SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Old Slavic and Slavonic Languages - ABO700703
Title in English: Praslovanština a slovanské jazyky
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ivan Kafka (21.09.2017)
Přednáška by měla uvést studenty do slovanské historicko-srovnávací jazykovědy a seznámit je s jazykovým
vývojem (především hláskoslovným) od indoevropštiny až po rozpad slovanské jazykové jednoty. Navazující
slavistický blok se zabývá především klasifikací slovanských jazyků, jejich areálovým členěním, popisem
společných i specifických znaků i stručnou historií jednotlivých slovanských jazyků.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Ivan Kafka (21.09.2017)

Předmět by měl osvětlit studentům jazykový vývoj v prehistorickém a do jisté míry i v historickém období slovanských jazyků. Studenti by se měli seznámit s jazykovým systémem praslovanštiny do takové míry, aby byli schopni s těmito poznatky pracovat a využít je k lepšímu porozumění dějinám a jazykovému systému češtiny. Dalším cílem předmětu je seznámit studenty s historií i současností slovanských jazyků a rozšířit tak jejich slavistický a obecně kulturní rozhled. Po skončení kurzu by studenti měli být schopni bezpečně rozeznat jednotlivé slovanské jazyky a určit jejich charakteristické pravopisné a gramatické znaky.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Ivan Kafka (21.09.2017)
Povinná literatura:
Lamprecht, A., Praslovanština, Praha 1987.

Encyklopedický slovník češtiny (hesla Praslovanština, Glottogeneze Slovanů, Jazyky slovanské), Praha 2002.

Večerka R., Jazyky v komparaci II, Praha 2009.

Price G., Encyklopedie jazyků Evropy, Praha 2002 (příslušná hesla).

Doporučená literatura:

Erhart, A., Indoevropské jazyky, Praha 1982.

Rejzek, J., Český etymologický slovník,. LEDA 2001, 2. vyd. 2015.

Petr J., Základy slavistiky, Praha 1984

Horálek J., Úvod do studia slovanských jazyků, 2. vyd., Praha 1962.

Běličová H., Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských, Praha: Karolinum, 1998.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ivan Kafka (21.09.2017)

Lokální a chronologické zařazení praslovanštiny, vnější dějiny Praslovanů

Psl. sloveso a jméno

Fonologický systém pozdní indoevropštiny, satemová změna a vznik psl. ch

Vývoj vokalického systému a proteze, 1. palatalizace velár, psl. přehlásky

Monoftongizace diftongů, 2. palatalizace, vývoj skupin C + j

Nosovky, 3. palatalizace, metateze likvid

Hláskoslovný systém na konci psl. období, přízvuk a intonace

Slovotvorba, slovní zásoba, syntax

Klasifikace slov. jazyků - přístupy, přehled

Vnější jazykové vlivy, balkánský jazykový svaz

Západoslovanské jazyky - charakteristika, popis jazyků

Východoslovanské jazyky - charakteristika, popis jazyků

Jihoslovanské jazyky - charakteristika, popis jazyků

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html