SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Working Experience - Interpreting - ACN100225
Title: Praxe tlumočnická
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3 C [weeks/semester]
Extent per academic year: 3 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (24.01.2020)
V rámci předmětu dochází k propojení teoretických znalostí z problematiky tlumočení pro neslyšící nabytých v dosavadním studiu oboru s dosud osvojenými tlumočnickými dovednostmi a realitou a následně k jejich aplikaci v reálných tlumočnických aktech. Během praxe je student konfrontován s co nejrozmanitějšími situaci (komunitní tlumočení, tlumočení ve vzdělávání, individuální a tlumočení v organizaci, individuální tlumočení v terénu, tlumočení pro větší množství klientů…).
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. (25.01.2020)

Cílem předmětu je uvést studenty do aktivního propojování teoretických znalostí z problematiky tlumočení pro neslyšící nabytých v dosavadním studiu oboru s dosud osvojenými tlumočnickými dovednostmi s realitou a následně je motivovat k jejich aplikování v reálných tlumočnických aktech. Během praxe je student konfrontován s co nejrozmanitějšími situaci (komunitní tlumočení, tlumočení ve vzdělávání, individuální tlumočení v organizaci, individuální tlumočení v terénu, tlumočení pro větší množství klientů…).

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. (25.01.2020)

Student absolvuje 3 týdny (resp. 90hodin) praxe dle sylabu a je schopen její reflexe.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. (25.01.2020)

Literatura a zdroje - viz ostatní předměty Modulu tlumočnického.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. (25.01.2020)

Celková délka praxe je 90 hodin a její struktura je následující (konkrétní plány praxe jednotlivých studentů je nutno před započetím praxe, v jejím průběhu a po ukončení konzultovat s vyučujícím předmětu Praxe tlumočnická; pokud je to prospěšné, některé části Praxe tlumočnické může absolvovat více studentů společně – skupinově):

1. Náhledy v nejrůznějších tlumočnických situacích a jejich reflexe: 30 – 40 hodin (i s reflexí): Dle dohody s vyučujícím student absolvuje náhledy v reálných tlumočnických situacích. O náhledech si vede souhrnný přehled (datum, hodina, akce, tlumočník) a tlumočnický deník (podle struktury dané vyučujícím: logistika tlumočení, projev a postoj, časový posuv při tlumočení, práce s chybou, střídání pozornosti mezí více klientů, vlastní jazykový projev atd.), které následně slouží jako podklad pro reflexi praxe, již student provádí při osobních konzultacích s vyučujícím předmětu Praxe tlumočnická.

2. Náhledy v nejrůznějších tlumočnických situacích pod vedením zkušených tlumočníků z praxe a jejich reflexe: 30 – 40 hodin (i s reflexí): Dle dohody s vyučujícím student absolvuje náhledy v reálných tlumočnických situacích pod vedením zkušených tlumočníků z praxe. O náhledech si vede souhrnný přehled (datum, hodina, akce, tlumočník) a tlumočnický deník (podle struktury dané vyučujícím), které – spolu s hodnocením praxe vyhotoveným a podepsaným sledovaným zkušeným tlumočníkem – následně slouží jako podklad pro reflexi této části praxe, již student provádí při osobní konzultaci s vyučujícím předmětu Praxe tlumočnická.

3. Náhledy v organizacích, které realizují tlumočení pro neslyšící, a jejich reflexe: 5 – 10 hodin (i s reflexí): Dle dohody s vyučujícím student absolvuje náhledy v organizacích, které realizují tlumočení pro neslyšící. Pod vedením tamějších pracovníků se seznamuje s chodem organizace, s pravidly a podmínkami poskytování tlumočení atd. O náhledech si vede souhrnný přehled (datum, hodina, činnost, pracovník) a podrobný deník (podle struktury dané vyučujícím), které – spolu s hodnocením praxe vyhotoveným a podepsaným sledovaným zkušeným pracovníkem – následně slouží jako podklad pro reflexi této části praxe, již student provádí při osobní konzultací s vyučujícím předmětu Praxe tlumočnická.

4. Vlastní tlumočení pod vedením zkušených tlumočníků z praxe a jeho reflexe: 20 – 30 hodin (i s reflexí): Dle dohody s vyučujícím student pod vedením zkušených tlumočníků z praxe absolvuje vlastní tlumočení v reálných tlumočnických situacích. O tlumočení si vede souhrnný přehled (datum, hodina, akce, zkušený tlumočník) a tlumočnický deník (podle struktury dané vyučujícím), které – spolu s hodnocením praxe vyhotoveným a podepsaným zkušeným tlumočníkem – následně slouží jako podklad pro reflexi této části praxe, již student provádí při osobní konzultaci s vyučujícím předmětu Praxe tlumočnická. Minimálně 10 % tlumočení bude supervidováno vyučujícím Praxe tlumočnické, a to buď za přímé účasti vyučujícího v tlumočené situaci, nebo na základě videozáznamu tlumočení.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (07.02.2018)

Na předmět se mohou přihlásit pouze ti studenti, kteří úspěšně absolvovali všechny předměty Modulu tlumočnického (nebo poslední předmět Modulu plní souběžně s Praxí).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html