SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Communication approaches in the Deaf education - ACN100212
Title: Komunikační přístupy ve vzdělávání neslyšících
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
N//Is incompatible with: ACN300445
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (19.09.2019)
Monolingvální a monokulturní, bilingvální a bikulturní přístupy ve vzdělávání N/neslyšících a tzv. totální komunikace.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (19.09.2019)

Cílem předmětu je jednak pochopení principů, východisek a cílů monolingválních a monokulturních vs. bilingválních a bikulturních přístupů ve vzdělávání N/neslyšících a tzv. totální komunikace, jednak pochopení vztahů mezi pohledy na hluchotu, přístupy ke vzdělávání, metodami a systémy vzdělávání N/neslyšících (v současnosti i v minulosti, u nás i v zahraničí).

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (21.09.2018)

Aktivní účast na semináři, 75% přítomnost na exkurzích a seminářích, průběžné plnění zadávaných úkolů, diskuse nad seznamem přečtené literatury, úspěch u zápočtového testu (jeho součástí je i diskuse nad testem; test se odevzdává a diskuse nad ním probíhá ve zkouškovém období, tzn. student má na splnění této části atestace tři pokusy, k nimž se zapisuje v SIS).

Literature - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (22.06.2016)

Vybraná doporučená literatura:

BERKE, J. Communication - Total Communication. [on-line; cit. 2014-07-10]. Poslední aktualizace 29. 4. 2014. Dostupné z www: <http://deafness.about.com/cs/communication/a/totalcomm.htm>.

EVANS, L. Totální komunikace. Struktura a strategie. Hradec Králové: Pedagogické centrum, 2001.

FREEMAN, R. D., CARBIN, C. F., BOESE, R. J. Tvé dítě neslyší? Praha: FRPSP, 1991.

GREGORY, S. a kol. (eds) Problémy vzdělávání sluchově postižených. Praha: UK, 2001.

GUNTER, K. B. Bilingvální vyučování neslyšících žáků základní školy. Praha: MŠMT, 2000.

HEVIER D. a kol. Päť prštekov na ruke. Obrázková kniha posunkovej reči pre najmenšie deti s poruchami sluchu. Bratislava: Buvik, 1994.

HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha, Septima, 2005.

HUDÁKOVÁ, A. (ed.) Neslyšící pedagogové1. pololetí školního roku 2011/2012. Přehled. Praha: FF UK, Ústav jazyků a komunikace neslyšících, 2012. [text, na kterém se podílelo 12 studentů oboru Čeština v komunikaci neslyšících, připraven k publikaci ve formě digitálního dokumentu na webu http://ujkn.ff.cuni.cz]

HUDÁKOVÁ, A. Bilingvismus z pohledu rodičů. InfoZpravodaj, 2001, roč. 9, č. 4, s. 7-9.

HUDÁKOVÁ, A. Milánský kongres: podrobnosti, souvislosti. InfoZpravodaj - Magazín informačního centra o hluchotě, 2012, roč. 20, č. 3, s. 7-10.

HUDÁKOVÁ, A. Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu. [Disertační práce] Praha: UK, 2008. [obhájeno 19. 3. 2009; připraveno k tisku]

HUEBNER, T., DAVIS, K. (eds) Sociopolitical Perspectives on Language Policy and Planning in the USA. San Jose: San Chose State University, 1999.

CHVÁTALOVÁ, P. Několik poznámek k uplatnění neslyšících pedagogů v procesu bilingvální výchovy a vzdělávání neslyšících žáků. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2-3, s. 234-236.

JABŮREK, J. Bilingvální vzdělávání se zaměřením na čtení a psaní. Z konference učitelů ve švédském Örebro. InfoZpravodaj, 1999, roč. 7, č. 4, s. 10-14.

JABŮREK, J. Bilingvální vzdělávání ve Finsku. InfoZpravodaj, 1998, roč. 6, č. 4, s. 4-7.

JABŮREK, J. Průběžná zpráva o hamburském bilingválním školním experimentu. InfoZpravodaj, 1999, roč. 7, č. 4, s. 10-14.

JABŮREK, J. Průvodce bilingvismem pro rodiče a učitele. InfoZpravodaj, 1998, roč. 6, č. 2. s, 16-17.

JABŮREK, J. První zkušenosti s bilingválním vyučováním v Rakousku. InfoZpravodaj, 1998, roč. 6, č. 4, s. 17-19.

JABŮREK, J. Bilingvální vzdělávání neslyšících. Praha: Septima, 1998.

JANEBOVÁ, E. a kol. Interkulturní komunikace ve škole. Praha: Fortuna, 2010.

