SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Contemporary Czech Literary Texts Interpretation - ACC110035
Title: Interpretace současných českých literárních textů
Guaranteed by: Institute of Czech and Deaf Studies (21-UBN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / 15 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Tomáš Vučka
Teacher(s): PhDr. Jan Huleja, Ph.D.
PhDr. Jan Huleja, Ph.D.
Annotation -
Last update: PhDr. Jan Huleja, Ph.D. (13.02.2024)
ANNOTATION<br>
The seminar will introduce basic approaches to the interpretation of texts. One cannot invent endless variations on the question "What did the poet mean to say?" and pretend we know. That question makes sense, but it is only one of many. The main point of the seminar, then, can be found in thinking up meaningful questions about the texts under discussion. By introducing the classic works of theorists of interpretation, we will trace the role of the author, the text and the reader in the search for the meaning of what is "communicated". We will present different and to some extent contradictory approaches that will ultimately lead us to the realization that it is not reasonable to dismiss any of the vertices of the interpretive triangle. On the practical level of the seminar, we will learn how to discuss interpretations of works in a professional manner and how to write a scholarly text in the field of textual interpretation. We will become acquainted with important works of famous Czech short story writers. We will conclude the seminar with our own analysis of a selected Czech short story in the form of a term paper.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Jan Huleja, Ph.D. (13.02.2024)

Teoretická rovina: obeznámení se s teoriemi významných interpretačních škol; uvažovaní o textu ze tří stran (ze strany autora, čtenáře a samotného textu); formulace nových otázek pátrajících po „smyslu díla“.
Praktická rovina: aplikace různých interpretačních přístupů při analýzách děl slavných českých povídkářů; zvládnutí odborné diskuze nad uměleckým díle a sepsání vědeckého rozboru uměleckého textu.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jan Huleja, Ph.D. (13.02.2024)

PODMÍNKY ÚSPĚŠNÉHO ABSOLVOVÁNÍ SEMINÁŘE

Pro úspěšné absolvování semináře je třeba splnit následující podmínky:

1) aktivní účast: maximálně dvě neomluvené účasti na semináři, četba předepsané literatury a studijních materiálů, příprava na jednotlivé výukové hodiny (např. vypracování domácích úkolů, studium domluvených textů apod, je-li vyučujícími příprava určena), aktivní zapojení do diskuzí v průběhu semináře.

2) odevzdání seminární práce interpretačního charakteru v rozsahu 4 normostran (písmo Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5). Seminární práci student vypracuje po dohodě s vyučujícím semináře. Student si dohodne téma seminární práce, která musí obsahovat nezbytné formální náležitosti (práce s primární a sekundární literaturou, citace, odkazy, seznam použité literatury a použitých zdrojů apod.).

U předmětu je možný opakovaný zápis.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Jan Huleja, Ph.D. (13.02.2024)

Odborná literatura povinná:

BARTHES, Roland, „From Work to Text“, in TÝŽ, Image-Music-Text, New York: Hill and Wand, 1977, s. 155–164.
BARTHES, Roland, „The Death of the Author“, in TÝŽ, Image-Music-Text, New York: Hill and Wand, 1977, s. 142–148.
BEARDSLEY, Monroe Curtis; WIMSATT, William Kurtz, Jr., „The Intentional Fallacy“, in TÍŽ, The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry, Lexington: University of Kentucky Press, 1967, s. 3–18.
CULLER, Jonathan, „Introduction: The Identity of the Literary Text“, in TÝŽ, Identity of the Literary Text, Toronto, 1984, s. 3–15.
ECO, Umberto, „Intentio lectoris: stav umění“, in TÝŽ, Meze interpretace, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004, s. 52–72.
ECO, Umberto, „Jak interpretovat seriály“, in TÝŽ, Meze interpretace, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004, s. 93–111.
FISH, Stanley Eugene, „Literature in the Reader: Affective Stylistics“, in TÝŽ, Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities, Cambridge, MA: Harvard UP, 1980, s. 21–67.
FIGAL, Günter, „O mlčení textů“, in TÝŽ, Hermeneutická svoboda, Praha: Nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 1994, s. 5–13.
FOUCAULT, Michel, „Co je autor?“, in TÝŽ Diskurs, autor, genealogie, Praha: Nakladatelství Svoboda, 1994, s. 41–75.
ISER, Wolfgang, „Apelová struktura textů“, in Čtenář jako výzva, Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky, Brno: Host, 2001, s. 39–61.
JAUSS, Hans Robert, „Dějiny literatury jako výzva literární vědě“, in Čtenář jako výzva, Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky, Brno: Host, 2001, s. 7–38.
MUKAŘOVSKÝ, Jan, „Básník“, in TÝŽ, Studie I., Brno: Host, 2004, s. 259–274.
MUKAŘOVSKÝ, Jan, „Záměrnost a nezáměrnost v umění“, in TÝŽ, Studie I., Brno: Host, 2004, s. 353–388.
TAINE, Hippolyte Adolphe, „Dějiny literatury anglické, Úvod“, in TÝŽ, Studie o dějinách umění, Praha: Odeon, 1978, s. 89–104.

