižením) v České republice (popř. v jiných státech Evropy), které studenti v rámci svého dosavadního studia ještě nenavštívili, a jejich následná reflexe,

b) vlastní pedagogické výstupy (v rámci tzv. dětské univerzity FF UK apod.) a jejich následná reflexe.

 

Základní tematické okruhy (okruhy se vzájemně prolínají)

-    Prvpopočáteční čtení a psaní, různé metody výuky obecně a metody užívané u neslyšících dětí, žáků a studentů (dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením)

-    Gramotnost, funkční gramotnost, textová gramotnost, čtenářská gramotnost, předčtěnářská gramotnost, rozvíjení funkční gramotnosti

-    Počáteční výuka českého jazyka (ve vztahu k dalším jazykům, které dítě ovládá a které se bude učit)

-    Vztah jazykových kompetencí a vzdělávání obecně

-    Učebnice a učební materiály: komplexní rozbor (obsahový, jazykový, metodický, didaktický…) vzhledem k jazykové situaci neslyšících žáků (a obecněji žáků se sluchovým postižením); vztah mezi gramotností a učebnicemi/učebními materiály a pomůckami a způsobem práce s nimi

-    Práce s textem (v češtině, v českém znakovém jazyce) v učebnicích a učebních materiálech

-    Tzv. upravené texty: filozofie a metodika úprav, jejich užívání

-    Čtenářské dílny

-    Vztahy mezi realizací vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a ostatními částmi rámcových a školních vzdělávacích programů

-    Testy, testování, didaktické testování, jazykové testování, testování funkční textové gramotnosti

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (24.01.2020)

Kurz je určen pro studenty jednoborového bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html