SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Czech Language Practice 3 - ACN100219
Title: Doplňková čeština 3
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Lucie Stanovská
Pre-requisite : ACN100114
Interchangeability : ACN100151
P//Is pre-requisite for: ACN100152
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (14.09.2019)
Zvyšování a upevňování kompetencí neslyšících studentů, uživatelů českého znakového jazyka, v psané češtině (v percepci, produkci a interakci) s akcentem na morfologii.

Předmět Doplňková čeština 3 je pokračováním Doplňkové češtiny 2, přímo na něj navazuje Doplňková čeština 4. Cílem celého šestisemestrového semináře je dosažení jazykových kompetencí studentů na úrovni B2 dle SERRJ.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (14.09.2019)

Cílem předmětu Doplňková čeština 3 je zvýšit a upevnit kompetence neslyšících studentů v ČJ a dále je praktickou výukou rozvíjet.

Cílem celého šestisemestrového kurzu je dosažení jazykových kompetencí studentů na úrovni B2 dle SERRJ.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Radka Zbořilová (14.06.2016)

Zápočet:

-          aktivní účast v semináři i domácí přípravě

-          přítomnost na min. 75 % vyučovacích hodin

-          plnění průběžných úkolů, dodržování termínů odevzdání (odeslání e-mailem) úkolů

-          vedení sešitu/portfolia se studijními materiály, pracovními listy, vlastními texty a úkoly, slovní zásobou atd.

-          znalost doporučené studijní literatury

-          úspěch u průběžných testů a u testu závěrečného (min. 75%)

Literature - Czech
Last update: Mgr. Radka Zbořilová (14.06.2016)

BISCHOFOVÁ, J. - HASIL, J. - HRDLIČKA, M. - KRAMÁŘOVÁ, J. Čeština pro středně a více pokročilé. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2012, 322 s. ISBN 978-80-246-1793-0.

HRONOVÁ, K. - TURZÍKOVÁ, M. Čeština pro cizince. 2. přeprac. vyd. Plzeň: Fraus, 2004, 479 s. ISBN 80-7238-028-1.

kol. aut. O češtině. 1. vyd. Praha: Česká televize, 2007, 198 s. ISBN 978-80-85005-83-7.

KRAUS, J. Písemnosti v našem životě. 2. upr. vyd. Praha: Fortuna, 2005, 159 s. ISBN 80-716-8920-3.

MACUROVÁ, A. - HUDÁKOVÁ, A. - OTHOVÁ, M. Rozumíme česky: učebnice pro neslyšící. 1. vyd. Praha: DIVUS, 2003, 168 s. ISBN 80-867-9214-5.

NEKOVÁŘOVÁ, A. Čeština pro život 2: 15 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2012, 357 s. ISBN 978-80-87481-52-3.

NEKOVÁŘOVÁ, A. Čeština pro život: 15 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2006, 255 s. ISBN 80-869-0323-0.

Petráňová, R. Interaktivní učebnice českého jazyka pro neslyšící v českém znakovém jazyce na CD. 3. pád [CD-ROM]. Praha: Pevnost, 2005.

Petráňová, R. Interaktivní učebnice českého jazyka pro neslyšící v českém znakovém jazyce na CD. 7. pád [CD-ROM]. Praha: Pevnost, 2006.

POLÍVKOVÁ, A. Jak být in v písemném projevu: se vzorovými ukázkami. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2009, 157 s. ISBN 978-80-242-2419-0.

REŠKOVÁ, I. - PINTAROVÁ, M. Communicative Czech: intermediate Czech. 1. vyd. Jihlava: Ivana Bednářová, 1996, 195 s. ISBN 80-902-1809-1.

REŠKOVÁ, I. - PINTAROVÁ, M.: Administrativa: profesní čeština. Brno: SOZE, 2008, 165 s.

SVOZILOVÁ, N. - PROUZOVÁ, H. - JIRSOVÁ, A. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. 1. vyd. Praha: Academia, 2005, 580 s. ISBN 80-200-1310-5.

 

Běžné středoškolské a vysokoškolské učebnice češtiny, příručky, mluvnice, slovníky.

Pracovní listy vytvořené učitelem podle aktuální jazykové úrovně a studijních potřeb frekventantů předmětu.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Radka Zbořilová (14.06.2016)

Morfologie: V průběžném rozvíjení jazykových a komunikačních kompetencí neslyšících studentů se výuka zaměřuje na otázky morfologické. Studenti se seznámí - na pozadí stavby českého znakového jazyka - se základními okruhy morfologie češtiny (zvl. ohebné vs. neohebné slovní druhy, gramatický vs. lexikální význam). Výklady a procvičování se soustředí na pochopení gramatických kategorií jmen, zvl. jmenný rod a pád (se zřetelem k jeho sémantice) a na užívání českých substantiv (i se zřetelem k jejich funkci ve větě).

Lexikologie: Uvědomování si slovotvorných principů, příbuznosti slov, samostatné rozšiřování si slovní zásoby (synonyma, antonyma); vždy v souvislosti s probíraným a procvičovaným tématem, čteným či produkovaným textem.

Syntax: Uvědomování si syntaktických vztahů ve větě; vždy v souvislosti s probíraným a procvičovaným tématem, čteným či produkovaným textem; uvědomování si propojení morfologie a syntaxe (slovní druhy / větné členy, valence, slovosled)

Studenti jsou seznámeni se základními principy českého slovosledu (aktuální větné členění, gramatická pravidla, rytmické faktory / významové celky a pozice ve větě).

Stylistika: Studenti dále probírají různé funkční styly, se zaměřením na styl administrativní. Pravidelnou součástí výuky je četba s porozuměním a vlastní produkce stylisticky různorodých textů (včetně následných korektur a reflexe vlastních chyb).

V průběhu výuky se studenti seznamují s rozdíly mezi spisovnou a nespisovnou češtinou; náležitá pozornost je věnována také frazeologii a nepřímým/obrazným pojmenováním - vždy v souvislosti s aktuálně probíraným tématem.

Komunikačním jazykem celého předmětu Doplňková čeština 1-6 je český znakový jazyk a psaná čeština. Část výuky je možné vést formou e-learningu.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (14.09.2019)

Předmět je povinný pro neslyšící studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících, pro něž je primárním jazykem český znakový jazyk. Neslyšící studenti jiných oborů FF či fakult UK, pro něž je primárním jazykem český znakový jazyk, mohou kurz navštěvovat jako volitelný seminář (po dohodě s vyučující). Studenti PedF navíc musí svůj záměr navštěvovat tento předmět konzultovat se svou fakultní konktaktní osobou pro studenty se spec. potřebami.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html