KASTNEROVÁ, E. Pohled slyšících vedoucích pracovníků na zaměstnávání neslyšících pedagogů na školách pro sluchově postižené. [Bakalářská práce] Olomouc: UPOL, 2015.

KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. Praha: UK, 2001.

KŘUPALOVÁ, M. Je znakový jazyk pro neslyšící nenahraditelný? Děti a my, 2001, roč. 31, č. 1, s. 39. [reakce na rozhovor s A. Hudákovou Dvořáková, A. Znakový jazyk je pro neslyšící nenahraditelný. Děti a my. 2000, roč. 30, č. 4, s. 37].

KVASNIČKOVÁ, J. Vysokoškolské vzdělávání budoucích pedagogů dětí a žáků s vadou sluchu v ČR - popis aktuálního stavu. [Bakalářská práce] Praha: UK, 2013.

LANE, H. Pod maskou benevolence. Praha: Karolinum, 2013.

LANE, H. When the Mind Hears: A History of the Deaf. Suffolk: Richard Clay Ltd., 1984.

LEONHARDT, A. Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Bratislav: Sapientia, 2001.

MACUROVÁ, A. Baker, C. Základ bilingválního vzdělávání a bilingvismus. [recenze] Speciální pedagogika, 1998a, roč. 8, č. 2, s. 52-54.

MACUROVÁ, A. Bilingvální vzdělávání neslyšících: pro a proti. Speciální pedagogika, 1994a, roč. 4, č. 5, s. 12-19.

MÁZEROVÁ, R. Kultura komunity neslyšících v České republice (Nástin historie komunity neslyšících do roku 1938). Budapešť: Open Society Institute, 1999. Dostupné z www: <http://deafness.about.com/cs/communication/a/totalcomm.htm>.http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001035/01/36.pdf>.

NAJMANOVÁ, M. Variabilita komunikačních strategií učitelů v ZŠ pro SP, které se hlásí k filozofii totální komunikace. [Bakalářská práce] Praha: ÚČJTK FF UK, 2004.

NOVÁKOVÁ, M. Bilingvální vzdělávání neslyšících u nás - popis současné situace. [Bakalářská práce] Praha: UK, 2013.

O totální komunikaci I. [Příloha časopisu Gong, svazek 5] 1987.

O totální komunikaci II. [Příloha časopisu Gong, svazek 7] 1988.

O totální komunikaci III. [Příloha časopisu Gong, svazek 8] 1988.

PÁNEK, P. Komunikace učitelů ve středních školách pro sluchově postižené v ČR. [Diplomová práce] Praha: UK, 2014.

POTMĚŠIL, M., HRONOVÁ, A. Pohledy na způsoby komunikace ve vzdělávání sluchově postižených. Speciální pedagogika, 2001, roč. 11, č. 2, s. 76-90.

POUL, J. A. van Uden o vyučování čtení ve škole pro neslyšící. Otázky defektologie, 1972-73, roč. 15, č. 2, s. 64-67.

POUL, J. Výchova a vzdělávání na školách pro neslyšících. In Sovák, M. a kol. Logopedie: Metodika a didaktika. Praha: SPN, 1987, s. 94-141.

POUL, J. Vývoj metod výchovy a vzdělávání neslyšících. In Sovák, M. a kol. Logopedie: Metodika a didaktika. Praha: SPN, 1987, s. 60-90.

PULDA, M. Totální komunikace. Gong, 1981, roč. 15, č. 10, s. 146-147.

SALZMANN, Z. Jazyk, kultura a společnost. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1997.

SCHMIDTOVÁ, M. Orálne a auditívno-verbálne prístupy vo vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím. Bratislava, Mabag, 2009.

SKUTNABB-KANGAS, T. Linguistic Genocide. In Shelton, Dinah (ed.). Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity, 3 vols. New York: Macmillan Reference USA, 2003, p. 653-654. Dostupné z www: <http://www.enotes.com/genocide-encyclopedia/linguistic-genocide>.

SKUTNABB-KANGAS, T. Bilingual education and Sign language as the mother tongue of Deaf children. In Japan Deaf Children and Parents Association (ed.) Deaf Children Grow Bilingually. Tokyo: Seikatsu-shoin, 2008, p. 35-77.

SKUTNABB-KANGAS, T. Bilingualism or Not: The Education of Minorities. Clevedon, 1984.

SKUTNABB-KANGAS, T. Linguistic Human Rights: a Prerequisite for Bilingualism. In Ahlgren, Inger & Hyltenstam, Kenneth (eds). Bilingualism in Deaf Education, International Studies on Sign Language and Communication of the Deaf, vol. 27, Hamburg: Signum, 1994, p. 139-159.

