SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Models and theories of interpreting A - ACN100223
Title: Tlumočnické modely a teorie A
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Pre-requisite : ACN100222
N//Is incompatible with: ACN300463
P//Is pre-requisite for: ACN100224
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. (16.09.2019)
V semináři si studenti prohloubí své dosavadní tlumočnické znalosti a dovednosti. Blíže se seznámí s různými tlumočnickými modely a teoriemi a jejich aplikací v reálném tlumočení a překladu. Studenti si teoretické poznatky propojí s procesem tlumočení jednak v rámci tlumočnických cvičení, jednak v řízené tlumočnické praxi.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (18.09.2019)

Prohloubit dosavadní tlumočnické znalosti a dovednosti studentů a blíže je seznámit s různými tlumočnickými modely a teoriemi.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. (31.07.2019)

Zápočet: Aktivní účast v semináři (povoleny jsou max. 2 absence), průběžné plnění zadávaných úkolů, účast na semestrálním projektu, úspěšnost v testu (teoreticko-praktickém) min. 75 %.

Zkouška: ústní zkouška z probrané látky prověřující orientaci v problematice prakticky i teoreticky zaměřenými otázkami a úkoly.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. (31.07.2019)

 

ANDERSON, R. B. W., 1978. Interpreter roles and interpretation situations: Cross-cutting typologies. In: Language interpretation and communication. Springer US. p. 217–230.

 

CARTWRIGHT, B. E. Encounters with Reality.1,001 Interpreter Scenarios. Silver Spring: RID Publ., 1999. 206 s. ISBN 978-0916883287.

 

COKELY, Dennis. Sign language interpreters and interpreting. Burtonsville: Linstok Press, 1992, ii, 161 s. ISBN 0-932130-12-7.

 

ČEŇKOVÁ, I., HRDLIČKA M. Bibliografie českých a slovenských prací o překladu a tlumočení. Praha : JTP, 1995. 120  s.

 

ČEŇKOVÁ, I.: Teoretické aspekty simultánního tlumočení. AUC Philologica monographia XCIX. Praha: Carolinum, 1988. 209 s.

 

DINGOVÁ, N., 2009. Deaf is anonymous client? Referát. Sound Mind in Sound Hands. Efsli AGM & Conference 2009 [mezinárodní konference tlumočníků znakového jazyka]. Estonia, Tallinn, 15. 9. 2009.

 

GILE, D., 1995. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing company.

 

GILE, D., 1999. Testing the Effort Models’ tightrope hypothesis in simultaneous interpreting. A contribution. Hermes 23, s.153–172.

 

GENTZLER, E. Contemporary translation theories. 2. vyd. Clevedon: Multilingual Matters, 2001.

 

GRAN, L., 1998. Developing Translation/Interpretation Strategies and Creativity. In: Translatorsʼ Strategies and Creativity: Selected Papers from the 9th International Conference on Translation and Interpreting, Prague, September, 1995: in Honor of Jiří Levý and Anton Popovič. John Benjamins Publishing Company, s. 145.

 

HARVÁNKOVÁ, B., 2011. Poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící z hlediska krajů České republiky. Bakalářská práce. Praha: FF UK.

 

HARRINGTON, F. - a TURNER, G. Interpreting interpreting: studies and reflections on sign language interpreting. repr. (2000). Coleford: McLean, 2005, 222 s. ISBN 0-946252-48-3.

 

INGRAM, R., 1978. Sign language interpretation and general theories on language, interpretation and communication. In: GERVER, D., ed. Language Interpretation and Communication. New York: Plenum Press, s. 109–118.

 

Inovativní praktiky v týmovém tlumočení. Sborník z konference EFSLI, 15.–17. září 2006, Praha, Česká republika, 2007.

 

LLEWELLYN-JONES, P., 1981. Simultaneous interpreting. Perspectives on British Sign Language and Deafness. London: Croom Helm, s. 89–104.

 

MARSCHARK, M. Sign language interpreting and interpreter education: directions for research and practice [online]. New York: Oxford University Press, 2005, xvi, 307 p.

 

MARTIN, A., VALERO GARCÉS. C. Crossing borders in community interpreting: definitions and dilemmas. Amsterdam: Benjamins, c2008, xii, 291 s. ISBN 978-90-272-1685-4.

 

NAPIER, J., 1998. An Analytical Study of „free Interpretation“ and Its Use by British Sign Language Interpreters. PhD Thesis. Univerity of Durham.

 

NAPIER, J., 2001. Linguistic coping strategies of sign language interpreters. Macquarie University.

 

NAPIER, J., et al., 2002. Sign language interpreting: Linguistic coping strategies.

 

NOVÁKOVÁ, R., 2008. Mezinárodní znakový systém a šestijazyčný překladový slovník základních frází (ČZJ, DGS, ASL, BSL, PJM, MZS) [DVD]. Praha: ČKTZJ.

