SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Basic Czech Phraseology and Idiomatics - ACC110041
Title: Základy české frazeologie a idiomatiky
Guaranteed by: Institute of Czech Studies (21-UBS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / 25 (12)
summer:unknown / unknown (12)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D.
Interchangeability : ACCE00140
Is interchangeable with: ACCE00140
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (23.01.2021)
Kurz je určen pro studující češtinu na úrovni B2 a je zaměřen prakticky na seznámení s repertoárem frekventovaných českých slovních spojení frazeologické povahy.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (23.01.2021)

Rozšířit a obohatit aktivní i pasivní slovní zásobu češtiny v oblasti frazeologie, přiblížit české jazykové prostředí a vést k samostatnému rozvíjení řečových dovedností a k plynulému a spontánnímu vyjadřování v každodenní komunikaci s rodilými mluvčími češtiny. Poznáváním české frazeologie přispívat k rozvoji lingvistické, sociokulturní a sociolingvistické kompetence studentů češtiny jako cizího jazyka.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (16.03.2021)

Podmínkou pro udělení atestace je 1) pravidelná účast na seminářích, 2) průběžné plnění zadávaných úkolů a 3) závěrečný esej na dané téma (3-5 stran).

Aktivní účast zahrnuje dílčí civčení, jazykové analýzy a interpretaci odborné literatury. 

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (23.01.2021)

BACHMANNOVÁ, J. - SUKSOV, V.: Jak se to řekne jinde: česká přísloví a jejich jinojazyčné protějšky. Praha: Knižní klub, 2007. 

ČERMÁK, F. a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky – Přirovnání. Praha: Academia, 1983. 

ČERMÁK, F. a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy neslovesné. Praha: Academia, 1988. 

ČERMÁK, F. a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné. Praha: Academia, 1994.

ČERMÁK, F. a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy větné. Praha: Leda, 2009.

ČERMÁK, F. a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky – Onomaziologický slovník. Praha: Leda, 2016.

HASIL, J.: Veverky to maj za pár aneb Česká frazeologie a cizinci. In: Přednášky z 54. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011, s. 63–71. 

Teaching methods - Czech
Last update: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (10.02.2021)

Seminář se zaměřuje na praktické aktivity a cvičení s jazykovým materiálem, dílčí kratší výklady mají powerpointovou oporu. 

Výuka bude probíhat podle aktuální situace kombinovanou formou (online, prezenčně). 

Distanční výuka se bude konat v době výuky stanovené rozvrhem na platformě MS Teams.

 

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (23.01.2021)

Frazeologie jako odraz zvyků, tradic a historie české kultury.

Frazeologie a její funkce v současné komunikaci.

Frazémy a jejich typy: přirovnání, rčení, přísloví, pranostiky apod.

Frazémy a jejich varianty – stylová platnost a autentické modifikace v různých komunikačních sférách a formách (reklama, politika, média, umělecká literatura, běžná mluva, film, televizní a rozhlasové pořady, komunikace na sociálních sítích)

Frazémy a slovníky: Slovník české frazeologie a idiomatiky

Prezentace, doklady a procvičování frazémů se zaměřením na jejich porozumění, užívání a cizojazyčné ekvivalenty. 

Entry requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (23.01.2021)

Znalost češtiny na minimální úrovni B2. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html