SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Studies of Deafness - ACN100201
Title: Úvod do studia hluchoty
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (15.09.2019)
Základní vhled do problematiky hluchoty.

Předmět je ukončen zápočtovým testem v zápočtovém týdnu (pro neúspěšné jsou vypsány dva opravné termíny).
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. (12.06.2016)

Cílem je uvést studenty do celé šíře problematiky sluchových vad, jejich diagnostiky a kompenzace (nahlížení na tuto problematiku z různých perspektiv, nejen z prespektivy medicínské, jež je východiskem pro současnou surdopedickou praxi).

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (15.09.2019)

Aktivní účast a průběžná práce v semináři, účast min. 75 %, referát,  test z probrané látky v započtovém týdnu (+dva opravné termíny),  seznam prostudované literatury (alespoň 5 publikací a 10 odborných článků).

 

Předmět je ukončen zápočtovým testem v zápočtovém týdnu (pro neúspěšné jsou vypsány dva opravné termíny).

Literature - Czech
Last update: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. (18.10.2019)

Vybraná doporučená literatura:

Dítě se sluchovým postižením v péči odborníků (brožura).Praha: Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z. s., 2018.

DLOUHÁ, O., VOKŘÁL, Jan, eds. Novinky ve foniatrii a audiologii 2007. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-516-1.
DRŠATA, J. a kol. Foniatrie – sluch. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2015. ISBN 9788073111595.
HAHN, A. Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi. Praha: Grada, 2007, s. 19-63, 352-359. ISBN 978-80-247-0529-3.
HAVLÍK, R. Sluchadlová propedeutika. Brno: NCO NZO, 2007. ISBN978-80-7013-458-0.
HLOŽEK, Z. Základy audiologie. Olomouc: UP, 1995. ISBN 978-80-244-3436-0.
HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2002. ISBN 80-7216-213-6.
HORÁKOVÁ, R. Sluchové postižení : úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0084-0.
HORÁKOVÁ, R. Surdopedie : Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2011. ISBN 978-80-7315-225-3.
HORÁKOVÁ, R. Sluchové vnímání dětí raného věku s postižením sluchu: funkční hodnocení. Brno: MSD, 2017.
HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 2. díl. Praha: FRPSP, 1998. ISBN 80-901549-0-5.
HRONOVÁ, A.; MOTEJZÍKOVÁ, J. Raná komunikace mezi matkou a dítětem. Praha: FRPSP, 2002. ISBN 80-239-6206-X.
HUDÁKOVÁ, A. (ed) Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP-Tamtam, 2005. ISBN 80-244-0375-JAKUBÍKOVÁ, J. Vrozené anomálie hlavy a krku. Praha: Grada, 2012, s. 191-234. ISBN 978-80-247-4064-5.
JEDLIČKA, I. Vady a poruchy sluchu z hlediska otorinolaryngologie a foniatrie. In Klinická logopedie. Praha: Portál, 2003, s. 439-461.
KABÁTOVÁ, Z., PROFANT, M. a kol. Audiológia. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4173-4.
KAŠPAR, Z. Technické kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením. [tištěná publikace + DVD]. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-62-8.
Kochleární implantáty: rady a zkušenosti. Praha: FRPSP, 2009. ISBN 978-80-06792-23-1.
Kochleární implantace Slyším, mluvím... učím se... [DVD]. Praha: Cittadella Production, 2009.
LANGER, J. Základy surdopedie. UP PedF: Olomouc, 2013. ISBN 978-80-244-3702-6.
LEJSKA, M. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-038-7.
LEJSKA, M. a kol. Základy praktické audiologie a audiometrie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1994. ISBN 80-7013-178-0.
Můj život s uchem aneb Život s kochleárním implantátem očima dětí a rodičů. Praha: SUKI, 2013.
NOVÁK, A. Foniatrie a pedaudiologie I. Poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami. Praha: 1994. ISBN 80-247-0738-1.
NOVÁK, A. Audiologie. Vyšetřovací technika, diagnostika, léčba a rehabilitace. Praha: vlastním nákladem autora, 2003.
Raná komunikace v neslyšící rodině. [DVD] Praha: FRPSP, 2007.
POTMĚŠIL, M. Čtení k surdopedii. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003.
SOURALOVÁ, E. Surdopedie I. Studijní opora pro kombinované studium. Olomouc: SCV PdF UP a Vydavatelství UP, 2005. ISBN 80-244-1084-2.
ŠLAPÁK, I. a kol. Dětská Otorinolaryngologie. Praha: Mladá fronta, 2013, s. 19-96. ISBN 978-80-204-2900-1.

 

 

+ aktuální články vztahující se k dané problematice z časopisů Infozpravodaj, Dětský sluch, Speciální pedagogika, Otorinolaryngologie a foniatrie; diplomové a bakalářské práce; elektronické zdroje, zejména informační portál idetskysluch.cz

 

Ke kurzu je založen kurz v Moodlu (www.dl1.cuni.cz) - Úvod do studia hluchoty (LO), kde jsou průběžně vyvěšovány aktuální informace, další studijní texty, články a pokyny pro práci v kurzu.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. (19.09.2016)

V kurzu budou probrána tato témata:

Anatomie sluchového orgánu a fyziologie sluchu

Typy sluchových vad a jejich příčiny

Diagnostika sluchových vad

Novorozenecký screening vad sluchu

Sluchadla

Kochleární implantát

Kompenzační pomůcky

Reakce rodičů na sluchové postižení dítěte

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html