 

NOVÁKOVÁ, R., PEŠKOVÁ, K. Neslyšící tlumočník v pracovním týmu. [DVD]. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-23-9.

 

PEŠKOVÁ, K. Neslyšící tlumočník v pracovním týmu. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-22-2.

 

SHAW, R., 1997. Many stones to form an arch: Cooperation and consideration as the cornerstones of successful interpretation. Journal of Interpretation 1997, s. 23–38.

 

SCHEIN, J.D., CARTWRIGHT, B.E., STEWART, D.A. Sign language interpreting: exploring its art and science. 2nd ed. Boston: Allyn and Bacon, 2004, xix, 268 s. ISBN 0-205-40794-3.

 

STONE, Ch.; WEST, D., 2012. Translation, representation and the Deaf ,voiceʻ. Qualitative Research. London: University College London.

 

STEWART, D., CARTWRIGHT, B., SCHEIN, J. Sign Language Interpreting: Exploring Its Art and Science. 2. Vyd. Boston: Allyn & Bacon, 1998. 268 s. ISBN 0-205-40794-3.

 

TURNER, Graham H. Sign language interpreting: putting theory into practice. Coleford: McLean, 2002, 72 s.

 

VIAGGIO, S., 2002. The quest for optimal relevance: The need to equip students with a pragmatic compass. In: Garzone, G.; Viezzi, M., ed. Interpreting in the 21st Century: Challenges and Opportunities. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, s. 229–244.

 

WADENSJÖ, C., 2014. Interpreting as interaction. London: Routledge.

 

WIT-VAN SCHAGEN, M. de. Sign language interpreting in Europe. 3rd print. Barneveld: [S. n.], c2004, 73 s. ISBN 90-806571-1-5.

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. (31.07.2019)

Zkouška: zkouška z probrané látky prověřující orientaci v problematice prakticky i teoreticky zaměřenými otázkami a úkoly.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. (31.07.2019)

V semináři si studenti prohloubí své dosavadní tlumočnické znalosti a dovednosti. Blíže se seznámí s různými tlumočnickými modely a teoriemi. Výuka je členěna do části teoretické (50 % času) a části praktické (50 % času), přičemž obě části jsou logicky, obsahově a organizačně úzce provázány. Důraz bude kladen na tlumočení komunitní a tlumočení ve vzdělávání. A dále na specifika tlumočení odvíjející se od specifických potřeb různých klientů. Nedílnou součástí práce v semináři bude sebereflexe a průběžné hodnocení vlastních tlumočnických výkonů i tlumočnických výkonů ostatních účastníků.

Základní tematické okruhy (okruhy se vzájemně prolínají)

Část teoretická

-  Tlumočení v nejrůznějších situacích: příprava na tlumočení, komunikace s klientem před tlumočením, logistika při tlumočení, zpětná vazba a sebereflexe po tlumočení. Jazykové dovednosti tlumočníka, komunikační dovednosti tlumočníka. Zodpovědnost tlumočníka za výsledek tlumočené situace. Možnosti spolupráce s neslyšícím tlumočníkem.

-  Pracovní jazyky. Definice jazyků A, B, C (podle AIIC – Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků).

-  Tlumočnické postupy: transformace/modulace, prostředky řečové komprese a dekomprese, redundance jazyka a textu, problematika interferencí v tlumočení.

-  Různé modely procesu simultánního tlumočení. Psycholingvistické aspekty simultánního tlumočení (souběžnost řečových činností – mluvení a poslechu). Mechanismy zajištující souběžnost při simultánním tlumočení: časový posun, pravděpodobnostní prognózování, rozdělená pozornost, zpětná korektura, princip ekonomie atd.

-  Komunikační strategie v rámci výkonu profese; názorové střety při volbě komunikačního prostředku.

-  Postavení klientů – slyšících a neslyšících – v tlumočené situaci, jejich očekávání a potřeby. Etický kodex

-  Stylová rozrůzněnost projevu, přizpůsobení projevu s ohledem na konkrétní klienty (bikulturní tlumočení), způsoby získávání a aktivizování znakové zásoby pro nejrůznější typy klientů.

-  Možnosti přípravy na tlumočení a získávání podkladů pro tlumočení od klientů. Podoba přípravy od klienta slyšícího / neslyšícího s ohledem na tlumočenou situaci.

- Specifičtí klienti, obecně platná pravidla pro tlumočení: (specifika tlumočení pro děti, tlumočení pro žáky a studenty se sluchovým postižením vzdělávané ve školách hl. vzdělávacího proudu, tlumočení pro neslyšící seniory, tlumočení pro klienty se specifickými jazykovými a komunikačními nároky, tlumočení pro klienty se sníženou rozumovou schopností, tlumočení pro hluchoslepé klienty).

 

Část praktická

Různá cíleně vybraná cvičení a aktivity realizované na jednojazyčném (česko-českém) i dvoujazyčném (čeština ↔ český znakový jazyk) materiálu.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html