SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Czech Sign Language 5 - ACN100217
Title: Český znakový jazyk 5
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech Sign Language
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Radka Nováková
Teacher(s): Bc. Milan Fritz
Pre-requisite : ACN100148
Interchangeability : ACN100149
P//Is pre-requisite for: ACN100150
Annotation - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (14.09.2019)
Předmět Český znakový jazyk 5 přímo navazuje na předmět Český znakový jazyk 4; na předmět Český znakový jazyk V dále navazuje předmět Český znakový 6. Cílem celého šestisemestrálního semináře je dosažení jazykových kompetencí studentů odpovídajících přibližně úrovni B1 dle SERRJ.

Aim of the course - Czech Sign Language
Last update: NOVAR8AF (29.06.2017)

V opoře o dosavadní praktickou znalost českého znakového jazyka a teoretické znalosti o komunikaci Neslyšících dále zlepšovat své řečové a komunikační dovednosti v přímém kontaktu s neslyšícími mluvčími.

Course completion requirements - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (14.09.2019)

Aktivní účast v semináři (účast min. 75 %), plnění průběžně zadávaných úkolů, písemný zápočtový test (min. úspěšnost 75 %). Účast na min. třech různých akcích kulturní a jazykové minority Neslyšících (např. v klubu Neslyšících, na plese Neslyšících; ne tlumočené divadelní představení) + potvrzení o návštěvě (potvrzené organizátorem) a videozpráva o návštěvě v ČZJ – ODEVZDAT 3 PRAC.DNY PŘED PÍSEMNÝM ZÁPOČTOVÝM TESTEM

Videokamera je k dispozici na FF UK u vyučující L. Sedlačkové Půlpánové. Pravidla půjčování kamery viz webové stránky ÚJKN: https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/studium/pujcovani-zaznamove-techniky/.

Literature - Czech Sign Language
Last update: NOVAR8AF (29.06.2017)

BURIANOVÁ, H., JURÁŠKOVÁ, A. Červená Karkulka - čtení a hraní. [CD-ROM] Brno: Labyrint, 2004.

Český znakový jazyk pro pedagogy českých neslyšících I., II., III. [DVD-ROM] Praha: JC Ulita, 2011. ISBN 978-80-87526-00-2.

HAY, I. Vlastní jména místní v českém znakovém jazyce. Znaky větších měst České republiky a hlavních měst v Evropě. Diplomová práce. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2010.

HEJLOVÁ, L. Motivovanost vybraných toponym města Prahy v českém znakovém jazyce.Bakalářská práce. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2011.

KASTNEROVÁ, E. Pražské památky v kultuře českých neslyšících a jejich pojmenování v českém znakovém jazyce.Bakalářská práce. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2011.

LANGER, J. a kol. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast vlastivědy. [DVD-ROM] Praha: Fortuna, 2007. ISBN 978-80-7373-019-2.

LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast biologie člověka a zdravověda. [CD-ROM] Praha: Fortuna, 2008. ISBN 978-80-7373-041-3.

Langer, J., Ptáček, V., Dvořák, K. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk 1., 2., 3., 4. [CD-ROM] Olomouc: PedF Univerzity Palackého v Olomouci, 2004. ISBN 80-244-0846-5.

MACUROVÁ, A., VYSUČEK, P. Slovní zásoba a terminologie českého znakového jazyka. Speciální pedagogika, roč. 18, 2008, s. 138-148. ISSN1211-2720.

Moje první pohádky v českém znakovém jazyce a v češtině. [CD-ROM]. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2010.

MOTEJZÍKOVÁ, J. Simultánnost v českém znakovém jazyce. Diplomová práce. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2005.

NOVÁKOVÁ, R. a kol. Multimediální cvičebnice pro kurz český znakový jazyk. [DVD]. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2011.

Po českých hradech a zámcích s průvodcem v českém znakovém jazyce. [DVD-ROM] Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2010.

POTMĚŠIL, M. a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N. Praha: Fortuna, 2002. ISBN: 80-7168-800-2.

POTMĚŠIL, M a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka 0-Ž. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-917-3.

POTMĚŠIL, M a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka: doplněk 0-Ž. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-946-7.

PTÁČEK, A. Humor neslyšících. [DVD] 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-06-2.

PŮLPANOVÁ, L. (ed.) Dívej se, povídám… Texty od Neslyšících, pro Neslyšící, o Neslyšících.  1. vyd. Praha: ČUN, 2006.

SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika - český jazyk x český znakový jazyk. 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-07-9.

ŠŮCHOVÁ, L. a kol. Slovník český jazyk - český znakový jazyk: Školská jazykovědná terminologie pro 1. a 2. stupeň základních škol. [CD-ROM] Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2007.

TETAUEROVÁ, I. Vlastní jména místní v českém znakovém jazyce.Bakalářská práce. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2008.

TUČKOVÁ, D. Deixe a prostor v českém znakovém jazyce. Bakalářská práce. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2011.

VYSUČEK, P. Specifické znaky v českém znakovém jazyce. [DVD]. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-55-0.

 

Další literatura dle zadání vyučujícího předmětu.

Syllabus - Czech Sign Language
Last update: NOVAR8AF (29.06.2017)

V semináři jsou prohlubovány znalosti studentů o komunikaci Neslyšících a o českém znakovém jazyce. V návaznosti na výuku předchozích semestrů jsou rozvíjeny produkční a percepční schopnosti studentů, kteří jsou schopni se souvisle vyjadřovat v českém znakovém jazyce v delších promluvách a porozumět delšímu projevu v českém znakovém jazyce. Důraz je kladen na zlepšování komunikačních dovedností v přímém kontaktu s neslyšícími mluvčími.

 

Výuka bude probíhat přímo v českém znakovém jazyce (bez výchozího nebo zprostředkujícího českého jazyka). Projev každého studenta v českém znakovém jazyce bude min. jedenkrát za semestr zaznamenán a následně analyzován.

 

Při práci v semináři je pozornost průběžně zaměřena na dva základní okruhy (v nichž jsou zároveň upevňovány a prohlubovány dosud nabyté dovednosti a znalosti):

1.        Jazykové a komunikační jevy:

a)       nemanuální prostředky

b)       simultánní konstrukce

c)       perspektiva pozorovatele x perspektiva účastníka

d)       střídání rolí

e)       predikátové klasifikátory

f)        výstavba souvislého textu

2.        Slovní zásoba/tematické okruhy:

a)         Filmy (typy filmu, stručné vyprávění o filmu, kino x TV x DVD…)

b)         Praha a ostatní města v ČR (popis města a jejich příběhy…)

c)         Dobré a špatné životní zážitky

d)         Pohádky (tradiční pohádky, stručné vyprávění o svém oblíbené pohádky)

e)         Slovní zásoba z oblasti - informatiky, zeměpis a přírodopis

Entry requirements - Czech Sign Language
Last update: NOVAR8AF (29.06.2017)

Předmět je určen pouze pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html