SKUTNABB-KANGAS, T., AIKIO-PUOSKARI, U. Exclusion or inclusion - linguistic human rights for a linguistic minority, the Deaf Sign language users, and an indigenous people, the Saami. In Lee, Philip (ed.) Many voices, one vision: The Right to Communicate in Practice. Penang, Malaysia: Southbound & London, 2003, p. 59-88. Dostupné z www: <http://www.deafzone.ch/article/action/view/content_id/11868/>.

SOVÁK, M. Nárys speciální pedagogiky. Praha: SPN, 1986.

STOKOE, W.C. Sign Language Structure: An Outline of the Visual Communication Systems of the American Deaf. [on-line; cit. 2014-07-10]. Dostupné z www: <http://jdsde.oxfordjournals.org/content/10/1/3.full.pdf>.

ŠTEJGERLE, L. Orálna a posunková reč z hľadiska sociálnej komunikácie a integrácie. In MIKLA, A. Orálna reč a vzdelávanie nepočujúcich. Bratislava: SPN, 1989, s. 190-195.UDEN, van A. Diferenciačný a sociálno-integračný prístup v starostlivosti o nepočujúce deti. In Mikla, A. a kol. Orálna reč a vzdelávanie nepočujúcich. Bratislava: SPN, 1989, s. 202-209.

TARCSIOVÁ, D. Komunikačný systém sluchovo postihnutých a spôsoby prekonávania ich komunikačnej bariéry. Bratislava: Sapientia, 2005.

TOLLEFSON, J. Planning Language, Planning Inequality. New York: Longman, 1991.

UDEN, van A. Diferenciačný a sociálno-integračný prístup v starostlivosti o nepočujúce deti. In Mikla, A. a kol. Orálna reč a vzdelávanie nepočujúcich. Bratislava: SPN, 1989, s. 202-209.

ZVONEK, A. Sluchově postižený pedagog. [Diplomová práce] Brno: PedF MU, 2001.

 

 

Další zdroje informací: Webové stránky škol pro sluchově postižené, články, studentské práce (zejm. bakalářské, diplomové a disertační), legislativní normy související s probíranými tématy, časopisy (zejm. Gong, Infozpravodaj/Dětský sluch, Speciální pedagogika, Sign Language Studies, Sign Language & Linguistics nebo American Annals of the Deaf, Journal of Deaf Studies and Education) aj. 

 

Ke kurzu je založen kurz v Moodlu (www.dl1.cuni.cz), kde jsou průběžně vyvěšovány aktuální informace, další studijní texty a pokyny pro práci v kurzu.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (24.10.2019)

Předmět navazuje na většinu oborových předmětů vyučovaných v prvním ročníku bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících (zejm. na předmět Výchova a vzdělávání neslyšících), jiné oborové předměty uvozuje (zejm. předměty sdružené v Pedagogickém modulu). 

V semináři jsou v širokém kontextu prezentovány různé komunikační přístupy užívané ve vzdělávání N/neslyšících. Na základě kritické práce s texty si studenti ujasňují vztahy a souvislosti mezi celkovým (filozofickým) nahlížením na N/neslyšící (hluchotu), volbou a kombinací komunikačních a vzdělávacích metod/systémů a komunikačních kódů (mluvená čeština, psaná čeština, znakovaná čeština, český znakový jazyk, vizualizovaná čeština...) a vzdělávacími (a v přímé návaznosti na to i společenskými) možnostmi a perspektivami takto vzdělávaných neslyšících dětí - a to jak současnosti, tak v historickém rámci, u nás i v zahraničí.

Součástí předmětu jsou exkurze do škol pro sluchově postižené preferujících různé komunikační přístupy a jejich následná reflexe. Obvyklé exkurze - většinou jedna až dvě exkurze do některých ze škol zaměřujících se na vzdělávání N/neslyšících v České republice.

Terníny exkurzí:

- 25. 10. 2019, 8.00: http://www.vymolova.cz/

- 11. 11. 2019: odjezd vlaku z hl. nádraží v Praze 6.02: http://www.sluchpostcb.cz/

 

Základní tematické okruhy (okruhy se vzájemně prolínají)

- Monolingvální a monokulturní přístupy ke vzdělávání neslyšících

- Bilingvální a bikulturní přístupy ke vzdělávání Neslyšících

- Totální komunikace ve vzdělávání N/neslyšících: filozofie a metoda

- Oralismus/oralismy

- Etnocentrismus; paradigma deficitu

- Pohledy na hluchotu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html