SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Sign Language Lexicography A - ACN100226
Title: Lexikografie znakového jazyka A
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
N//Is incompatible with: ACN300465
P//Is pre-requisite for: ACN100227
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (24.01.2020)
Specifika lexikokografie znakových jazyků a jejich uplatnění v české praxi.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. (10.01.2017)

Seznámení se s lexikografií obecně a s lexikografií znakových jazyků - synchronní i diachronní pohled. Analýza  různých typů slovníků znakových jazyků.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. (21.01.2020)

Zápočet: Aktivní účast (minimálně 75 %) a průběžná práce v semináři, plnění zadávaných úkolů, referáty na zadané téma, společný projekt.

Zkouška: Ústní zkouška z probrané látky prověřující orientaci v problematice prakticky i teoreticky zaměřenými otázkami a úkoly.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. (10.01.2017)

BÉBIAN, A.  Mimographie ou essaie d´écriture propre à régulariser le langage des sourds-muets. Paris, 1825.

BÍMOVÁ, P. Slovník český znakový jazyk/čeština. [Diplomová práce] FF UK : Praha 2003.

Bonnal-Verges, F.  Langue des signes française: des lexiques des XVIIe et XIX siècles à la dictionnarique du XXIe siècle, in: Glottopol, 7, 2006.

BORNSTEIN, H., HAMILTON, L.B. Recent National Dictionaires od Signs, in: Sign Language Studies 1, 1972.

BRIEN, D., BRENNAN, M. Sign Language Dictionaries: Issues and Developments,  in: Sign Language Research 1994, 1995, 313-338.

BUZÁSSYOVÁ, K. et al. Česká a slovenská výkladová lexikográfia na začiatku 21. storočia: súbor príspevkov v rámci medzinárodného projektu Principy a metódy tvorby výkladového slovníka. Brno: Tribun EU, 2011.

CARMEL, S.J. A Checklist of Dictionaries of National Sign Languages of Deaf People, in: Sign Language Studies 76, 1992.

ČEJKA, M. Česká lexikologie a lexikografie. Brno: Masarykova univerzita, 1992.

ČERMÁK, F. Lexikon a sémantika, Praha: Lidové noviny, 2010.

ČERMÁK, F., BLATNÁ, R. a kol. Manuál lexikografie. Jinočany: H&H, 1995.

FISHER, R.  The Notation of sign languages: Bébian´s Mimographie, In: BOS, H., SHREMER, G. M., eds. Sign language Research 1994: Proceedings of the fourth European Congress on Sign Language Research, Munich, September 1-3, 1994. Hamburg: Signum, 1995, s. 285-302.

HABARTA, M. Animace znakového jazyka z notačního zápisu. Praha, 2008. Diplomová práce. České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, Katedra radioelektroniky.

HARTMANN, R.R.K., JAMES, G.: Dictionary of lexicography, London, 2002.

HOLUBOVÁ, M., NAJMANOVÁ, M. Než půjdeme do školy. ČDS, roč. 10, 2002,č. 2-3, s. 248-250. [Recenze]

JOHNSTON, T. Corpus linguistics and signed languages: no lemmata, no corpus, in: 3rd Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Construction and Exploitation of Sign Language Corpora, 2008, 82-87.

JOHNSTON, T., SCHEMBRI, A. On Defining Lexeme in a Sign Language, in: Sign Language and Linguistics 2:2., 1999, 115-185.

Lexikografie v kontextu informační společnosti, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008.

LANGER, J. CD-ROM jako nosič slovníků znakového jazyka. In Trendy technického vzdělávání, 2001 (dodatky). Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 27-29.

LANGER, J. Obousměrný překlad v elektronických slovnících znakového jazyka. In Pedagogický software 2008, 2008, 321-326.

MACHOVÁ, S. Lexikografie, in: Současný český jazyk Lexikologie (Nauka o tvoření slov, lexikografie, slang), Praha: Karolinum, 1998, 61-84.

MALM, A. On Sign Language Lexicography, 1990.

MARTINCOVÁ, O., SVĚTLÁ, J. (eds). Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících: sborník příspěvků z konference: Praha 31. 10. - 1. 11. 2000, Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2000.

