SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Profession of Interpreter for the Deaf A - ACN100222
Title: Profese tlumočníka pro neslyšící A
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jitka Kubištová
N//Is incompatible with: ACN300462
P//Is pre-requisite for: ACN100223
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (24.01.2020)
Předmět uvádí studenty do problematiky tlumočení a překladu pro neslyšící.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. (09.02.2019)

Předmět uvádí studenty do problematiky tlumočení a překladu pro neslyšící. Každé setkání je rozděleno na část teoretickou (v níž se studenti seznamují se základní terminologií, základními fakty atd.) a část praktickou (v níž se studenti na jednojazyčném materiálu seznamují s různými dovednostmi, jež se uplatňují v procesu tlumočení a překladu). Obě části jsou logicky, obsahově a organizačně úzce provázány.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. (09.02.2019)

Zápočet: aktivní účast v semináři (max. povolené 2 absence), průběžné plnění zadávaných úkolů, práce na semestráním projektu, seminární práce, úspěšnost v testech min. 75 %

Zkouška: zkouška z probrané látky prověřující orientaci v problematice prakticky i teoreticky zaměřenými otázkami a úkoly

Literature - Czech
Last update: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. (09.02.2019)

ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, K. Specifika tlumočení pro neslyšící. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 1 sv., 1 DVD-ROM. 61 s. ISBN 978-80-87153-59-82. 

DE WIT, M. A Comprehensive Guide to Sign Language Interpreting in Europe, 2012 edition. 100 s. EFSLI, 2012. ISBN 978-9080657144.

DINGOVÁ, N. Paměťová a jazyková cvičení pro tlumočníky. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 85 s. ISBN 978-80-87218-07-5.

KONDYSKOVÁ, E., DINGOVÁ, N. Soudní tlumočení pro neslyšící. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 77 s. ISBN 978-80-87153-51-2.

KRONUSOVÁ, M. Organizace tlumočníků v ČR a v zahraničí. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-28-4.

MÁZEROVÁ, R. Sebereflexe a sebevzdělávání v týmovém tlumočení. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 55 s. ISBN 978-80-87153-48-2.

NOVÁKOVÁ, R., PEŠKOVÁ, K. Neslyšící tlumočník v pracovním týmu. [DVD]. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-23-9.

PEŠKOVÁ, K. Neslyšící tlumočník v pracovním týmu. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-22-2.

REDLICH, K. CODA - slyšící děti neslyšících rodičů. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-02-4.

RICHTEROVÁ, K. Představy neslyšících o tlumočnických službách. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 103 s. ISBN 978-80-87153-41-3.

SELESKOVITCH, D. Interpreting for International Conferences. 2. opr. vyd.Washington: Pen and Booth, 1994. 138 s. ISBN 978-0960568635.

ŠEBKOVÁ, H. Úvod do tlumočnické profese a vzdělávací systémy tlumočníků v ČR a v zahraničí. 1. vyd.  Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 109 s. ISBN 978-80-87153-75-8.

TORÁČOVÁ, V. Tlumočení pro neslyšící a související legislativa. 1. vyd.  Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 159 s. ISBN 978-80-87218-31-0.

VESELÁ, M. Psychohygiena a relaxace pro tlumočníky znakového jazyka. 1. vyd.  Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 99 s. ISBN 978-80-87218-06-8.

ZAHUMENSKÁ, J., DINGOVÁ, N., HORÁKOVÁ, R. Specifika tlumočení ve vzdělávání. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 165 s. ISBN 978-80-87153-56-7.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. (09.02.2019)

V semináři se studenti blíže seznámí s problematikou tlumočení pro neslyšící a s otázkami souvisejícími s profesí tlumočníka pro neslyšící. Výuka je členěna do části teoretické (50 % času) a části praktické (50 % času), přičemž obě části jsou logicky, obsahově a organizačně úzce provázány.

V části teoretické budou studenti vedeni k uvědomění si specifického významu komunitního tlumočení, role tlumočníka a jeho zodpovědnosti za tlumočenou situaci. Hlouběji se seznámí s nároky kladenými na tlumočníka v konkrétních situacích, s kompetencemi nutnými pro výkon tlumočnické profese a s aspekty ovlivňujícími tlumočnický proces. Zvláštní pozornost pak bude věnována strategiím užívaným v přípravě na tlumočení. Celým seminářem budou prolínat otázky a dilemata vážící se k praktickému uplatňování etického kodexu.

