SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Language and linguistics from laymen point of view - ABO700295
Title: Jazyk a jazykověda pohledem laiků
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 12 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Hana Prokšová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Hana Prokšová, Ph.D.
Class: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Hana Prokšová, Ph.D. (20.01.2020)
Kurz nabízí exkurz do obsáhlého tématu vztahu laických mluvčích k jazyku jako takovému a lingvistice jakožto oboru jeho zkoumání. Na teoretickém základě věnovaném postojům k jazyku a roli běžných uživatelů jazyka v jeho případné kodifikaci budeme na vybraném materiálu diskusí sledovat názory laiků, preference a argumentaci k tématům hodnoty národního jazyka, jeho výuce a potřebě a možnostem jeho regulace, resp. kodifikace.
Jádrem první poloviny kurzu tak bude nejen četba a analýza odborné literatury, ale zejména společná reflexe onoho pohledu laiků. V druhé polovině pak vycházejíce z této reflexe společně sestavíme a provedeme co možná nejrozumnější dotazníkový výzkum postojů k češtině u žáků středních škol (případně druhého stupně základních škol). Všichni, kdo budou kurz navštěvovat, budou aktivně sbírat data a posléze je vyhodnocovat. Výsledkem zpracovaných dat pak bude společný článek, zapojení do jeho tvorby už bude nepovinné.
Předpokladem pro navštěvování kurzu je ochota a odvaha diskutovat a zároveň schopnost nepřehlušit názory druhých.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Hana Prokšová, Ph.D. (17.02.2020)

BLÁHA, Ondřej (ed.) (2018): Spisovná čeština a jazyková kultura 2018, UPOL, sborník z konfrence, vybrané texty.

ČMEJRKOVÁ, Světla – DANEŠ, František (1993): Jazyk malého národa, Slovo a slovesnost, r. 54, č. 1, s. 19–30. http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3499

ČMEJRKOVÁ, Světla (1992): Jazykové vědomí a jazyková kultura (zamyšlení nad tzv. lidovým jazykozpytem), Slovo a slovesnost, r. 53, č. 1, s. 56–64. http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3448

DANEŠ, František (1977): K dvěma základním otázkám kodifikace. Naše řeč, 60, s. 3–13. http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5955

DUFEK, Ondřej (rukopis v přípravě do tisku): Conceptualisation of language in Czech language counselling interactions.

GARRETT, Peter (2010): Attitudes to Language. Cambridge: Cambridge University Press.

GARRETT, Peter – COUPLAND, Nikolas – WILLIAMS, Angie (2003): Investigating Language Attitudes: Social Meanings of Dialect, Ethnicity and Performance. Cardiff: University of Wales Press.

CHROMÝ, Jan (2009): Postoje k jazyku, technika spojitých masek a čeština, Naše řeč, r. 92, č. 5, s. 252–262.

LOTKO, Edvard (2004): Současné postoje uživatelů k jazyku (sociolingvistický pohled na vybrané problémy). Studia Bohemica, r. 9, s. 73–80.

MŽOURKOVÁ, Hana (2006): Postoje k pravopisu v diskusích na internetu. Čeština doma a ve světě, 1–4/2006, s. 126–131.

MŽOURKOVÁ, Hana (2008): Diskuse na zpravodajských serverech, prostor pro vyjádření postojů v jazyce. In: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference, Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 15.–17. května 2006. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, s. 131–138.

POLÍVKOVÁ, Alena (1992): K některým postojům uživatelů k jazyku. Naše řeč, r. 75, č. 4, s. 176–182. http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7086

SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie (2019): Naivní teorie osvojování jazyka v komunikaci česky hovořících matek. In: Janka Klincková (ed.): Komunikácia v odborných reflexiách. Banská Bystrica 2019.

SVOBODOVÁ, Jana (2009): Spisovná čeština jako fenomén dnešní doby.. Sborník z konference Čeština jazyk – slovanský 3, Ostravská univerzita. http://konference.osu.cz/cestina/dok/2009/svobodova-jana.pdf

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Hana Prokšová, Ph.D. (17.01.2020)

Pro udělení zápočtu předpokládám aktivní účast v semináři, plnění zadaných dílčích úkolů (rozhovor apod.), nutnou podmínkou je pak provedení výzkumu a zpracování dat podle dohodnutých postupů. Možnou, ale nikoli nutnou podmínkou je pak autorská participace na práci na studii založené na získaných datech a jejich analýze.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html