SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Written Czech of the Czech Deaf - ACN100210
Title: Psaná čeština českých neslyšících
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Klára Richterová
Teacher(s): PhDr. Klára Richterová
N//Is incompatible with: ACN300443
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (24.01.2020)
Základní informace o problémech gramotnosti českých neslyšících.
Aim of the course - Czech
Last update: RICHK9AF (11.01.2017)

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními aspekty problematiky psané češtiny českých neslyšících.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Klára Richterová (31.01.2019)

Aktivní práce v semináři, průběžná četba zadávané literatury, plnění zadávaných úkolů, sběr a zpracování materiálu psané češtiny neslyšících, závěrečná písemná zkouška (min. úspěšnost 70 %).

Literature - Czech
Last update: RICHK9AF (11.01.2017)

Povinná literatura:

MACUROVÁ, A.: ... protože já bavím spolu vypravovat (Komunikace v dopisech českých neslyšících). Slovo a slovesnost, 1995, 56, č. 1, s. 23-33. ISSN 0037-7031.

MACUROVÁ, A.: Naše řeč? Naše řeč, 1998, 81, č. 4, 179-188. ISSN 0027-8203.

MACUROVÁ, A.: Cesty k rozumění? In: Jana Raclavská – Mieczysław Balowski (vědecká redakce), Pocta Evě Mrhačové. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity 2006, s. 139–146.

MACUROVÁ, A.: Lingvistika a cesty ke gramotnosti neslyšících. Speciální pedagogika, 2007, 17, č. 1-2, s. 49-61. ISSN 1211-2720.

MACUROVÁ, A.: Jiní cizinci. In: Jiří Hasil – Milan Hrdlička (eds.), Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka. Praha : Karolinum 2011, s. 311–318.

MACUROVÁ, A.; HÁNKOVÁ, D.: Chyby v psané češtině českých neslyšících. Speciální pedagogika, 2011, 21, č. 3, s. 178-190.  ISSN 1211-2720.

MACUROVÁ, A.: Na výuku psané češtiny (i) kontrastivně? In: Anna Cícha Hronová – Radka Zbořilová (eds.), Čeština ve výuce neslyšících – elektronický sborník: soubor článků sebraných k příležitosti ukončení lektorského kurzu pro pedagogy. Praha: SŠ, ZŠ, MŠ pro SP, Výmolova – Jazykové centrum Ulita 2011, s. 15–19.

POLÁKOVÁ, M.: Čtení s porozuměním a čeští neslyšící. Speciální pedagogika, 2001, 11, č. 4, s. 207-219. ISSN 1211-2720.

ŠEBESTA, K.: Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha : Karolinum, 1999, s. 59-112. ISBN 80-7184-711-9.

ZÝKOVÁ, M.: Sloveso v psané češtině neslyšící mládeže. Speciální pedagogika 1997, 7, č. 3, s. 16-25. ISSN 1211-2720.

 

Další doporučená literatura:

ANDERSON, J.: Deaf Student Mis-Writing, Teacher Mis-Reading English Education and the Deaf College Student. Burtonsville, MD : Linstok Press, 1993.

CORDER, S. P.: The significance of learner’s errors. International Review of Applied Linguistics. Harmondsworth : Penguin, 1967, s. 161-170.

GROSJEAN, F.: Bilingualism, biculturalism, and deafness. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 13, 2010, n. 2, 133-145.

POLÁKOVÁ, M.: Čtení s porozuměním? (Čeští neslyšící a české texty). [Diplomová práce] Praha : FF UK, 2000.

QUIGLEY, S. P.; PAUL, P. V.: Language and Deafness. San Diego, CA : College-Hill Press : 1984.

RACKOVÁ, M.: České sloveso v psaných projevech českých neslyšících. [Diplomová práce] Praha : FF UK, 1996.

SALZMANN, Z.: Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Praha : ÚEF AV ČR 1997, s. 125-139, 173-185.

ŠEBESTA, K.; ŠKODOVÁ, S. a kol.: Čeština - cílový jazyk a korpusy. Liberec : TU, 2012. 

YULE, G. The Study of Language. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1996 (2. vyd.).

+ další literatura bude doporučena v průběhu kurzu

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Klára Richterová (05.02.2019)

Seminář se zaměřuje na specifické rysy jednoho typu komunikace českých neslyšících, a to na produkci a recepci česky psaných textů. Východiskem je jazyková situace neslyšící populace (znakový jazyk, resp. čeština jako první jazyk vs. rané bezjazyčí), vztahy českého znakového jazyka, češtiny a tzv. znakované češtiny a pozice češtiny jako druhého jazyka (problematika interjazyka, jazyková chyba a jazyková správnost, typy transferů, zvl. interference). Na základě analýzy produkce a recepce konkrétních textů je budována představa o komunikační kompetenci neslyšících v psané češtině (gramatická kompetence, komunikační a pragmatická kompetence). Specifika komunikace českých neslyšících v psané češtině jsou usouvztažněna s širšími specifiky kulturními (slyšící většina vs. neslyšící menšina) a vztažena k rámci etnografie komunikace.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (24.01.2020)

Kurz je určen pro studenty jednoborového bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html