SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Issue of Education of the Deaf - ACN100208
Title: Výchova a vzdělávání neslyšících
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2015
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jana Servusová
N//Is incompatible with: ACN300441
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (24.01.2020)
Vzdělávání neslyšících dětí, žáků a studentů (obecně dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením) v ČR - aktuální situace, s ohledem na historický a mezinárodní kontext.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (31.01.2020)

Cílem kurzu je jednak pochopit zásadní vliv vzdělávání a jeho organizace na život neslyšících lidí jako jednotlivců a na život komunity Neslyšících jako celku (nejen v současnosti a nejen u nás), jednak zorientovat se v současném systému vzdělávání neslyšících dětí, žáků a studentů (dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením) u nás.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (01.02.2019)

Zápočet: aktivní účast v semináři a na exkurzích (účast min. 75 %), plnění průběžně zadávaných úkolů, úspěch u zápočtového testu.

Zkouška: Rozprava nad seznamem prostudované literatury. Níže uvedený seznam literatury jsou pouze orientační. Ke zkoušce je nutno prostudovat min. dvě cizojazyčné publikace, dvě publikace vydané před r. 1948, dvě publikace vydané v letech 1949–1989, dvě publikace vydané po r. 1989 a dále min. deset článků (z toho alespoň dva elektronické). Vše dle vlastního výběru, ale se vztahem k obsahu předmětu.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (31.01.2020)

Vybraná doporučená literatura (seznam je pouze orientační, jeho cílem je studenta nasměrovat při vlastním výběru studijní literatury):

ČERNÝ, V. Historický vývoj vzdělání a výchovy hluchoněmých. České Budějovice, Svaz spolků učitelů hluchoněmých, 1934.

EDWARDS, A. R. Words Made Flesh: Nineteenth-Century Deaf Education and the Growth of Deaf Culture (History of Disability). New York: NYU Press, 2014.

FULKA, J. Když ruce mluví. Gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení. Praha: FF UK, 2017.

GREGORY, S. a kol. (eds) Problémy vzdělávání sluchově postižených. Praha: UK, 2001.

HÁDKOVÁ, K., ŠIŠKA, J., ZHANG XIUYANG. Komparace přístupů uplatňovaných ve vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením v Číně, Nizozemí a Velké Británii. Speciální pedagogika, roč. 17, 2007, č. 4, s. 249-261.

HORÁKOVÁ, R. Sluchové postižení. Úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012.

HRUBÝ. J. Úvod do výchovy a vzdělávání sluchově postižených: Část 1. [DVD ROM] Praha: Tiché učení, 2011.

HRUBÝ. J. Úvod do výchovy a vzdělávání sluchově postižených: Část 1. Praha: Tiché učení, 2011.

HUDÁKOVÁ, A. (ed.) Neslyšící pedagogové1. pololetí školního roku 2011/2012. Přehled. Praha: FF UK, Ústav jazyků a komunikace neslyšících, 2012. [text, na kterém se podílelo 12 studentů oboru Čeština v komunikaci neslyšících, připraven k publikaci ve formě digitálního dokumentu na webu http://ujkn.ff.cuni.cz]

HUDÁKOVÁ, A. (ed.) Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP-Tamtam, 2005.

HUDÁKOVÁ, A. De-Sign Bilingual. Gong, 44, 2016, č. 10–12, s. 37.

HUDÁKOVÁ, A. Děti s vadou sluchu v základní škole a v nižších ročnících víceletého gymnázia. In Mertin, M., Ciprová, J., Budínská, M. (eds) Pedagogická a psychologická diagnostika pro učitele na ZŠ. 11. aktualizace. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2007, s. 1-37 (kap. C 3.4).

HUDÁKOVÁ, A., FILIPPOVÁ, E. Vývoj sociální kognice českých neslyšících dětí – uživatelů českého znakového jazyka a uživatelů mluvené češtiny: adaptace testové baterie. Studie z aplikované lingvistiky, 8, 2017, s. 53–64.

HUDÁKOVÁ, A. Inkluze v překladu ztracená. Unie, 22, 2018, č. 7–8, s. 18–19.

HUDÁKOVÁ, A. Kdyby tak bylo více jablíček. The Best Woman, 3, 2011, č. 3, s. 42–43.

HUDÁKOVÁ, A. Milánský kongres: podrobnosti, souvislosti. InfoZpravodaj – Magazín informačního centra o hluchotě, 2012, roč. 20, č. 3, s. 7-10.

