SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Grammar and Semantics II - ABO700702
Title: Gramatika a sémantika II
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / 15 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (22.06.2017)
Seminář coby pokročilý kurz magisterského studia prohlubuje znalosti získané v předmětu Gramatika a sémantika I, a zejména rozvíjí dovednosti praktické analýzy v perspektivě kognitivní lingvistiky a popisů založených na užívání jazyka. Soustřeďuje se na problematiku náročnější analýzy komplexních jazykových jevů a rozsáhlejších komunikátů (věta, souvětí, psaný a mluvený projev včetně dialogu a analýzy diskurzu). Předmět se zaměřuje na schopnosti analýzy v kognitivní sémantice a gramatice a na představení základů konstrukční gramatiky. Rozvíjí schopnost studentů porovnat tyto přístupy s tradičním funkčněstrukturalistickým pohledem. Po osvojení nezbytného teoretického a analytického aparátu se v semináři zaměříme na analýzu vybraných českých konstrukcí, zejména valenčních, a dále výrazů se skalární sémantikou (adjektiv, konektorů, frazémů). V průběhu semestru budou studenti pracovat na skupinových projektech - popisech konkrétních konstrukcí, které se budou prezentovat v závěru semestru.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (22.06.2017)

Studenti si prohloubí poznatky z kognitivní gramatiky a osvojí si základy konstrukční gramatiky. Oba přístupy budou schopni aplikovat na český jazykový materiál.

Literature - Czech
Last update: UCJSAICO (01.09.2018)

Základní literatura:

Croft, W. – Cruse, A. (2004): A dynamic construal approach to sense relations II. In: Cognitive Linguistics. Cambridge University Press, s. 164–192.

Croft, W. – Cruse, A. (2004): An overview of construction grammars. In: In: Cognitive Linguistics. Cambridge University Press, s. 257–290.

Fillmore, Ch. et al. (1988): Regularity and Idiomaticity in Grammatical Constructions: The case of let alone. Language, 64, s. 501-538.

Fischer, K. – Alm, M. (2013): A radical construction grammar perspective on the modal particle-discourse particle distinction. In: Discourse Markers and Modal Particles : Categorization and description. Amsterdam: John Benjamins Publishing, s. 47–88.

Kyseľová, M. (2017): Medzi konaním a dianím. Sémantické aspekty verba a valencia. Prešov: FF PU. (vybrané části)

Kyseľová, M. - Ivanová, M. (2013): Sloveso vo svetle kognitívnej gramatiky. Prešov: FF PU. (vybrané části)

Skwarska, K. - Kaczmarska, E. (eds.) (2016): Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích. Praha: SLÚ AV ČR, v. v. i. (vybrané studie)

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (01.09.2018)

Podíl na přípravě skupinového projektu, aktivita v semináři

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (01.09.2018)

S podrobným sylabem budou studenti seznámeni na prvním semináři a bude přístupný na Moodlu.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (22.06.2017)

Předchozí absolvování předmětů Current Approaches in Linguistics/Současné lingvistické směry a Gramatika a sémantika I. Schopnost číst odborné texty v angličtině.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html