Tutoring - ABO800888
Title: Tutorský seminář
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 6 (6)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. František Martínek, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. František Martínek, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. František Martínek, Ph.D. (31.10.2019)
V akademickém roce 2019/2020 bude předmět realizován jako individuální či týmové konzultace účastníka kurzu se studenty jedné paralelky Úvodního jazykového semináře, a to za nebo bez účasti vyučujícího. Jeden tutor bude přidělen vždy k jednomu vyučujícímu a jednomu paralelnímu semináři ÚJS. Po dohodě s garantem kurzu a s vyučujícím dané paralelky se tutor seznámí s programem semináře na celý semestr a minimálně po každém probraném tematickém úseku, jenž je předmětem semináře (pravopis, morfematika a slovotvorba, morfologie, syntax, popř. terminologie), nabídne studentům semináře pomoc s opakováním a procvičováním látky. Studenti ÚJS se hlásí tutorovi z vlastní iniciativy, tutor pravidelně konzultuje s vyučujícím příslušného semináře náplň jednotlivých seminářů a na základě svých tutorských zkušeností poskytuje vyučujícímu zpětnou vazbu. V závěru semestru informuje garanta kurzu o svém tutorském působení v daném semináři.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (03.09.2015)

Cílem kurzu je zapojit vybrané studenty vyšších ročníků do výuky studentů prvního ročníku, předat studentům-tutorům tímto způsobem specifické pedagogické zkušenosti a rozvinout jejich praktické dovednosti. Realizací předmětu bude také umožněna intenzivnější komunikace a předávání zkušeností mezi staršími a mladšími studenty.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. František Martínek, Ph.D. (31.10.2019)

Tutor pravidelně a aktivně pracuje se studenty prvního ročníku bakalářského studia v návaznosti na látku probíranou v rámci ÚJS.

 

Tutor podá souhrnné informace garantovi kurzu o průběhu tutoringu.

(Zápočet zapisuje František Martínek na základě informace od studenta a od vyučujícího příslušné paralelky ÚJS.)

Literature - Czech
Last update: Mgr. František Martínek, Ph.D. (31.10.2019)

Adam, R. a kol: Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení. Praha: Karolinum, 2014 (e-kniha). Dostupné na http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=12729.

Adam, R. a kol: Gramatické rozbory češtiny. Praha: Karolinum, (1)2017, (2)2019.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. František Martínek, Ph.D. (23.08.2015)

Plán předmětu se řídí plánem příslušné paralelky ÚJS.

Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (03.09.2015)

Ideálními účastníky kurzu jsou studenti magisterského oboru Učitelství ČJL pro SŠ se zájmem o jazykovědné disciplíny probírané v ÚJS a dobrými výsledky v nich v předchozím průběhu studia. Kurz je však otevřen i studentům jiných bohemistických oborů, včetně bakalářského.

Studenti se hlásí předem e-mailem garantovi kurzu s informacemi o svém studiu (studovaný obor či obory, ročník studia) a případně o dalších profesních zkušenostech v oblasti bohemistiky, s výukou studentů apod.

Do semináře bude přijato tolik studentů, kolik bude vypsáno paralelek ÚJS. Každému účastníku kurzu pak budou přiděleni studenti z jedné paralelky. Pro přijetí do kurzu nemusí být rozhodující pořadí na zápisové listině.