SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Karel Teige 1919-1938. The Vision, Realization, Divergence - ABO700363
Title: Karel Teige 1919-1938. Vize, realizace, divergence
Guaranteed by: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022 to 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 12 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (10.09.2022)

Sylabus výběrového semináře Karel Teige. Vize, realizace, divergence 1919-1938.

Program semináře je koncipován jako série chronologicky založených sond do teoretického a kritického díla Karla Teigeho tak, jak se profilovalo zejména ve dvacátých a třicátých letech 20. století, a do básnického díla autorů, které tyto Teigeho teoretické konceptualizace významně ovlivnily, či kteří je svým dílem napomáhali rozvíjet. Seminář se bude opírat o četbu a analýzu vybraných textů programově teoretické a lyrické produkce na pozadí soudobé kritické reflexe a v konfrontaci s pozdějším literárněhistorickým uchopením.

Podmínky udělení atestu: Podmínkou zápočtu (atestu) je plnohodnotná aktivita v semináři, průběžné plnění dílčích úkolů, a to buď přímou formou v průběhu výuky, nebo různorodými, dle situace modifikovanými alternativními distančními způsoby.

 

Tematické okruhy:
1)    Karel Teige - dílo, problémy, otázky…
2)    Karel Teige: Devětsil a Nové umění proletářské (1922)
3)    Jaroslav Seifert - Vítězslav Nezval: dvě podoby devětsilské proletářské poezie
4)    Karel Teige: Poetismus (1924)
5)    Vítězslav Nezval: Pantomima (1924) – umělecká konceptualizace poetismu
6)    Karel Teige: Manifest poetismu (1928)
7)    F. Halas: Sépie (1927); V. Závada: Panychida (1927); K. Biebl: Nový Ikaros (1929)

8)    Karel Teige: Deset let surrealismu (1934)

9)    Vítězslav Nezval: Absolutní hrobař (1937)

10)  Karel Teige: Surrealismus proti proudu (1938)

 

Základní literatura:
Dějiny české literatury IV. Victoria Publishing, Praha 1995, též in: http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/dejiny/hcl/dcl1-4.

Lexikon české literatury A-Ž. Academia, Praha 1985-2008.

Teige, Karel: Svět stavby a básně. Studie z 20. let. Čs. spisovatel, Praha 1966, eds. J. Brabec, V. Effenberger a R. Kalivoda.

Teige, Karel: Zápasy o smysl moderní tvorby. Studie z 30. let. Čs.spisovatel, Praha 1969, eds. J. Brabec, V. Effenberger a R. Kalivoda..

Teige, Karel: Čtení o Karlu Teigovi. ISPL, Praha 2015, ed. J. Wiendl.
Vlašín Štěpán (ed.): Avantgarda známá a neznámá I.-III. (Svoboda, Praha 1970-1972), též in: http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/antologie/avantgarda/AVA1-3

Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan (eds.): Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. FF UK, Praha 2011.

Teige, Karel: Deníky 1912-1925. Akropolis-UK FF-LA PNP, Praha 2022, eds. J. Wiendl a T. Sudzinová.

Rozšiřující literatura k  tématům:
Ad 1)
Brabec, Jiří: In: Panství ideologie a moc literatury (2009).
Dluhosch, Eric; Švácha, Rostislav (eds.): Karel Teige 1900-1951. LʼEnfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde. MIT, Cambridge 1999.
Effenberger, Vratislav: Nové umění. In: Teige, Karel: Svět stavby a básně. Studie z dvacátých let. Československý spisovatel, Praha 1966, s. 575‒620.
Zizler, Jiří (jz): Karel Teige. In: Lexikon české literatury 4/I. Academia, Praha 2008, s. 861-866.

Ad 2)
Teige, Karel: Obrazy a předobrazy (1921); Proletářské umění(1922); Umění dnes a zítra (1922), in týž: Svět stavby a básně. Studie z 20. let. Čs. spisovatel, Praha1966.