MOTEJZÍKOVÁ, J. Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N. Speciální pedagogika, 2003, č. 4.

MOTEJZÍKOVÁ, J. Všeobecný slovník českého znakového jazyka, O-Ž. Infozpravodaj, roč. 13, 2005, č. 2, s. 2. [Recenze]

MOTEJZÍKOVÁ, J. Znakování pro každý den. ČDS, roč. 10, 2002, č. 2-3, s. 250-253. [Recenze]

MOTEJZÍKOVÁ, J., OKROUHLÍKOVÁ, L. Učíme se českou znakovou řeč. ČDS, roč. 10, 2002, č. 2-3, s. 246-248. [Recenze]

MYSLIVEČKOVÁ, R. Slovník znaků křesťanských pojmů. ČDS, roč. 10, 2002, č. 2-3, s. 260-262. [Recenze]

NOSKOVÁ, L., ŘEHÁKOVÁ, K. Zpráva o průzkumu znakové zásoby českého slovníku znakové řeči. Speciální pedagogika, roč. 5, 1994/95, č. 5, s. 16-22.

OKROUHLÍKOVÁ, L. Kurz české znakové řeči. Infozpravodaj, roč. 11, 2003č. 1, s. 6-8. [Recenze]

OKROUHLÍKOVÁ, L. Lexikografie a dostupné slovníky znakované češtiny v ČR. Praha: ČKTZJ, 2008.

OKROUHLÍKOVÁ, L. Nové trendy ve vytváření slovníků znakového jazyka -  využití parametrů znaku. In Sborník z VIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a III. Dramaterapeutické konference. [CD-ROM] Olomouc: VUP, 2007.

OKROUHLÍKOVÁ, L. Slovník porodnické terminologie. In HUDÁKOVÁ, A. (ed.) Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP-Tamtam, 2005, s. 71-73.

OKROUHLÍKOVÁ, L., SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, P. Rysy přirozených jazyků: Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie: Slovníky českého znakového jazyka. Praha: ČKTZJ, 2008.

PETRÁŇOVÁ, R., MOTEJZÍKOVÁ, J. Lexikologie pro základní školy. Infozpravodaj, roč. 12, č. 4, s. 19. [Recenze]

PRESNEAU, J.-R.  Signes et institution des sourds XVIII-XIXe siècle. Mayenne: Champ Vallon, 1998.

RENARD, M., DELAPORTE, Y.  Aux origines de la langue des signes française Brouland, Pélissier, Lambert, les premiers illustrateurs 1855 - 1865. Paris: Langue des Signes Edition Publication, 2004.

SCHREMER, G. M. From Variant to Standard: An Overview of the Standardization Process of the Lexicon of Sign Language of the Netherlands over Two Decades, in: Sign Language Studies 3.4,  2003, 469-486.

SVENSÉN, B.  A handbook of lexicography: the theory and practice of dictionary-making. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

STOKOE, W. C., CASTERLINE, D. C., CRONEBERG, C. G. (eds). A dictionary of American Sign Language on linguistic principles. new ed. Silver Spring, MD: Linstok Pr., 1976.

WAGNEROVÁ, J. Lexikografické zpracování znakových jazyků. [Bakalářská práce] Praha: FF UK, 2004.
ZVONEK, A. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast historie. Infozpravodaj, roč. 14, 2006, č. 2, s. 20-21. [Recenze]
ZVONEK, A. Znaková zásoba terminologických pojmů z oboru speciální pedagogika. Infozpravodaj, roč. 14, 2006, č. 1, s. 19. [Recenze]

ZWITSERLOOD, I.E.P. Sign language lexicography in the early 21st century and a recently published dictionary of sign language of the netherlands, in: International Journal of Lexicography 4, 2010, 443-476.

 3rd Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Construction and Exploitation of Sign Language Corpora, 2008.

Workshop Proceedings 4th Workshop on the Representation and Processing of Sign Corpora and Sign Language Technologies, 2010.

