Introduction to Interpreting - ACN100213
Title: Úvod do tlumočení
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
N//Is incompatible with: ACN300447
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (18.09.2019)
Předmět uvádí studenty do problematiky tlumočení a překladu pro neslyšící a připravuje je jednak na případnou tlumočnickou výuku, jednak na schopnost spolupracovat s tlumočníky českého znakového jazyka i v nejrůznějších netlumočnických pozicích.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (18.09.2019)

Uvést studenty do problematiky tlumočení a překladu pro neslyšící.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. (31.07.2019)

Aktivní účast v semináři (povolené jsou max. 2 absence), průběžné plnění zadávaných úkolů, účast na semestrálním projektu, úspěšnost v testu (teoreticko-praktickém) min. 75 %.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. (31.07.2019)

BADDELEY, A. D., 1999. Vaše paměť. 1. vyd. Brno: Jota.

BADDELEY, A. D., 2003. Working Memory and Language: an overview. Journal of Communication Disorders 36, s. 189–208.

ČEŇKOVÁ, I., 1980. Shody a rozdíly mezi překladatelským a tlumočnickým procesem. Rigorózní práce. Praha: FF UK.

ČEŇKOVÁ, I., 1988. Teoretické aspekty simultánního tlumočení. Praha: Karolinum. 209 s.

ČEŇKOVÁ, I. Úvod do teorie tlumočení. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.101 s. ISBN 978-80-87153-74-1.

ČERVINKA, R., 2008. Představy neslyšících o tlumočnických službách [DVD]. 1. vyd. Praha: ČKTZJ.

ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, K. Specifika tlumočení pro neslyšící. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 1 sv., 1 DVD-ROM. 61 s. ISBN 978-80-87153-59-82.

DEMLOVÁ, E., 2003. Sociolingvistické, psycholingvistické a kulturologické problémy výzkumu a výuky tlumočníků a překladatelů. In: Lingua et communicatio in sphaera mercatuturae. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 37–53.

DINGOVÁ, N. Paměťová a jazyková cvičení pro tlumočníky. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 85 s. ISBN 978-80-87218-07-5.

FRISHBERG, N.: Interpreting: An Introdution. Washington: RID, 1990. 249 s. ISBN 0916883078.

HUMPREY, J., ALCORN, B.: So You Want to Be an Interpreter: An Introduction to Sign Language Interpreting. Washington: H & H Pub Co, 2001. 423 s. ISBN 978-0964036772.

HUMPREYS, L.: The Professional Sign Language Interpreter's Handbook. 3. opr. vyd. Washington: Sign Language Interpreting Media, 2007. 328 s. ISBN-13: 978-0972416122

KNITTLOVÁ, D.; GRYGOVÁ, B.; ZEHNALOVÁ, J., 2010. Překlad a překládání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta.

KOSINOVÁ, B. Rady pro tlumočníky znakového jazyka. Seriózní a zábavný průvodce tlumočníka do kapsy. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 91 s. ISBN 978-80-87218-36-5.

LEVÝ, J., 2012. Umění překladu. Praha: Apostrof.

METZGER, M. A., 1995. The paradox of neutrality: a comparison of interpreters' goals with the reality of interactive discourse. Georgetown Uni.

MÜGLOVÁ, D., 2013. Komunikace – tlumočení – překlad aneb Proč spadla Babylónská věž. Nitra: Enigma publishing.

QUIGLEY, S. P.; YOUNGS, J. P., 1965. Interpreting for deaf people. US department of Health, Education and Welfare.

RICCARDI, A., 1998. Interpreting strategies and creativity. Benjamins Translation Library 27, s. 171–180.

RICHTEROVÁ, K. Představy neslyšících o tlumočnických službách. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 103 s. ISBN 978-80-87153-41-3.

SOLOW, S. N.: Sign language interpreting: a basic resource book. Washington: NAD, 1981. 107 s. ISBN 978-0913072448.

ŠEBKOVÁ, H. Úvod do tlumočnické profese a vzdělávací systémy tlumočníků v ČR a v zahraničí. 1. vyd.  Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 109 s. ISBN 978-80-87153-75-8.

VILIKOVSKÝ, J., 2002. Překlad jako tvorba. Praha: Ivo Železný.

 

Ke kurzu je založen kurz v Moodlu (www.dl1.cuni.cz), kde jsou průběžně vyvěšovány aktuální informace, další studijní texty a pokyny pro práci v kurzu.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. (26.09.2019)

Předmět uvádí studenty do problematiky tlumočení a překladu pro neslyšící. Každé setkání je rozděleno na část teoretickou (v níž se studenti seznamují se základní terminologií, základními fakty z oblasti tlumočení atd.) a část praktickou (v níž se studenti zpracovávají otázky a úkoly související s profesí tlumočníka, jeho zázemím, požadavky a nároky na jeho tlumočnický výkon). Obě části jsou logicky, obsahově a organizačně úzce provázány.

 

Základní tematické okruhy (okruhy se vzájemně prolínají)

Část teoretická

-         Tlumočení jako profese. Tlumočník vs. osoba, která v určité situaci tlumočí.

-         Osobnost tlumočníka.

-         Základní terminologie (včetně termínů neslyšící tlumočník, relay tlumočník, CODA tlumočník…).

-         Tlumočení vs. překlad, tlumočník vs. překladatel.

-         Znalosti, dovednosti a kompetence tlumočníka vs. znalosti, dovednosti a kompetence překladatele. Pracovní jazyky tlumočníka.

-         Simultánní vs. konsekutivní tlumočení.

-         Tlumočení mluvených vs. znakových jazyků atd.

-         Specifika komunity neslyšících – ve vztahu k profesi tlumočníka. Neslyšící klienti a jejich potřeby a specifika – ve vztahu k profesi tlumočníka.

-         Legislativa související s tlumočením pro neslyšící v kontrastu s legislativou upravující tlumočení jazyků mluvených.

-         Přístupy k tlumočení pro neslyšící v kontrastu s přístupy k tlumočení jazyků mluvených.

-         Situace tlumočené pro neslyšící a jejich specifika v kontrastu s tlumočením jazyků mluvených.

-         Tlumočení a překlad mluvených vs. znakových jazyků – historie a současnost.

-         Tlumočení a etický kodex/etické kodexy.

-         Typy tlumočení podle nejrůznějších hledisek: komunitní tlumočení, tlumočení ve vzdělávání, veřejné tlumočení, tlumočení v kulturní/umělecké oblasti, tlumočení u soudu aj.

-         Profesní organizace tlumočníků (mluvených vs. znakových jazyků) u nás a v zahraničí.

-         Vzdělávání tlumočníků (mluvených vs. znakových jazyků) u nás a v zahraničí.

-         Formy zpřístupnění projevu proneseného v češtině neslyšícím klientům: škála simultánní přepis – znakovaná čeština – český znakový jazyk.

 

Část praktická

-        Analýza výchozího sdělení. Syntéza cílového sdělení.

-        Identifikace obsahu sdělení, jeho deverbalizace a opětovné převedení do jazykového sdělení. Obsahové posuny.

-        Paměť.

-        Pozornost.

-        Pohotovost.

Pracuje se s texty různých žánrově-stylistických útvarů; důraz je kladen na porozumění, interpretaci smyslu, funkčně stylistickou identifikaci a následnou interpretaci sémantických, stylistických a pragmatických složek projevu.