HUDÁKOVÁ, A. Neslyším, studuji vysokou školu. Unie, 21, 2017, s. 12.

HUDÁKOVÁ, A. Potřebujeme CEFR pro český znakový jazyk? Gong, 44, 2016, č. 10–12, s. 6.

HUDÁKOVÁ, A. Potřebují miminka český znakový jazyk? Unie, 22, 2018, č. 9–10, s. 8–9.

HUDÁKOVÁ, A. Veřejná ochránkyně práv a vzdělávání neslyšících. Gong, 44, 2016, č. 7–9, s. 11.

HUDÁKOVÁ, A. Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu. Disertační práce. Praha: UK, 2008.

HUDÁKOVÁ, A., HOLUBOVÁ, K. FF UK v Praze: Už 20 let Deaf Friendly. In Elektronický sborník z konference INSPO 2018. Praha: Křižovatka.cz a BMI. Příspěvek přednesen 8. 4. 2018. Text ve formátu pdf přístupný na www: <http://www.helpnet.cz/sites/default/files/soubory/Hudakova.pdf>; videozáznam vystoupení s tlumočením do českého znakového jazyka a s českými titulky přístupný na www: <https://www.youtube.com/watch?v=4AZEc_NzPRM&t=4s>.

HUDÁKOVÁ, A., NOVÁKOVÁ, R. Společný evropský referenční rámec pro jazyky a český znakový jazyk. Studie z aplikované lingvistiky, 7, 2016, č. 2, s. 115–125.

JANOTOVÁ, N. Kapitoly o integraci sluchově postižených dětí. Praha: Septima, 1998.

JANOTOVÁ, N., ŘEHÁKOVÁ, K. Surdopedie. Komunikace sluchově postižených I. Praha: SPN, 1990.

JUNGOVÁ, V. Inkluze a integrace dětí se sluchovým postižením v ZŠ hlavního vzdělávacího proudu - vývoj situace v ČR v posledních 30 letech. Bakalářská práce. Praha: UK, 2014.

kol. autorů. Péče o sluchově postižené v Československé socialistické republice. Praha: Čes. svaz sluchově postižených, 1971.

KOLÁŘ, J. Sto let vyučování hluchoněmých na Moravě: Zvláštní otisk z Obzoru hluchoněmých. České Budějovice, vl. nákladem, 1933.

KOLÁŘ, J. První český ústav pro hluchoněmé v Čechách: Zvláštní otisk z časopisu Obzor hluchoněmých. České Budějovice: K. Fiala, 1926.

KOMORNÁ, M. Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v ČR a specifika vzdělávacích metod při výuce. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. Praha: Karolinum, 2002.

LANE, H. Pod maskou benevolence. Praha: Karolinum, 2013.

LANE, H. When the Mind Hears: A History of the Deaf. Suffolk: Richard Clay Ltd., 1984.

LECHTA, V. Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál, 2010.

MARSCHARJ, M., SPENCER, P. E. (eds) Oxford Handbook of Deaf Studies, Language, and Education. New York: Oxford University Press, 2003.

MÁZEROVÁ, R. Kultura komunity neslyšících v České republice: nástin vývoje komunity neslyšících do roku 1938. Budapešť: Open Society Institute, 1999.

Metodika vzdělávání neslyšících žáků-uživatelů českého znakového jazyka: čeština, český znakový jazyk. Praha: NÚV, 2018 a dále. [online; cit. 2019-01-21]. Dostupné z: <https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?t=63OPTgySoukxAKQCvMpt>. In: různí autoři: Metodické podpory pro výuku žáků se sluchovým postižením: češtnina jako druhý jazyk, angličtina, český znakový jazyk. NÚV/NPI ČR, Praha : průběžně od 2018. Dostupné z: <https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=1https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=142434243>. 

NAJMANOVÁ, M. Státní maturita pro sluchově postižené studenty. Diplomová práce. Praha: UK, 2008.

NEHASILOVÁ, E. Současná situace tlumočení znakového jazyka na středních školách pro sluchově postižené v České republice. Bakalářská práce. Praha: UK, 2019.

PODESZWOVÁ, K. Služby pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty na vysokých školách v České republice. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2015.

POTMĚŠIL, M. Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: UP, 2012. (nebo jiná publikace tohoto autora)

POUL, J. Nástin vývoje vyučování neslyšících. Brno: MU, 1996.

PULDA, M. Surdopedie se zaměřením na raný a předškolní věk. Brno: MU, 1994.