Proceedings of the 5th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Interactions between Corpus and Lexicon, International Conference on Language Resources and Evaluation, 201

Slovníky

1. knižní slovníky

Csonka, Š; Mistrík, J; Ubár, L. Frekvenčný slovník posunkovej reči. Bratislava SlPN, 1986.

Gabrielová, D.;  Paur, J.;  Zeman, J. Slovník znakové řeči. Praha: Horizont, 1988.

Mrzílková, E.; Ostatková, M. Základy české znakové řeči I. Jinočany: H&H,1993.

Lachman, A.; Daněk, Z. Obrázkové karty se znakovou řečí. Praha: ČUN, 1996.

Růžičková, M. Učíme se českou znakovou řeč. Praha: Septima, 1997.

Růžičková, M. Než půjdeme do školy. Praha, Septima, 2000.

Růžičková, M. Znakování pro každý den. Praha: Septima, 2001.

Slovník znaků křesťanských pojmů pro Neslyšící. Praha: Naděje, 2001.

Potměšil, M. Všeobecný slovník českého znakového jazyka A - N. Praha: Fortuna,  2002.

Potměšil, M a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka 0-Ž.  Praha: Fortuna,  2005.

Brožík, J., Masník, B., Kurcová, Z.: Slovník znakového jazyka. Gong. Praha: ASNEP, od května 1992, roč. XXIII, č. 5.

2. videokazety

Potměšil, M. a kol. Kurz znakové řeči. Hradec Králové: PedF, 1989.

Znakový jazyk Základní kurz. Praha: FRPSP, 1991.

Procházková, A. a kol. Slovník znakového jazyka pro obor pedagogika a psychologie. Hradec Králové: PedF, 1992.

Kubicová, J. a kol. Kurs znakové řeči 1-10. Hradec Králové: Videon 1991-1992.

Základní slovník znakové řeči. Plzeň: Pedagogické centrum, 1994.

3. CD-ROMy, DVD

Ptáček, V.; Buberle, V. Český slovník znakového jazyka 1-4. Praha: ČUN, 1997.

Ptáček, V.; Kotvová, M. Slovník znakové řeči. I. díl. Praha: PedF UK, 1998.

Potměšil, M. Zpracování dřeva - terminologická pomůcka. Beroun 2002

Kurz české znakové řeči I., II., III., IV. Brno: Unie neslyšících, 2002-2006.

Tecno Zeinu Výuka znakové řeči.(bibliografické údaje neuvedeny).

Terminologie pro počítače, internet, tvorbu webových stránek a typografii v českém znakovém jazyce. Praha: ASNEP, 2003.

Vysuček, P; Motejzíková, J. Specifické znaky. Praha: FF UK, Pevnost, 2003.

FALTÍNOVÁ, R.; HOLUBOVÁ, M.; MOTEJZÍKOVÁ, J.; MYSLIVEČKOVÁ, R.; OKROUHLÍKOVÁ, L.; SERVUSOVÁ, J.; VYSUČEK, P. Lexikologie pro základní školy. Praha: FF UK, 2003.

Langer, J.; Ptáček, V.; Dvořák, K. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk 1., 2., 3., 4. Olomouc: UP PedF, 2004.

Dingová, N.; Dvořáková, M.; Faltínová, R.; Okrouhlíková, L.; Servusová, J. a kol. Slovník znakového jazyka terminologie z období těhotenství, porodu a péče o novorozence. Praha: Tamtam, 2005.

Horáková, R. Znaková zásoba terminologických pojmů (speciální pedagogika). Brno: MU, 2005.

Potměšil, M. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast historie. Praha: Fortuna, 2005. 

Potměšil, M. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast přírodopis: botanika. Praha: Fortuna, 2005. 

Zvířátka v českém znakovém jazyce. Praha: FRPSP, 2005.

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé.  Praha: Lorm, 2006.

European Interactive Sign Language Courses. [DVD]  Brno: ČMUN, 2006.

LANGER, J. a kol. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast tělesné výchovy a sportu. Praha: Fortuna, 2006.

