SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Linguistic Analysis for Teachers - ABO700229
Title: Lingvistická analýza pro učitele
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 12 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (18.01.2020)
Seminář je podkladem pro praxi budoucích učitelek a učitelů češtiny (jeho jazykové části) na ZŠ a SŠ a praktickým cvičením komplexního rozboru jazykových jevů v textu, schopnosti je rozeznat, analyzovat, systematizovat, zobecnit, vyvozovat z jejich užití něco o textu, v němž se vyskytují, a vhodně je včlenit do učiva češtiny.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (18.01.2020)

Cílem předmětu je zdokonalit schopnost nahlížet na texty jakéhokoli typu komplexně, být s to v nich rozeznávat, analyzovat, zdůvodňovat a zobecňovat jazykové jevy od pravopisu přes morfosyntaktické jevy až po volbu jazykových prostředků a výstavbu textu jakožto koherentního celku s určitou strukturou a účelem.

Podstatným cílem je učit se vnímat a rozebírat text z didakticko-lingvistického pohledu a zlepšovat tak vlastní pedagogické schopnosti.

Vedlejším cílem je pak oživit si vlastní znalosti o různých jevech z různých jazykových rovin.

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (18.01.2020)

ADAM, R., a kol. (2019): Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Praha: Karolinum.

ČECHOVÁ, M., a kol. (2011): Čeština – řeč a jazyk. Praha: SPN.

Pravidla českého pravopisu. Praha: Fortuna, 2005 (nebo jiné vydání od roku 1994 z nakladatelství Academia nebo Fortuna).

Internetová jazyková příručka (2008–2018) [online]. <http://prirucka.ujc.cas.cz/>.

+ učebnice češtiny pro ZŠ a SŠ

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (24.01.2020)

Zápočet bude udělován za soustavnou a aktivní práci v hodině, řešení zadaných úkolů a přípravu vlastních cvičení a rozborů. Termín odevzdání cvičení a rozborů: nejpozději 6. 9. 2020.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (18.01.2020)

V semináři se budeme teoreticky, ale zejména prakticky zabývat komplexním rozborem českých textů. Studenti/studentky budou na praktických cvičeních zlepšovat své schopnosti nacházet v textu určité jazykové jevy, připravovat vhodná cvičení ke konkrétním lingvistickým tématům, učit se formulovat otázky k textům, ale zejména jazykové jevy z různých rovin analyzovat, zařazovat a zobecňovat.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html