SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Analysis of child communication transcripts - ABO700291
Title: Analýza přepisů dětské komunikace
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 15 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
Mgr. Anna Chromá
Teacher(s): Mgr. Anna Chromá
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
Class: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. (28.01.2020)
Anotace: Seminář demonstruje na praktickém materiálu postupy a metody využívané při analýze dětského jazyka a jazykového vývoje. Soustředí se na analýzu přepisů spontánní nebo elicitované jazykové komunikace za využití existujících korpusů dětské češtiny. Seminář bude mít projektový charakter, na začátku budou zadány otázky a jevy, které budou studenti v korpusech vyhledávat a analyzovat. Budou demonstrovány technické pomůcky pro analýzu přepisů (volně dostupné textové editory, využití regulárních výrazů).
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. (28.01.2020)

Témata:

Z předchozího semestru máme rozpracované dva projekty:

1.      Analýza zájmenných a slovesných tvarů v longitudinálním projektu z laboratoře: v dětské produkci zachycené v přepisech ve dvou časových bodech (29 a 43 měsíců) je třeba vyhledat a kódovat výskyt sloves v 1. a 2. osobě a stanovit u nich subjekt + vyhledat případné reference k sobě nebo k adresátovi (matce) pomocí jmen namísto zájmen

2.      Analýza chybějících slov v longitudinálním domácím korpusu: v dětské produkci zachycené v tomto korpusu je třeba vyhledávat výpovědi, v nichž zjevně nebo pravděpodobně chybí některá slova, zejména předložky, zvratná zájmena, sloveso být a obligatorní větné členy; tato chybějící slova budou následně anotována přímo v korpusu

Novým tématem bude:

3.      Všeobecná analýza slovesných tvarů v longitudinálním domácím korpusu: v dětské produkci zachycené v tomto korpusu budeme anotovat všechny slovesné tvary pomocí vybraných gramatických kategorií; v průběhu semestru společně postupně precizujeme postup a výběr kategorií

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. (28.01.2020)

McDaniel, D., Cairns, H. S., &McKee, C. (Eds.). (1998). Methods for assessing children's syntax. Mit Press.

MacWhinney, B. (2014). The CHILDES project: Tools for analyzing talk (zejm. vol. 1). Psychology Press.

Brown, R. (1973). A first language: The early stages. Harvard U. Press.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. (28.01.2020)

Plnění úkolů během semestru: nejprve samostatný přepis dvou krátkých nahrávek dětské komunikace, poté během celého semestru průběžná práce na vybraném výzkumném tématu. Podle aktuálního postupu cca v polovině semestru stanovíme konečný objem dat, které bude potřeba zpracovat pro úspěšné zakončení semináře.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. (28.01.2020)

Sylabus:

1.      hodina: všeobecné představení korpusů dětského jazyka

2.      hodina: stručné představení CHATu (kódovacího systému pro přepis nahrávek dětské komunikace) a představení Notepadu++ jako nástroje pro prohledávání přepisů (pomocí regulárních výrazů)

3.      hodina: podrobné provedení CHATem; zadání úkolu na přepis

4.      hodina: společná kontrola přepisů, které studenti odevzdají před touto hodinou, + představení a rozdělení témat

5.      – 13. hodina: průběžná práce na výzkumných tématech doma nebo na seminářích, konzultace

 

Přesné rozvržení hodin na začátku semestru se může upravit podle podílu studentů, kteří již absolvovali seminář v ZS.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html