Odborná literatura doporučená:

BARTHES, Roland, Kritika a pravda, Praha: Dauphin, 1997.
BARTHES, Roland, Rozkoš z textu, Praha: Triáda, 2008.
BEARDSLEY, Monroe Curtis; WIMSATT, William Kurtz, Jr., „The Affective Fallacy“, in TÍŽ, The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry, Lexington: University of Kentucky Press, 1967, s. 21–40.
CULLER, Jonathan, Identity of the Literary Text, Toronto, 1984.
CULLER, Jonathan, Krátký úvod do literární teorie, Brno: Host, 2002.
ČERVENKA, Miroslav, ed., VÍZDALOVÁ, Ivana, ed. a SEDMIDUBSKÝ, Miloš, ed., Čtenář jako výzva: výbor z prací kostnické školy recepční estetiky, Brno: Host, 2001.
ECO, Umberto, Meze interpretace, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004.
FISH, Stanley Eugene, Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities, Cambridge, MA: Harvard UP, 1980.
FOUCAULT, Michel, Diskurs, autor, genealogie, Praha: Nakladatelství Svoboda, 1994.
HULEJA, J., „Jak čtenářsky využít interpretační teorie?“. In První strana, Inspirační čtvrtletník pro rozvoj dětského čtenářství, č. 12 (2021), s. 6–10. ISER, Wolfgang, Jak se dělá teorie, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2009.
LOTMAN, Jurij, Michajlovič, „Text v textu“, in Tartuská škola, Praha: Národní filmový archiv, 1995, s. 13–27.
MUKAŘOVSKÝ, Jan, Studie I., Brno: Host, 2004.
PETŘÍČEK, Miroslav, „Hranice a limity textu“, in Česká literatura 52, č. 4 (2004), s. 528–539.
TAINE, Hippolyte Adolphe, Studie o dějinách umění, Praha: Odeon, 1978.

Povinná literatura k českým povídkám:

BOUČKOVÁ, Tereza, Šíleně smutné povídky.

ČAPEK, Karel, Trapné povídky.

HRABAL, Bohumil, Perlička na dně.

KUNDERA, Milan, Směšné lásky.

NOVÁK, Jan, Striptease Chicago.

NERUDA, Jan, Povídky malostranské.

PAVEL, Ota, Smrt krásných srnců.

SMETANOVÁ, Jindřiška, Ustláno na růžích.

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Jan Huleja, Ph.D. (18.02.2023)

Prezenční forma výuky. Teoretická část formou přednášek s následnou diskuzí. Praktická část formou workshopů, společným čtením a hledáním nových nápadů spontánní diskuzí.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Jan Huleja, Ph.D. (13.02.2024)

19. 2. Dílo jako historický pramen. Nová kritika aneb „smrt autora“.

26. 2. Poststrukturalistické tázání "Co je autor?" Hermeneutika a její horizonty očekávání.

4. 3. Čtenářsky orientovaná literární teorie. Hledání kompromisu.

11. 3. NERUDA, Jan, Povídky malostranské.

18. 3. ČAPEK, Karel, Trapné povídky.

25. 3. PAVEL, Ota, Smrt krásných srnců.

8. 4. HRABAL, Bohumil, Perlička na dně.

15. 4. KUNDERA, Milan, Směšné lásky.

22. 4. SMETANOVÁ, Jindřiška, Ustláno na růžích.

29. 4. NOVÁK, Jan, Striptease Chicago.

6. 5. BOUČKOVÁ, Tereza, Šíleně smutné povídky.

13. 5. Odevzdání seminárních prací. Závěrečná beseda.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html