SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Czech Language Practice 4 - ACN100152
Title: Doplňková čeština 4
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Lucie Stanovská
Pre-requisite : ACN100219
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (24.01.2020)
Seminář se zaměřuje na zlepšení jazykových a komunikačních dovedností neslyšících studentů v češtině (přídavná jména, zájmena, číslovky a jejich užití v textu).
Předmět Doplňková čeština 4 je pokračováním Doplňkové češtiny 3, přímo na něj navazuje Doplňková čeština 5. Cílem celého šestisemestrového semináře je dosažení jazykových kompetencí studentů na úrovni B2 dle SERRJ.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Radka Zbořilová (15.01.2016)

Cílem předmětu Doplňková čeština 4 je upevnit kompetence neslyšících studentů v ČJ a dále je praktickou výukou rozvíjet.

Cílem celého šestisemestrového kurzu je dosažení jazykových kompetencí studentů na úrovni B2 dle SERRJ.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Radka Zbořilová (10.01.2017)

Zápočet:

-          aktivní účast v semináři i domácí přípravě

-          vedení sešitu/portfolia se studijními materiály, pracovními listy, vlastními texty a úkoly, slovní zásobou, gramatickými tabulkami atd.

-          plnění průběžných úkolů, dodržování termínů odevzdání (odeslání e-mailem) úkolů; průběžné testy

-          znalost doporučené studijní literatury

-          přítomnost na min. 75 % vyučovacích hodin (z celkového počtu vyučovacích hodin za semestr)

-          seminární práce

Zkouška:

-          závěrečný test (úspěšnost 75%) + chat

Literature - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (10.06.2016)

BISCHOFOVÁ, J. - HASIL, J. - HRDLIČKA, M. - KRAMÁŘOVÁ, J. Čeština pro středně a více pokročilé. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2012, 322 s. ISBN 978-80-246-1793-0.

HRONOVÁ, K. - TURZÍKOVÁ, M. Čeština pro cizince. 2. přeprac. vyd. Plzeň: Fraus, 2004, 479 s. ISBN 80-7238-028-1.

kol. aut. O češtině 2. 1. vyd. Praha: Česká televize, 2008, 195 s. ISBN 978-80-7404-011-5.

KRAUS, J. Písemnosti v našem životě. 2. upr. vyd. Praha: Fortuna, 2005, 159 s. ISBN 80-716-8920-3.

MACUROVÁ, A. - HUDÁKOVÁ, A. - OTHOVÁ, M. Rozumíme česky: učebnice pro neslyšící. 1. vyd. Praha: DIVUS, 2003, 168 s. ISBN 80-867-9214-5.

NEKOVÁŘOVÁ, A. Čeština pro život 2: 15 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2012, 357 s. ISBN 978-80-87481-52-3.

NEKOVÁŘOVÁ, A. Čeština pro život: 15 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2006, 255 s. ISBN 80-869-0323-0.

Petráňová, R. Interaktivní učebnice českého jazyka pro neslyšící v českém znakovém jazyce na CD. 3. pád [CD-ROM]. Praha: Pevnost, 2005.

Petráňová, R. Interaktivní učebnice českého jazyka pro neslyšící v českém znakovém jazyce na CD. 7. pád [CD-ROM]. Praha: Pevnost, 2006.

POLÍVKOVÁ, A. Jak být in v písemném projevu: se vzorovými ukázkami. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2009, 157 s. ISBN 978-80-242-2419-0.

REŠKOVÁ, I. - PINTAROVÁ, M. Communicative Czech: intermediate Czech. 1. vyd. Jihlava: Ivana Bednářová, 1996, 195 s. ISBN 80-902-1809-1.

REŠKOVÁ, I. - PINTAROVÁ, M.: Administrativa: profesní čeština. Brno: SOZE, 2008, 165 s.

SVOZILOVÁ, N. - PROUZOVÁ, H. - JIRSOVÁ, A. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. 1. vyd. Praha: Academia, 2005, 580 s. ISBN 80-200-1310-5.

 

Běžné středoškolské a vysokoškolské učebnice češtiny, příručky, mluvnice, slovníky.

Pracovní listy vytvořené učitelem podle aktuální jazykové úrovně a studijních potřeb frekventantů předmětu.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (10.06.2016)

Morfologie: Studenti si osvojí tvary přídavných jmen, zájmen a číslovek a jejich užívání (produkci a recepci) ve větě a textu - a v souvislosti s tím pochopí princip shody, řízenosti a tzv. přimykání. Systém českých zájmen, přídavných jmen a číslovek (opět se zřetelem ke gramatickým kategoriím rodu, čísla a pádu) včetně jejich flexe (a fungování) bude vyložen v kontrastu s českým znakovým jazykem.

V souvislosti s morfologií jsou akcentovány také problémy slovosledné (zvl. pozice ve jmenných skupinách v rozvitém přívlastku shodném). Procvičování, příklady a korektury nevhodného slovosledu.

Lexikologie: Uvědomování si slovotvorných principů, příbuznosti slov, samostatné rozšiřování si slovní zásoby (synonyma, antonyma); vždy v souvislosti s probíraným a procvičovaným tématem, čteným či produkovaným textem.

Syntax: Uvědomování si syntaktických vztahů ve větě; vždy v souvislosti s probíraným a procvičovaným tématem, čteným či produkovaným textem; uvědomování si propojení morfologie a syntaxe (slovní druhy / větné členy, valence, slovosled)

Stylistika: Zaměření na styl administrativní, různé typy textů/administrativních útvarů. Pravidelnou součástí výuky je četba s porozuměním a vlastní produkce stylisticky různorodých textů (včetně následných korektur a reflexe vlastních chyb).

V průběhu výuky se studenti seznamují s rozdíly mezi spisovnou a nespisovnou češtinou; náležitá pozornost je věnována také frazeologii a nepřímým/obrazným pojmenováním - vždy v souvislosti s aktuálně probíraným tématem.

Komunikačním jazykem celého předmětu Doplňková čeština 1-6 je český znakový jazyk a psaná čeština. Část výuky je možné vést formou e-learningu.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (25.01.2020)

Předmět je povinný pro neslyšící studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících-uživatele ČZJ. Neslyšící studenti jiných oborů FF či fakult UK mohou kurz navštěvovat jako volitelný seminář (po dohodě s vyučující). Studenti PedF UK musí svůj záměr navštěvovat tento seminář konzultovat navíc ještě s doc. Kucharskou.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html