V části praktické si budou studenti dále osvojovat různé postupy uplatňované v procesu tlumočení. Na autentických textech, které tematicky souvisejí s nejrůznějšími tlumočenými situacemi (tlumočení u lékaře, na úřadě, u soudu, tlumočení veřejné) budou procvičovat základní tlumočnické dovednosti - analýzu textu, parafrázování, dekódování obsahu a cíle sdělení. Převod obsahu by měl být jednojazyčný, tlumočit mezi těmito dvěma jazyky se studenti učí na textech upravených, krátkých a zjednodušených.

Základní tematické okruhy (okruhy se vzájemně prolínají, čerají z úvodního semináře, ale jdou více do hloubky)

Část teoretická

-      Osobnost tlumočníka českého znakového jazyka, nutné předpoklady pro výkon tlumočnické profese, nároky na tlumočníka.

-      Přístupy k tlumočení. Bikulturní přístup k tlumočení.

-      Nejčastější typy tlumočených situací pro neslyšícího klienta podle nejrůznějších hledisek a podmínky jejich uplatňování v praxi (komunitní tlumočení, konferenční tlumočení, soudní tlumočení, tlumočení v umělecké oblasti, tlumočení v komerční sféře).

-      Specifika komunitního tlumočení pro neslyšící, komunitní tlumočník pro neslyšící vs. interkulturní pracovník pro migranty.

-      Specifika soudního tlumočení pro neslyšící (aktuální legislativa, požadavky na tlumočníka, jmenování soudním tlumočníkem, soudní překlady, způsoby vyplácení odměn za tlumočení apod.).

-      Etický kodex, etika a etiketa tlumočníka: jednotlivé body etického kodexu, tlumočnická dilemata v nejrůznějších tlumočených situacích. Etické kodexy v ČR a v zahraniční, přístupy, pohledy.

-      Tlumočnická profese (mluvené vs. znakové jazyky): historie, obecně platná legislativa (včetně právního nároku klientů na tlumočení), povinné a následné vzdělávání tlumočníků u nás a ve světě, pracovní podmínky, apod. Ohodnocení tlumočníka za odvedenou práci. Profesní organizace tlumočníků a jejich vzdělávání u nás a v zahraničí - synchronní a diachronní přehled.

-      Logistika tlumočení.

-      Spolupráce v tlumočnickém týmu, typy týmů, principy fungování týmů.

-      Tlumočnický proces, základní komunikační model.

-      Principy fungování simultánního a konsekutivního tlumočení.

-      Pracovní jazyky. Definice jazyků A, B, C (podle AIIC - Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků).

-      Základní principy přípravy na tlumočení, průběh přípravy na tlumočení, možnosti přípravy, požadavky klienta, nároky na tlumočníka, odborná způsobilost, specifika průběhu přípravy na nejrůznější typy tlumočení: možnosti přípravy v oblasti komunitního tlumočení a tlumočení pro organizaci, veřejného tlumočení, tlumočení ve vzdělávání (ve speciálních školách, na vysokých školách, ve školách hlavního vzdělávacího proudu). Míra zodpovědnosti tlumočníka za výsledek tlumočené situace.

-      Stylová rozrůzněnost projevu, přizpůsobení projevu konkrétní situaci, způsoby aktivizování znakové zásoby jednotlivých oborů, rozšiřování terminologické zásoby. Čeština a český znakový jazyk pro tlumočníky (aktivizace slovní zásoby, tematické okruhy).

-      Problematika překladu.

 

Část praktická

Různá cíleně vybraná cvičení a aktivity realizované na jednojazyčném (česko-českém) i dvoujazyčném (čeština ↔ český znakový jazyk) materiálu.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (25.01.2020)

Kurz je určen pro studenty 2. ročníku jednoborového bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Svůj záměr navštěvovat tento kurz konzultujte prosím s dr. Hynkovou Dingovou, která posoudí dostatečnost vašich vstupních kompetencí.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html