SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
3,4,5 vol Czech Pronunciation Practice - ACCE00110
Title: 3,4,5 vol Korektivní výslovnost češtiny pro cizince B II
Guaranteed by: Institute of Czech Studies (21-UBS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Mgr. Martina Černá
Teacher(s): Mgr. Martina Černá
PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Interchangeability : ACC100072
Annotation - Czech
Last update: FOUVERON (13.05.2018)

Ve vlastní výslovnosti studentů bude soustředěna pozornost na jevy, jež dlouhodobě působí nerodilým mluvčím češtiny nesnáze. V oblasti produkce i percepce bude rozvíjena schopnost studentů rozpoznávat příslušnost jednotlivých zvukových jevů k určitým stylovým rovinám jazyka.

Hlavní tematické okruhy
(podle individuální potřeby studentů):
1. kvantita a kvalita vokálů, realizace slabiky
2. souhlásky a hláskové kombinace, fonologické procesy
3. intonační faktory
4. stylová platnost zvukových variant

Během semestru jsou průběžně pořízeny audionahrávky projevů různých typů, jež slouží pro nácvik percepce, screening individuální obtíží a zpracování seminární práce. Součástí kurzu jsou krátká vystoupení a přednes projevů.
Aim of the course - Czech
Last update: FOUVERON (13.05.2018)

Cílem výuky je dále prohlubovat mluvní kompetenci studentů, jak z hlediska jejich vlastní mluvní praxe, tak z hlediska rozumění češtině v různých komunikačních situacích.

Course completion requirements - Czech
Last update: FOUVERON (13.05.2018)

Docházka 75 %

Aktivní účast, průběžná vlastní příprava při nácviku jednotlivých jevů.

Klasifikovaná písemná práce: analýza 2 typů projevů z hlediska odchylek od standardní české výslovnosti.

Literature - Czech
Last update: FOUVERON (13.05.2018)

Základní:

Cvrček, V. a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum. Pouze kap. 4 Fonetika a fonologie (autor Jan Volín), str. 35–64

Palková, Z. (1997): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. 2. vyd. vybrané kapitoly

Palková, Z. (1989): Základní kurz české výslovnosti (pro cizince). Praha: SPN.

 

Doporučená:

Hůrková, J. (1995): Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia.

Výslovnost spisovné češtiny. Výslovnost slov přejatých. (1978). Praha: Academia.

Pokorná, J. – Vránová, M. (2007): Přehled české výslovnosti. Praha: Portál.

Vyštejn, J. (1991): Vady výslovnosti. Praha: SNP.

 

Další literatura je doporučována podle aktuální potřeby.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html