SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Phonetics and Phonology of Sign Language - ACN100200
Title: Fonetika a fonologie znakového jazyka
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Klára Richterová
Teacher(s): PhDr. Klára Richterová
Pre-requisite : ACN100207
P//Is pre-requisite for: ACN100203
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (14.09.2019)
Fonetika a fonologie znakových jazyků vs. fonetika a fonologie jazyků mluvených; metody fonologické analýzy.
Aim of the course - Czech
Last update: RICHK9AF (21.06.2016)

Seznámit studenty se základními pojmy a problémy fonetiky a fonologie znakových jazyků a nahlížet na dané jevy v kontextu fonetiky a fonologie jazyků mluvených.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Klára Richterová (10.09.2019)

 aktivní práce v semináři, plnění průběžně zadávaných úkolů, závěrečná písemná zkouška (minimální úspěšnost 70 %)

Literature - Czech
Last update: PhDr. Klára Richterová (02.10.2018)

Povinná literatura:

 

BATTTISON, R. Lexical Borrowing in American Sign Language. Silver Spring, MD: Linstok Press, 1978, s. 19-58. (Chapter 1 - Analyzing Signs)

 

BAYLEY, R. – SCHEMBRI, A. – LUCAS, C.: Variation and change in sign languages. In: A. Schembri – C. Lucas (eds.), Sociolinguistics and Deaf Communities. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, s. 61-94.

 

FRISHBERG, N. Historical Change: From Iconicity to Arbitary. In E. S. KLIMA; U. BELLUGI The Signs of Language. Cambridge, London: Harvard University Press, 1979, s. 67-83.

 

KYLE, J. G. - WOLL, B. Sign Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, s. 117-123.

 

VALLI, C. - LUCAS, C. The Movement-Hold Model. In C. VALLI; C. LUCAS Linguistics of American Sign Language. Washington, D.C.: Gallaudet University Press, 2000, s. 37-41.

 

VAN DER KOOIJ, E. Weak Drop in Sign Language of the Netherlands. In V. Dively et al. (Eds.), Signed languages : discoveries from international research. Washington, D.C. :  Gallaudet University Press, 2001, s. 27-42.

 

 

 

Doporučená literatura:

 

BATTISON, R. Phonological deletion in American Sign Language. Sign Language Studies 3, 5, 1974, s. 1-19.

 

BRENNAN, M. - COLVILLE, M. D. - LAWSON L. K. Words in hand (A structural analysis of the signs of British Sign Language). Trowbridge, Wiltshire : Cromwell, 1990 (reprint 1984).

 

BRENTARI, D. A prosodic model of sign language phonology. Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,1998.                                                                                                                           

 

KLIMA, E. S. - BELLUGI, U. The Signs of Language. Cambridge, London : Harvard University Press, 1979, s. 85-194.

 

KYLE, J. G. - WOLL, B. Sign Language. Cambridge : Cambridge University Press, 1994, s. 82-112, 113-130.

 

MACUROVÁ, A. Jazyk a hluchota. Slovo a slovesnost 62, 2001, s. 92-104.

 

MACUROVÁ, A. Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka. Speciální pedagogika, roč. 6, 1996, č.1, s. 5-19.

 

MEIER, R. Why different, why the same? Explaining effects and non-effects of modality upon linguistic structure in sign and speech. In R.P. MEIER - K. CORMIER - D.Q. QUINTO-POZOS (Eds.), Modality and Structure in Signed and Spoken Languages, Cambridge : Cambridge University Press, 2002, s. 1-25.

 

ORMEL, E. - CRASBORN, O. - VAN DER KOOIJ, E. Coarticulation of hand height in Sign Language of the Netherlands is affected by contact type. Journal of Phonetics 41, 2/3, 2013, s. 156-71.

 

PADDEN, C. - PERLMUTTER, D. American Sign Language and the architecture of phonological theory. Natural Language & Linguistic Theory 5, 1987, s. 335-375.

 

PALKOVÁ, Z. Fonetika a fonologie češtiny. Praha : Karolinum, 1994.

 

PERLMUTTER, D. M. Sonority and syllable structure in American Sign Language. Linguistic Inquiry 23, 1992, s. 407-42.

 

PFAU, R. - STEINBACH, M. - WOLL, B. (eds.) Sign Language: an International Handbook. Mouton de Grutyer: Berlin, 2012, s. 4-76.

 

RADUTZKY, E. The Changing Handshape in Italian Sign Language. In EDMONDSON W. H. - KARLSSON, F. (Eds.) Sign Language Reserch '87. Hamburg : Signum Press, 1990, s. 94-113.           

 

SANDLER, W. Phonological representation of the sign: linearity and non-linearity in ASL phonology. Dordrecht : Foris Publications, 1989.

 

SCHEMBRI, A. - McKEE, D. - McKEE, R. - PIVAC, S. - JOHNSTON, T. - GOSWELL, D. Phonological variation and change in Australian and New Zealand Sign Languages: the location variable. Language Variation and Change 21, 02, 2009, s. 193-231.

 

SIPLE, P. Visual Constraints for Sign Language Communication. Sign Language Studies, 19, 1978, s. 95-110.

 

STOKOE, W. Sign Language Structure: An Outline of the Visual Communication Systems of the American Deaf. Buffalo : Dept. of Anthropology and Linguistics, University of Buffalo, 1960.

 

ŠVACHULA, Z. - BERNAS, M. - ZATLOUKAL, P. - KLABANOVÁ, L. Investigation of Regions of Interest for Deaf in Czech Sign Language Content. International Journal of Software and Web Sciences (IJSWS), 3, 2013, s. 44-49.

 

VALLI, C. - LUCAS, C. - MULROONEY, K. J. Linguistics of American Sign Language: An Introduction. Washington, D.C. : Clerk Books, Gallaudet University Press, 2005 (4. vyd.), s. 1-45.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Klára Richterová (04.07.2018)

V návaznosti na Úvod do studia znakového jazyka podává předmět rámcové výklady o situaci českého znakového jazyka (menšinovost, kontakty s jazykem většinovým) a soustřeďuje se na informace o fonetice a fonologii obecně a na informace o specifice fonetiky a fonologie znakových jazyků. Vyloženy jsou rozdíly mezi fonetikou a fonologií jazyků mluvených a jazyků existujících ve vizuálně-motorickém způsobu. Na pozadí informací o fonologii cizích znakových jazyků jsou podány problémy popisu inventáře fonémů českého znakového jazyka a základní poznatky o jejich kombinacích i o faktorech, které možnosti kombinace omezují. Poučení o fonologii českého znakového jazyka je ústrojně propojeno s problémem ikoničnosti vs. arbitrárnosti znakových jazyků.

Probírané okruhy: předmět fonetického výzkumu, místo fonologie v systému jazyka a její postavení v lingvistice znakových jazyků, základní pojmový aparát, jednotky nesémantického plánu jazyka a jejich obraz v notačních a transkripčních systémech, foném, distinktivní rysy fonémů, modely znaku znakového jazyka (simultánní, sekvenční: Hold-Movement m., Hand-Tier m., závislostní m., prozodický m.), typologie znaků znakových jazyků, omezení formy znaků znakových jazyků, změny v proudu řeči/fonologické procesy s důrazem na weak drop, změnu ve výšce znaku, anticipaci a perseveraci nedominantní ruky, změny formy znaků v diachronní perspektivě, koartikulace, přechodová fáze (epentetický pohyb), slabika, přízvukový takt, promluvový úsek, vizuální prozódie.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html