Ad 3)
Hora, Josef: Pracující den (1920); Neumann, S. K.: Rudé zpěvy (1923); Seifert, Jaroslav: Město v slzách (1921); Seifert Jaroslav: Samá láska (1923), Wolker, Jiří: Těžká hodina (1922); Píša, A. M.: Hořící dům (1925)

Ad 4)
Teige, Karel: Malířství a poesie (1923); Moderní umění a společnost (1924); Naše základna a naše cesta (1924); Konstruktivismus a likvidace "umění" (1925); Poesie pro pět smyslů (1925), in týž: Svět stavby a básně. Studie z 20. let. Čs. spisovatel, Praha1966.

Ad 5)
Biebl, Konstantin: Zlatými řetezy (1926); Biebl, Konstantin: S lodí, jež dováží čaj a kávu (1927); Hoffmeister, Adolf: Abeceda lásky (1926); Nezval, Vítězslav: Menší růžová zahrada (1926); Nezval, Vítězslav: Básně na pohlednice (1926); Nezval, Vítězslav: Blíženci (1927); Seifert, Jaroslav: Na vlnách TSF (1925)

Ad 6)
Teige, Karel: Podstata konstruktivismu (1927); Ultrafialové obrazy čili artificialismus (1928); Guillaume Apollinaire a jeho doba (1928); Josef Hora Literatura a politika (1929); Polemické poznámky k aktuelním sporům (1929), in týž: Svět stavby a básně. Studie z 20. let. Čs. spisovatel, Praha1966.

Ad 7)

Holan, Vladimír: Blouznivý vějíř (1926); Nezval, Vítězslav: Básně noci (1930); Seifert, Jaroslav: Slavík zpívá špatně (1926); Seifert, Jaroslav: Poštovní holub (1929).

Ad 8)

Teige, Karel: K dějinám moderní tvroby (1933); Socialistický realismus a surrealismus (1935); K otázce avantgardy a nástupu nové generace (1937); Od artificielismu k surrealismu (1937).

Ad 9)

Nezval, Vítězslav: Skleněný havelok (1932); Pětr prstů (1932); Zpáteční lístek (1933); Sbohem a šáteček (1934); Žena v množném čísle (1936); Praha s prsty deště (1936); Biebl, Konstantin: Zrcadlo noci (1939).

Ad 10)

Teige, Karel: Mosekvský proces (1936); Vývoj sovětské architektury(1936); Mezinárodní orientace českého umění (1937).

    

Další doporučená odborná literatura:
Brabec, Jiří: Panství ideologie a moc literatury (Praha 2009)
Červenka, Miroslav: Dějiny českého volného verše (Brno 2001)
Červenka, M. - Macura, V. - Med, J. - Pešat, Z.: Slovník básnických knih (Praha 1990)
Český surrealismus 1929-1953 (Red. L. Bydžovská a K. Srp. Praha 1996)
Jak číst poezii. (Red. J. Opelík. Praha 2. vyd. Praha 1969)
Justl, Vladimír: Holaniana (Praha 2010)
Kundera, Ludvík: František Halas (Praha 1998)

Michalová, Rea: Karel Teige. Kapitán avantgardy. Kant, Praha 2016.
Mukařovský, Jan: Sémantický rozbor básnického díla: Nezvalův Absolutní hrobař. In: týž: Kapitoly z české poetiky II. (Praha 1948).
Na téma umění a život. F. X. Šalda 1867-1937-2007 (eds. Kubíček, T., Merahut, L., Wiendl, J., Brno 2007)
Pešat, Zdeněk: Dialogy s poezií (Praha 1985)
Pešat, Zdeněk: Jaroslav Seifert (Praha 1991)
Poetika české meziválečné literatury. Problematika žánrů. (Red. D. Hodrová, Praha 1987)
Poetismus. (Red. K. Chvatík a Z. Pešat, Praha 1967)
Proměny subjektu I-II. (Red. D. Hodrová. Praha 1992-1993)
Vojvodík, Josef: Imagines corporis. Tělo v české moderně avantgardě. (Brno 2006)

Vojvodík, Josef: Vůle k pravdě a vůle k sebeklamu v denících Karla Teigeho (1912–1925). In: Teige, Karel: Deníky 1912-1925. Akropolis-UKFF-LAPNP, Praha 2022, eds. J. Wiendl a T. Sudzinová, s. 11-35.

 

Září 2022

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html