SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Czech Language in the World - ACC110007
Title: Čeština ve světě
Guaranteed by: Institute of Czech Studies (21-UBS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (17.08.2019)
V semináři se formou výkladu, referátu a diskuse probírají vybrané otázky týkající se užívání českého národního jazyka mimo jeho historické území, tedy jako jazyka přistěhovaleckého, kolonizačního. Probírá se problematika emigrace, specifika českých krajanských komunit ve světě, podoby češtiny ve vybraných oblastech (čeština americká, vídeňská aj.), druhy a důsledky kontaktů češtiny s jazykovými kódy příbuznými i odlišnými v cizině i v Česku, výuka češtiny v zahraničí.

Czech in the world
The seminar focuses on issues related to the use of the Czech national language outside its historical location, i.e. as a language of emigrants and colonizers, in the form of lectures, presentations and discussions. The topics to be covered are emigration, the specifics of Czech compatriot associations in the world, varieties of Czech in selected locations (American Czech, Czech spoken in Vienna etc.), types of contacts of Czech and related as well as different language codes in the Czech Republic and abroad and their consequences; teaching Czech abroad.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (30.06.2019)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s podobami českého národního jazyka, s historií a současností života i jazyka krajanských komunit v zahraničí, s typologií jazykových kontaktů češtiny s jinými jazyky.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (30.06.2019)

Podmínkou zakončení předmětu je zvládnutí probírané látky, aktivní účast na semináři (tolerují se dvě absence), přednesení referátu a úspěšné napsání zápočtového testu (min. 75%).

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (30.06.2019)

J. Vaculík (2009): České menšiny v Evropě a ve světě. Praha: Libri.

J. Zajícová (2010): Český jazyk v Paraguayi. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

K. Kučera (1989): Český jazyk v USA. Praha: Univerzita Karlova.

P. Kosatík (2010): České snění. Praha: Torst.

J. Bělič (1972): Nástin české dialektologie. Praha: SPN.

E. Eckertová (2003): Kameny na prérii. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

A. Jaklová (2010): Čechoamerická periodika 19. a 20. století. Praha: Academia.

J. Jančáková - P. Jančák (2004): Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny. Praha: Karolinum.

Encyklopedický slovník českého jazyka I, II (2016). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Časopisy a sborníky (Naše řeč, Slovo a slovesnost, Český lid, Slavica Pragensia, Nová čeština doma a ve světě aj.)

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (30.06.2019)

Tematické okruhy:

1) Uvedení do problematiky, základní pojmosloví

2) České komunity v zahraničí, druhy a příčiny emograce

3) Český jazyk v USA a v Kanadě

4) Český jazyk v Jižní Americe

5) Český jazyk v Rakousku a v Německu

6) Český jazyk v Polsku a v bývalé Jugoslávii

7) Český jazyk v rumunském Banátu

8) Český jazyk v Rusku a na Ukrajině

9) Český jazyk v dalších evropských zemích

10) Český jazyk v Asii, Africe a v Austrálii

11) Mluva reemigrantů v ČR

12) Výuka češtiny v zahraničí, zahraniční bohemistická pracoviště

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html