ŠŮCHOVÁ, L.  a kol. Slovník český jazyk - český znakový jazyk: Školská jazykovědná terminologie pro 1. a 2. stupeň základních škol. [CD-ROM] Praha: FF UK, 2007.

Malá encyklopedie zvířátek v českém znakovém jazyce. [CD-ROM] Praha: FF UK, 2007.

Znakový výkladový slovník elektrotechnických pojmů: Vidím, co neslyším. [CD-ROM] Valašské Meziříčí: MZSŠSP, 2007.

JORDA, D. a kol. Protetická technologie: Slovník odborné terminologie. [DVD]  Praha: ZŠ a MŠ pro SP, Jazykové centrum Ulita, 2007.

LANGER, J. a kol. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast vlastivědy. [DVD]  Praha: Fortuna, 2007.

NOVÁKOVÁ, R. Mezinárodní znakový systém a překladový slovník základních frází ČZJ, NZJ, ASL, BSL a PZJ. [DVD] Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast gastronomie a příprava pokrmů. [CD-ROM] Praha: Fortuna, 2008.

LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast biologie člověka a zdravověda. [CD-ROM] Praha: Fortuna, 2008.

LANGER, J.; ŠTOLCAROVÁ, M.; BILÍKOVÁ, A. Znakování ruku v ruce [CD-ROM]. Olomouc, 2008.

LANGER, J. a kol. Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé - 2. díl [CD-ROM]. Praha: Lorm, 2008.

LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast dopravní výchovy. [CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2009.

ŠŮCHOVÁ, L. a kol. Evropské státy v českém znakovém jazyce. [CD-ROM]. Praha: FF UK, 2009.

Půlpánová, Lucie. Překladový slovník základní skautské terminologie. Český jazyk - český znakový jazyk s výkladem. [DVD]. Praha: ČKTZJ, 2009.

Terminologický slovník oboru dramatická výchova. český jazyk - český znakový jazyk. Brno: JAMU, 2011.

Chci se s tebou domluvit. Raná komunikace s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením se zaměřením na český znakový jazyk a mluvenou řeč doprovázenou znaky. Praha: FRPSP, 2013.

4. internetové slovníky

http://www.ticho.cz/videog.php?kat=znaky

http://spreadthesign.com

http://znaky.zcu.cz/

http://weblik.cktzj.com/ (Znakovníček)

 

+ další literatura uvedená v handoutech v kurzu v Moodlu

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. (18.06.2018)

Studenti budou seznámení s lexikografií obecně (tvorba slovníků, typologie slovníků, makrostruktura, mikrostruktura slovníku) a zejména pak s lexikografií znakových jazyků (první slovníky znakových jazyků, vznik lexikografie znakových jazyků, metodologie sběru jazykového materiálu, sestavení hesláře, stavba hesla, organizační principy slovníku, médium uložení slovníku, způsoby zachycení znaku atd.). Na základě obecných teoretických znalostí budou rozebrány všechny existující slovníky české znakové řeči  a českého znakového jazyka  (knižní, na videokazetách, na CD-ROMech, internetové). Rozebrány budou také vybrané zahraniční slovníky včetně historických.

 

1. Vymezení lexikografie

 

2. První pokusy o zaznamenání znaků - první slovníky znakových jazyků  v 18.-19. století, historické kořeny ČZJ

 

3. Typologie slovníků

 

4. Stavba heslové stati

 

5. Sestavování hesláře a sběr jazykového materiálu

 

6. Zachycení znaku (notační zápis, kreslený obrázek, fotokrafie, videonahrávka, avatar, slovní popis)

 

7. Médium uložení slovníku a jeho uspořádání

 

8. Znakový jazyk, znakovaná čeština, "znaková řeč" ve slovníku

 

9. Knižní slovníky ČZJ

 

10. Slovníky a výukové kurzy "české znakové řeči" na videokazetách

 

11. Elektronické slovníky ČZJ na CD/DVDromech

 

12. Internetové slovníky ČZJ

 

13. Elektronická multimedia v ČZJ

 

14. Vybrané zahraniční slovníky znakových jazyků

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (24.01.2020)

Kurz je určen pro studenty jednoborového bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html