SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Tutoring - ABO800888
Title: Tutorský seminář
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / 0 (6)
summer:unknown / unknown (6)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Hana Dufková, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Hana Dufková, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět je realizován jako individuální či týmové, prezenční či distanční konzultace účastníka kurzu se studenty jedné paralelky Úvodního jazykového semináře, a to za nebo bez účasti vyučujícího. Jeden tutor bude přidělen vždy k jednomu vyučujícímu a jednomu paralelnímu semináři ÚJS. Tutor se spojí s vyučujícím dané paralelky a seznámí se s programem semináře na celý semestr. Tutor studentům aktivně nabízí pomoc, stejně tak se studenti hlásí tutorovi z vlastní iniciativy. Tutor pravidelně konzultuje s vyučujícím náplň jednotlivých seminářů a na základě svých tutorských zkušeností poskytuje vyučujícímu zpětnou vazbu k výuce, materiálům, případně k používané studijní příručce. V závěru semestru informuje garanta kurzu o svém tutorském působení v daném semináři.
Last update: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (20.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu je zapojit vybrané studenty vyšších ročníků do výuky studentů prvního ročníku, předat tímto způsobem studentům-tutorům specifické pedagogické zkušenosti a rozvinout jejich praktické dovednosti. Realizací předmětu bude také umožněna intenzivnější komunikace a předávání zkušeností mezi staršími a mladšími studenty.

Last update: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (20.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Tutor pravidelně a aktivně pracuje se studenty prvního ročníku bakalářského studia v návaznosti na látku probíranou v rámci ÚJS.

Tutor podá souhrnné informace garantovi kurzu o průběhu tutoringu.

Zápočet zapisuje dr. Hana Dufková na základě informace od studenta a od vyučujícího příslušné paralelky ÚJS.

Last update: Kafka Ivan, Mgr. (20.09.2023)
Literature - Czech

Adam, R. a kol: Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení. Praha: Karolinum, 2014 (e-kniha). Dostupné na http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=12729.

Adam, R. a kol: Gramatické rozbory češtiny. Praha: Karolinum, (1)2017, (2)2019.

Last update: Martínek František, Mgr., Ph.D. (31.10.2019)
Syllabus - Czech

Plán předmětu se řídí plánem příslušné paralelky ÚJS.

Last update: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (20.09.2023)
Registration requirements - Czech

Ideálními účastníky kurzu jsou studenti magisterského oboru Učitelství ČJL pro SŠ se zájmem o jazykovědné disciplíny probírané v ÚJS a dobrými výsledky v nich v předchozím průběhu studia. Kurz je však otevřen i studentům jiných bohemistických oborů, včetně bakalářského.

Studenti se hlásí předem e-mailem garantce kurzu (hana.dufkova@ff.cuni.cz) s informacemi o svém studiu (studovaný obor či obory, ročník studia) a případně o dalších profesních zkušenostech v oblasti bohemistiky, s výukou studentů apod. Pro přijetí do kurzu nemusí být rozhodující pořadí na zápisové listině.

Last update: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (20.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html