PULDA, M. Surdopedie. Olomouc: UP, 1992.

SEDLÁČEK, J. Hluchoněmý: jeho výchova a vzdělání. 1. díl. Praha: Svaz spolků učitelů hluchoněmých v R.Č.S., 1934.

SEDLÁČEK, J. Hluchoněmý: jeho výchova a vzdělání. 2. díl. Praha: Svaz spolků učitelů hluchoněmých v R.Č.S., 1937.

SOBOLEVSKÁ, Š. Profesní orientace neslyšících žáků. Bakalářská práce. Praha: UK, 2017.

SOLOVJEV, I. M. a kol. Psychologie neslyšících dětí. Praha, SPN, 1977.

SOVÁK, M. a kol. Logopedie: Metodika a didaktika. Praha: SPN, 1987.

SOVÁK, M. Nárys speciální pedagogiky. Praha: SPN, 1986.

STRNADOVÁ, V. Potom ti to povíme. Praha: ČUN, 1994.

UHERÍK, A. Hluchota, reč, poznanie. Martin: Osveta, 1990.

ZVONEK, A. Sluchově postižený pedagog. Diplomová práce. Brno: PedF MU, 2001.

 

Další odborná literatura, zejm. vybrané studie z časopisů Sign Language Studies, Sign Language & Linguistics, American Annals of the Deaf, Journal of Deaf Studies and Education, Studie z aplikované lingvistiky, Speciální pedagogika, Dětský sluch (InfoZpravodaj), Speciální pedagogika, portálu RVP, idetskysluch.cz apod., bakalářské a diplomové práce a legislativní normy související s probíranými tématy. 

K předmětu je založen kurz v Moodlu, kde jsou průběžně doplňovány aktuální informace, další studijní texty a instrukce pro práci v semináři.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (31.01.2020)

Cílem kurzu je jednak pochopit zásadní vliv vzdělávání a jeho organizace na život neslyšících lidí jako jednotlivců a na život komunity Neslyšících jako celku (nejen v současnosti a nejen u nás), jednak zorientovat se v současném systému vzdělávání neslyšících dětí, žáků a studentů (dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením) u nás.

Během semináře by tak studenti měli, na základě kritické práce s informacemi (včetně textů legislativní povahy), získat komplexní systémový – a zároveň relativně detailní – přehled o současné organizaci vzdělávání neslyšících dětí, žáků a studentů (na pozadí systému vzdělávání u nás obecně). Poznatky o domácí situaci jsou usouvztažněny s širším kontextem mezinárodním; do převažujícího synchronního úhlu pohledu je včleněna i perspektiva diachronní.

Součástí předmětu jsou exkurze min. do dvou ze čtyř pražských "škol pro sluchově postižené" a jejich následná reflexe: (1) Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Výmolova ul., Praha-Radlice, (2) Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Holečkova ul., Praha, (3) Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná ul., (4) Bilingvální mateřská škola Pipan, Praha (+ další aktivity v budově v Hábově ul.).

Základní tematické okruhy (okruhy se vzájemně prolínají a přímo navazují na poznatky a zkušenosti z exkurzí)

- předškolní – základní – sekundární – terciální vzdělávání

- školy hlavního vzdělávacího proudu; školy zřízené dle par. 16 školského zákona, odst. 9; "školy pro sluchově postižené"

- integrace, inkluze

- raná péče

- poradenské služby ve školství, speciálně pedagogická centra, školní poradenská pracoviště...

- internáty, domovy mládeže

- kvalifikace pedagogů, neslyšící pedagogové 

- rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy

- maturitní zkouška, jednotná přijímací zkouška na maturitní obory vzdělávání, jednotná závěrečná zkouška ve středních školách…

- FRPSP, EKOV při ASNEP, AP3SP, LESICO, ANEPL, ACADEAFIC, STEM Deaf... (organizace, které nyní/v minulosti nějakým způsobem ovlivňují/ovlivňovaly vzdělávání neslyšících dětí, žáků či studentů, resp. s ním nějak souvisí/souvisely) 

- česká „školská“ legislativa

- mezinárodní „školská“ legislativa

- historie vzdělávání neslyšících dětí, žáků a studentů u nás (v kontextu historie vzdělávání neslyšících dětí, žáků a studentů v zahraničí)

- současné vzdělávání neslyšících dětí, žáků a studentů ve vybraných zemích – porovnání se situací u nás

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (24.01.2020)

Kurz je určen pro studenty jednoborového bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html